Факултет за информатика

Акредитации:

Развитокот на информатика секојдневно предизвикува промени во начинот на живеењето на луѓето во модерното-информатичко општество. Ваков динамичен раст и развој на информатиката и нејзината примена во сите аспекти во работата и на животот на луѓето внесува потреба од висококвалитетен и обучен кадар од областа на информатичката технологија, способен да одговори на предизвиците на својата професија.

Факултетот за информациско-комуникациски технологии образува кадри способни да покажат познавања, професионалност и експертиза во дисциплините компјутерска наука, системско инженерство, софтверско инженерство и компјутерски комункации.

Мисијата на факултетот е овозможување комплетна образовна и научна средина во која се изведува современа и квалитетна настава како примарна цел за подготовката на студентите за успешна кариера, постдипломски студии и доживотно учење. Образовниот процес се изведува преку настава со користење на современа технологија, овозможување на практично искуство на студентите, обноввуање на професионални вештини и бази на знаења, размена на активности и на знаење со други стручњаци.

Факултетот за ИКТ подготвува инженери по информациски и комуникациски технологии со четири основни специјалности: софтверско инженерство, системско инженерство, компјутерски мрежи и комуникации и администрација на бази на податоци. Студиите се организирани по модел 3+1+1 каде што основните студии имаат времетраење од 3 години. Профилирањето на специјалностите се изведува преку избирање на групи изборни предмети организирани во модули. На тој начин на студентот му е овозможен пофлексибилен и поефикасен избор на соодветни предмети релевантни за определна дисциплина и можност да се произнесе во стручњак за определена област од информатиката.

По завршувањето на 3-те години, студентите се здобиваат со звање дипломиран инженер по Информатика. Оние кои ќе ги продолжат студиите за уште една година се здобиваат со звање дипломиран инженер по информациски и комуникациски технологии. Постдипломските студии ја опфаќаат 5-тата година и се составени од области кои го оспособуваат кандидатот за самостојна научноистражувачка работа од областа на компјутерските науки. По одбраната на магистерскиот труд, кандидатот се здобива со звање магистер по информатика.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?