Графички дизајн

Задолжителна литература за прв циклус на студии на насоката ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Задолжителна литература за втор циклус на студии на насоката ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

На студиската програма Графички дизајн се образуваат графички дизајнери,како творци на графичкиот производ и комуникациите.

Студентите се оспособуваат за креативна творечка работа во дизајнирањето на сите графички производи и комуникации кои се изучуваат на исти или сродни студии во светот. На студиите се стекнуваат знаења и вештини потребни за работа на сметачите, што е императив на сегашното и времето што доаѓа.Во таа смисла, графичките дизајнери во текот на студиите ги совладуваат техниките на сметачката графика и припрема, како и на дигиталното издаваштво што им овозможува широки можности за брзо вработување во земјата и во светот. Овие творци ќе можат да се вработуваат во издавачките установи,печатниците,во сите електронски и печатени медиуми,во специјализирани студија и слично.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?