проф. д-р Нано Ружин Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Ректор, Политички
  • Образование:
  • Предмети:

-Научни области:

Внатрешна политика: Политички систем,Компаративни политички системи,Наука за политка

Социјална политика, Лобирање

Надворешна политика: Надворешно-политичка анализа,НАТО,Безбедносни системи, Геополитика,Протокол,Дипломатија

Службен е-маил: nano.ruzin@fon.edu.mk

-Образование :

Доктор на политички науки 1987 Правен Фак. Скопје

Магистер на политички науки 1982 Факултет на Пол.науки Загреб

Дипломиран политиколог 1975 Фак.на Пол.науки Белград

-Професионално искуство

1976-1978 Општина Карпош

1979-1984-Научен престој во Париз(Сорбона , Институт за пол.науки,Француски инст.за меѓ.одн)

1984-1986-Советник во СЗБНОВМ

1986-2009-Проф.на Филозофски факултет

1994-2001-Пратеник во Собранието на РМ

2001-2008-Амбасадсор на РМ во НАТО

2009-Професор на ФПНДН при ФОН Универзитет

Досегашни раководни функции

-Шеф на Мисија на РМ при НАТО 2001-2008

-Шеф на групата на евро-атлански интеграции при  НАТО-Парламентот

-Декан на ФПНДН при ФОН Универзитетот 2009-2011

Други активности во струката

Член на ИФРИ(Парис) Institute francais des relations internationales

 Член на издавачкиот одбор на меѓународната ревија  European Jurnal – (London) ООН

Член на ЕЦПД  од 1990

ПУБЛИКАЦИИ

А)Научни трудови во областа на меѓународните односи и надворешната политика

-“Панафриканизмот и неврзувањето” ,Скопје:Студенски збор 1989

-“Три димензии на неврзувањето”,Скопје:Млад Борец 1989

-“La Macedoine entre le blocus et la renessance” ,Paris,Confluence mediteranee,1993

-“La Macedonia :condizioni e prospettive” Milano,Futuribili,1995

-“Европската идеја од утопија до реалност”Скопје :Студентски збор, 1996

-“Les Balkans de la stabilite a la recontruction” Paris :Assemblee nationale 1999

-“La particularite macedonienne” Paris :Regarde europeen,2000

-« Mu lti-national iconographies in Macedonia » Dordrecht/Boston/London-GeoJournal 2000

-“Security Consequences of September 11 Terror Attacks-New NATO-Russia Relations” Skopje :

  Macedonian affaires,2002

-“Looking forward to a Balkan Big MAC “ Brussel:NATO Review,2003

-“Трите циклуси на проширување на НАТО од 1997 до 2008” Скопје :Форум

,2006

-“НАТО пред новите предизвици и перспективите на Република Македонија”Скопје : Fridrih ebert Stiftung,2005

-“Makedonski put u integracije”Beograd:Evroatlanska Revija , 2006

-“ The Matrioushka Balkan“Bruxelles,Diplomatic News,2006

Б)Научни публикации од доменот на политичките науки и социјалната политика

-“Социјалните служби : нови формули и структури во западноевропските земји”,Скопје:1991

-“Специфичностите на социјалната политика”Скопје,Годишен зборник на Фил.фак.1992

-“ Современа социјалдемократија“,Скопје:FES ,1999

В)Стручни трудови

“Современи политички партии во Грција”Скопје:Радио Трета Програма,1985 бр.21-22

-“Димензиите на социјалната сигурност :меѓу императивите и можностите на триптихот-современо општество-социјална политика-социјална заштита”,Скопје:Годишник на Филозофски факултет,1994

-“За една социјална држава”Скопје:РЗУСД/Филозофски факултет /Дијалог;1995

- “Macedonian post-cimmunist story” NATO-Parliament,Bruxelles,1997

-“Socijalna politika u svjetu ”,Zagreb :Revija za socijalnu politiku,1999

-“La Macedoine democratique menace” Paris :Liberation ,28.03.2001

-“Кон европеизација на државата на благосотојба” Годишник на Филозофскиот факултет 2005

-“NATO as iconography of tolerance and dialogue between the religions in the Balkans-the example of the Republic of Macedonia”,Beograd:ECPD,2006

-“Tolerence and dialogue”,Brioni:ECPD,2010

-“Overcoming conflicts as the causes of different cultures”,Brioni:ECPD,2011

-“Десет години од Охридскиот рамковен договор и Турците”,Скопје:НВО УФУК.2011

-“Novi strateski concept Alijanse I odnos prema Balkanu: osvrt na Republiku Srbiju”Beograd,: Institut za Medjunarodnu politiku I privredu ,2011

-“Образованието наместо политичката манипулација”,Скопје : Издавач: Фридрих Еберт Фондација/Филозоски факултет -УКИМ,Ревија за Соц.политика,2011 /Бр.8

-“Работата и невработеноста  - техники на вклучување на младите во процесот на работа според два усепешни и еден енуспешен модел “ Ревија на социјална политика ,Скопје Fridrih Ebert Stiftung UKIM- FZF ,2012 /9 (85-121) Ipakt faktor

Г) Монографии

“Dictionary of Social Protection Terms” Consensus programme-Phare,Bruxelles:EC 2000

“Glossary of Social Protection Terms”Consensus-Phare ,Soc.prot. in Eastern European Countries,2000 ZZ-9710-0028

Д)Универзитетски учебници

“ Социјална политика “ ,Скопје :Македонско Радио-Радио Култура ,1994

“Современи системи на социјална заштита” Скопје:Современа администрација,1995

“Европско социјално право”Скопје:FES,2001

“Социјална политика”Скопје :Филозофски факултет,2004

“Современи системи на социјална заштита”,Скопје:Филозофски факултет, 2006

“НАТО во современите меѓународни односи ”Скопје : Fridrih Ebert Stiftung,2010

“Современи демократии” Скопје:Принт-Соларис,2011

“Политичкиот систем на либералната демократија”,Скопје:Принт-Соларис,2011

Декорации и признанија

-Амбасадор на годината 2008 за 2007 Брисел (Белгија) во конкуренција на 300 амбасадори во Брисел.Министерство за Надворшни работи на Белгија и Списанието Diplomatic News-Bruxelles

-Амбасадор на мирот – УНЕСКО –УПФ 2012

-Орден – Носител на Легија на честа на ниво на Chevalier доделена од страна на Францускиот претседател Саркози/Холанд


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?