Акти

Следи преглед на најзначајни акти врз основа на кои се регулираат студиите на ФОН Универзитет.

 

Акти донесени согласно Законот за високото образование од 2018 година

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?