Веб редакција

асс. м-р Ѓорги Какашевски

Леон Бакрачески

Валерија Јошеска

Стојанчо Јефремов

Младен Кипријанов

Марко Марковски

Влатко Стојковски

Влатко Бојковски

Ивана Коруноска

Дарко Божиноски

Дизајн

Диме Пашоски - http://exterminateart.com/

Контакт

web@fon.edu.mk

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?