Факултет за дизајн и мултимедија

Акредитации:

Студиската програма на факултетот претставува симбиоза на уметноста, науката, техниката, технологијата,информатиката и други уметнички и научни дисциплини насочени кон истражувањето и развојот на новите достигнувања во дизајнот и мултимедија како уметнички области. Структурата на студиската програма е дизајнирана по концептот на методата – од општи кон специјализирани содржини.

На почетокот се изучуваат предмети кои на студентот му овозможуваат да ги прошири и продлабочи општите знаења кои даваат основа за експерименти и истражувања во понатамошните студии. На факултетот се воспоставени општи,специјалистички и мастер студии по пример на најдобрите високошколски установи во светот според Болоњската декларација и ЕКТС системот.

Општите студии по дизајн и мултимедија траат три години, а по нивното завршување студентот се стекнува со звање Дипломиран дизајнер. По завршувањето на четвртата година студии студентот се стекнува со звање Специјалист по една од насоките што ќе ја избере (Сликарство, Графички дизајн, Моден дизајн, Дизајн мултимедија).

По завршувањето на петтата година студентот се стекнува со звање Мастер по една од насоките што ќе ја избере (Сликарство, Графички дизајн, Моден дизајн, Дизајн мултимедија).

Во светот како ни кај нас, денес нема доволно високо образовани кадри од областа на дизајнот и мултимедија.

Студиските програми на општите,специјалистичките и мастер студиите овозможуваат развивање на талентот, вештините и креативната имагинација што претставува услов студентите да се оспособат стручно,творечки и истражувачки за сите поважни области на дизајн и мултимедија. Ќе се образуваат кадри кои со своите творечки способности ќе одговорат на сите барања од сликарството, дизајнирањето, истражувањето и развојот на индустриските производи,графичките производи,публикациите и комуникациите, модата,медиумите и други современи барања и потреби на индустријата, медиумите, образованието,стопанскиот и општествениот развој.

Квалитетот на оваа студиска програма ќе се гради врз база на истражување и примена на најновите уметнички, научни и стручни достигнувања кои го детерминираат развојот на дизајнот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?