проф. д-р Бајрам Положани Факултет за правни и политички науки - студии по правни науки

  • Образование:
  • Предмети:

Научни области: Уставно право,Административно право,Вовед во право

Службен е-маил: bajram.polozani@fon.edu.mk

Образование:
Доктор на правни науки
Магистер на правни науки, Уставно-правни смер
Дипломиран правник,општа насока

Професионално искуство
Д-р.Бајрам Положани
има повеќе од 30.г.работно искуство,претежно во јавната и државната администрација ,како и високото образование во СФРЈ, Косово и Република Македонија.
Во период од 1974- 2000г,бил назначен на работни места и функцији почнувајќи од стручен соработник,советник и помошник на секретар(министер), потсекретар и заменик секретар (министер) во ресорите за: земјоделие и шумарство , законодавство , управа,правосудство као и во Министерството за правда на РМ.
Во меѓувреме (1991-1996) вршел и Адвоктска дејност,во Адвокаска канцеларија во Приштина
. Во период 2000.-2001.г.работел како правен советник во Мисијата на ОБСЕ во Приштина (KLC-Kosovo Law Centre);
Во период 2002-2003,засновал работен однос како професор на ЈИЕ Универзитет - Тетово на Правниот факултет и Факултетот за Јавна администрација,каде што е изаб ран за доцент по устав но право,административ но право и право на ЕУ,како и Декан на Фак.за јавн а администрација.
Во период 2003-2007,бил судија-член на Устав ниот Суд на Реб уб лика Македонија,
Во период 2007-2009,го ,продолжува работниот однос на ЈИЕ Ун иверситетот –Тетово,
Од академската год.2008/2009 е во работен однос како професор по соодветни предмети в о Прв и Втор Ц иклус на студии( вовед во право,уставно право, административно прав о и право на ЕУ) и проректор на ФОН Университет,Скопје.

Досегашни раководни функцији
Проректор на ФОН Университетот од 2009.г._ и актуелно,
Заменик претседател на Уставен суд на РМ,2003-2007.г.(по редослед во отсуст. на претседател),
Декан на Факултетот за Јавна администрација не Универзитетот ЈИЕ-Тетово,2002-2003.
Заменик Министер за Правда во Владата на РМ 1998-2000.год.
Претседател на Ком. за Реформи во јав.администрација во Владата на РМ,1998-2000.г
Зам.Претседател на Советот за Криптозаштиа при Владата на РМ,1998-2000г.
Потсекретар во Пок. секретаријат за правосудство и управа,САП Косово , СФРЈ 1986-1990г
Помошник секретар во Пок.Секретаријат за законодав ств о,САП Косово,СФРЈ,1984-1986,
Други функцији раководни функции во јавната /државната администрација и невладини организацији

Други активности во струката
Потпреседател и Секретар на Сoјуз на правници на Косово,СФРЈ,19987-1990 ,
Член на Претседател. на Сојуз на Здружен.за теорија и пракса по устав. и админ.право,СФРЈ
Член на Бордот на Университетот на ЈИЕ-Тетово,во два мандата,2000-2006.г.
Член на Правниот Совет на Владата на Република Македонија,1998-2000.г.
Член на Комитетот за Евроинетеграцији при Владата на Р.Македонија,1998-2000.
г Професор-предавач по соодвтени предм ети , на Университет ЈИЕи Држав.Университет во Тетово,Европскиот Университет и ФОН Университетот,1997-2012.г.
Визитинг професор :Државниот Университет во Приштина( 2005/2006),Државниот Университет во Тирана( 13.05.2011,и 22.01. 20012.г.)Прив.Университет „ИЛИРИА„Приштина,2006-2008г,
Член на Експерт.тим за имплемент.на Пројектот „Програма за Преод„финансиран од Владата на Кралството на Холандија и наблудуван од ОБСЕ-Висок.Комесар за нац.малц во ХАГ,2000-2005.г.-.
Член и претседател на стручни и академски комисији и работни групи за студијски програми во состав на акедмските заједници на соодветни Факултети и Универзитети ,период 1998-2011.г.
Предавач –експерт за уставно-правна и административна област во Институт за правосудна едукација и тренинзи,Приштина,повремено ангаж од ОБСЕ , УНДП и УН- ХАБИТАТ.(2005/2007),
Предавач-експерт по устав но-правна материја во Акад.за судији и обвинители,на РМ,2007,
Член и Претседател на Ком. за судско-адвокатски испит, и др.струч.испити ( 1984-1991г.).
Член и претседател на повеќе стручни комисији и раб.групи за подготовка на Пројекти на закони и други прописи и Уставни амандамани,како и конгресни-партијски документи,во СФРЈ,Косово и Република Македонија( Материјални ,организациони и процедурални прописи и други материјали(програмски,системски,студијски, аналитички,информациони и др.).,
и член на Адвокатска Комора (1991-1996.год.).
Ментрска улога во н аучно- истражувачки пројекти на 2.докторски дисертацији,одбранети на ЈИЕ Университет в о Тетово,23.декември,2007.год. и 6.октомври 2011.г,5.магистерски трудови,и 8.специјалистички трудови,одбранети на ЈЕИ Университет –Тетово,Правниот Факултет при Дравниот Университет в о Тирана,Университетот „ИЛИРИЈА„ во Приштина и ФОН Университет,Скопје,како и член на повеќе Рецензетски комисји за обајвени монографији,и други книги,идр.

Публикации

A).Научни трудови во областа :право
1.„Нормативниот аспект на создавањето на правото и примената на правната техника-споредбени аспекти„ – научен пројект,во вид на докторска дисертација,јавна одбра на Правниот Факултет во Приштина,5 март ,2002.година,а подоцна и објавена како монографија,од ЛОГОС-А,Скопје,2003.г.
2.Организација органа управе и актуелна питања реформе државне управе,статија,објав.часопис за теорију и праксу „ОПШТИНА„,Београд,1989,бр.9-12,
3.Законодавно-правната техника и нејзината улога во подготовка на законите и другите правни проиписи,статија,објав.шасопис ГОДИШЊАК-АNNUAL,1995.г.Здружение на правници на Косово,
4.Хашкиот Трибунал-„ организација и надлежности,статија,објав.часопис за правна теорија и пракса,„ Е ДРЕЈТА –ПРАВО„,изд.Правен Факултет Приштина,1996,бр.3.
5.Правните аспекти во врска со застојот на општествено-економската транзицијата,статија презентирана на научна конференција,12-13.јули ,1996, г.во Приштина и објавена во ЗБИРКА на Трудови од научната конференција,издавач :Здружение на правници и Здружение на економисти на Косово,1996.г.
6.Државната управа во Косово ,во рамките 1946-1990,г,научен пројект во вид на магистерска теза,јав на одбрана,4.октомври 1996 на Правниот Факултет Приштина,
7. Some Organizing Forms of the Institutions of the Kosovo… in the Period Following 1990,” Kosovo Law Review, v ol.1.no.2,spring,1997.,
8.Заштита на уставноста и законитоста во Р.Македонија и некои други устав но-правни системи,статија во вид на компаративно истражување,објав.часопис за теорија во областа на општествените науки и културата,„UNIVERSITAS”,Wien/Tetovo,2007,nr.8.
9.Поделбата на власта ,со посебен осв рт на независно судство,статија,презентирана на научно-стручна кон ференција,во организација на УНДП за Косово и Министерството за правда и Судскиот совет,Приштина,8.12.2006.г.(објав.во Збирка на трудови од конференцијата),
10.Анкетните Комисији во уставн о-прав ниот систем на Р.Македонија и други земји во регионот и пошироко,како посебен облик на парламентарна контрола,„,компаративна анализа-статија,презентирана на научна Конференција во Албанија,Тирана,13.јуни 2011 .год.и објав.Часопис за теорија на општествени науки,Скопје,2011,бр.16.
11.и др.

стручни трудови
1.Основни концепт промена Устава 1974.године у Нацрту Уставних амандамна,1988,- и њихов рефлекс на уставне реформе република и покрајина,реферет изложен на округла маса ,организирана од Здружение на правници на Косово,Приштина,5.10.1988.г.
2.Организациони и кадровски аспекти во подготовка на соодветни мерки од страна на Министерството за правда,за пристап кон Реформите на јавната и државната администрација Р.Македонија,стручен прилог изложен на седница - Комисијата за Реформи во јавнта администрација,март.1999.година.,
3.Тематски-правен коментар по однос на чл.21.ст.2.од Универзалната Декларација за човекови права на ОН„ ...секој човек има право на рамноправен пристап до јавните служби во неговата земја...„објавен в о посебен прилог на дневниот лист „ЗЕРИ„приштина,23.04.2001.г.
4.Уставните промени во прилог на имплементација на мерките за Раформи во правосудниот систем на Р.Македонија,со Уставните амандани од 2005.г.,прилог за расправа на Стрчен Колегиум во Уставниот суд на Р.Македонија,во контекст на Стрчната расправа за уставните промени,во организација на Министерств ото за правда , Здружението за уставно право и Институтот отворено општество,одржана ,во Скопје,25.септември,2005.г.,
5.Улога Уставног Суда Републике Црне Горе у домену уставно правне заштите,у концепту Новог Устава Р.Црне Горе„,стручен прилог,изложен на округла маса,во организација на Уставниот суд на Црна Гора,одржана во Подгорица,15.02.2007.
6 И други стручни трудови( анализи,нацрти на закони и други прописи,програмски документи,и сл) и од областа на законодавството ,организацијата и правосудството.,подготв ени и презентирани на разни стручни и политички форуми во државната управа и правосудството за време на повеќе од 2о.години професинална активност и кариера во овие области.

Моонографии
монографија-книга на алб ански јазик со превод на насловот, содржината и Резиме на англиски.

Универзитетски учебници
1 . Управна постапка и управен спор (на албански јазик) изд.ЛОГОС-А,Скопје,2005.г, Учебник

Други книги
Institutions and procedures for international protection on human rights (manual), Kosovo law centre,-FinishHuman Rights Project, Pristina, 2001 (Институции и постапки за меѓународна заштита на човековите права,Косовски Правни Центар,Приштина,2001.г.),Книга-Мануал (Книга_Збирка на Уставни акти) Создавање на правото и примена на правната техника(споредбени аспекти)-The Cretion of law end the Role o legal Technique(comparative aspects)
Административно право( споредбени аспекти-Administrative Law (comparative aspects),на албански јазик со превод на насловна страна , предговор и содржина на англиски јазик,Издавач,АСДРЕНИ„,Скопје,2010,учебник.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?