проф. д-р Благоја Спиркоски Факултет за економски науки

  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Применета економија, Фискална економија, Економика на инвестиции, Стратегиски менаџмент

Службен е-маил: blagoja.spirkoski@fon.edu.mk

Кратка биографија:

Роден е 1956 година во Прилеп. Економскиот факултет го завршува во 1980 со посебна диплома за одлично завршени студии. Во 1985 година ги завршува постдипломските студии на Економскиот факултет во Скопје, а докторира на тема “Преструктуирања и трансформации на сопственоста и демократските фирми - во теоријата и практиката” во 1993 година на Економскиот факултет Прилеп.

Во 1981 година се вработува на Економскиот факултет во Прилеп како асистент, а за наставник е биран по предметот применета економија, современи економски системи и макроекономска политика и анализа, а ги предавал и предметите монетарна економија и девизен систем и девизно работење. Од школската 2007/08 работи како редовен професор на ФОН универзитет Скопје, каде што го предава предметот основи на економија и применета економија.

Негова научна преокупација е макроекономија, микроекономија, применетата економија, микроекономијата, менаџерска економија, современи економски системи и стопански ситем и економска политика на Република Македонија.

Во текот на неговата долгогодишна работа бил биран за продекан на Економски факултет Прилеп, сенатор и потпреседател на Универзитетскиот сенат на “Св. Климент Охридски” Битола, како и за член на Интеруниверзитетската конференција во периодот од 1999 до 2003 година, а од 2005-2006 година бил член на Советот за наука при Министерстовот за образование и наука на Република Македонија. 

Студиски престои во странство:

1.      London School of Economics од 01.12.1990 до 31.01.1991, Велика Британија;

2.      "The study course in Macro Economics for Central and Eastern European Countries" во организација на Japan International Cooperation Agency, Токио, Јапонија септември-октоври 1995;

3.      Велика Британија во организација на KNOW HOW фондацијата и Job Ownership Ltd од Лондон, мај 1996;

4.      Визитинг профессор на Државниот универзитет од Аризона во САД, зимскиот семестар, односно од 20.08 -10.12.1996 година;

5.      Кратки студиски посети на универзитети и институции во Украина, Холандија, Белика Британија, Белгија, Унгарија, Италија, Словенија и Грција.

Експерт:

1.      Национален експерт за оценка на проектите од ТЕМПУС, 1999 и 2001;

2.      Експерт при изработката на документот “Развој на човековите ресурси во Западен Балкан” на Економскиот и социјалниот комитет на Европската унија, Брисел, 2001;

Лиценца:

Лиценца за општ проценител од реноминираната финансиска корпорација Coopers&Lybrand, Skopje, 1994.

Објавени книги:

1.      Економската демократија и демократските фирми:, Економски факултет Прилеп, 1995 година, 243 страници;

2.      Вовед во применета економија, Книгоиздавателство “Феникс”, Скопје, 1998 година, 522 страници;

3.      Применета економија – Книга прва, Друштво за наука и уметност Прилеп, Прилеп, 2002 година, 311 страници;

4.      Вовед во применета микроекономија – Книга втора, авторизирани белешки, Прилеп, 2004, 305 страници;

Објавени научни трудови и учество на меѓународни симпозиуми: 46

 

Позначајни научни трудови:

1.      “Кризата и реформите на социјалистичките земји”, ДНУ - Прилеп, 1990 година;

2.      “Пролегомена за животниот пат на капиталот”, Годишник на Економскиот факултет - Прилеп, 1990 година;

3.      “Трудот во теоријата на демократските фирми”, Годишник на Економски факултет - Прилеп, 1991 година;

4.      “Приватизацијата на општествените претпријатија во Република Македонија”, Меѓународна конференција во организација на Дњепропетровската академија, Украина, 1994 година;

5.      “Приватизацијата и промените во економската структура на земјите во транзиција”, Меѓународен научен симпозиум во организација на Универзитетот Св. “Климент Охридски” од Битола на тема: “Структурните промени и развојот на земјите во транзиција”, Пелистер - Битола, 1995 година;

6.      "Macroeconomic stabilization program of the Republic of Macedonija", Japan International Cooperation Agency, October, 1995

7.      “Влијанието на демографските и економските фактори во политичките процеси на земјите во транзиција, Прва заедничка конференција меѓу The Florida State University od Tallahassee, Florida и Универзитетот Св. “Климент Охридски” од Битола, Охрид, 05.07.-19.07.1996 година;

8.      “The employee shareholders and management in Republic of Macedonija", The VI-th International Employee Ownership Conference, Lake Balaton, Hungary, 09.01 - 12.01.1997;

9.      "Future Trends in Macedonia. Stabilization and Devoloping Prospects in Transition Economies: Specific Applications to Macedonia", во коавторство со проф. д-р Димко Кокароски, реферат презентиран на "1997 Eastern European Summer Program" во организација на The Florida State University од Tallahassee, Florida, во Дубровник, Хрватска, 06.06-14.06.1997 година;

10.    “Некои аспекти за развојот на Република Македонија - дополнителната акумулација и економскиот развој на Република Македонија”, Втора заедничка конференција меѓу The Florida State University од Tallahassee, Florida и Универзитетот Св.”Климент Охридски” од Битола, Охрид, 16-26.06.1997 година;

11.    “Economic Review of the Republic of Macedonia", Wirtschaftliche Kooperation mit und unter den Staaten Sudosteuropas, Hans Bockler Stiftung & Friedrich Ebert Stiftung, 5.-10. Oktober 1997, Bled, Slowenien;

12.    “Партиципацијата на вработените во Република Македонија и Сојузна Република Германија”, Научен собир во организација на Економски институт Скопје, Економски факултет - Прилеп и Фондацијата Фридрих Еберт Канцеларија Скопје на тема: Социјално пазарно или пазарно стопанство - искуства на Германија и на Македонија, 9. јуни 1998 година, Прилеп;

13.    “Потенцијални жаришта на макроекономската нерамнотежа во Република Македонија”, тркалезна маса/научен собир на тема: Посттранзициони перспективи на Република Македонија, 1998, Охрид.

14.    “The Economy in the Republic of Macedonia in 1997", South East Europe Review, Nans Bockler, Volume 1, Number 1, February 1989, p.49-57;

15.    “The Role of the International Financial Institutions in Stabilization and Development of Economics in Transition: The Case of Macedonia”, International Conference: Recent Developments and problems in the Transition Economies”, Faculty of Economics Skopje, 25-27 March, 1999;

16.    ,,Глобализацијата или неоколонијализмот на земјите во транзиција со посебен осврт на Република Македонија<, Научен симозиум на тема: Современите процеси на економскиот развој во земјите на Југоисточна Европа во организација на Економски факултет Прилеп, 6-7.12.2000 година, Прилеп;

17.    <Некои аспекти на приватизацијата, конкуренцијата и државната регулатива во Република Македонија<, Советувањево организација на Сојузот на економистите на Македонија на тема: Конкуренцијата во македонското стопанство, 12.01.2001 година;

18.    Macroeconomics Policy of the Republic of Macedonia for 2000, Modernization of Public Administration and Public Policy in FIROM Project No: S – JEP -14359 – 99, Ohrid, mart 2001;

19.    Development of Human Resources in the Western Balkans, European Communities – Economic and social Committee, Brussels, 11 April 2001, партиципант како експерт;

20.    <Инвестирање во доходни недвижности<, Годишник на Економски факултет Прилеп 2000 година, во печат;

21.    <Некои аспекти на влијанието на туризмот врз мултипликаторот на БДП во Македонија<, Меѓународна конференција на тема: Мултипликативните ефекти на развојот на туризмот, во организација на Факултетот за туризам и угостителство Охрид, 21-24.11.2001 година;

22.    <Економската иднина на Република Македонија, како мала земја во процесите на глобализација<, Сојуз на економисти на Македонија, Охрид, 2003 година.

23.    “Некои макроекономски аспекти на економскиот развој на Република Македонија”, Меѓународен симпозиум на тема: “Регионална соработка и економски развој”, Економски факултет Прилеп, Прилеп, 2003, 177-184 стр.

24.    Креирање на институционален капацитет за отварање на нови работни места во реалниот сектор на Република Македонија, Сојузот на економистите на Македонија, Охрид, 30.06.2005 - 01.07.2005 година;

25.    Новата економија и импликациите врз развојот на малите земји, Меѓународен симпозиум на тема: Предизвиците на новата економија, Економски факултет Прилеп, Охрид, 2005;

26.    The macroeconomics policy and business in Republic of Macedonija, International Science Conference “Business and Globalization”, Ohrid, 2007.

Учество во позначајни научно-истражувачки проекти:

1.      Development of Human Resources in the Western Balkans, European Communities – Economic and social Committee, Brussels, 11 Април 2001, партиципант како експерт;

2.      Feasibility Study for a Continuing Management Education, Project No:CME – 03119 – 97, Tempus;

3.      Modernization of Public Administration and Public Policy in FIROM Project No:S – JEP -14359 – 99, Tempus;

4.      Restructuration de programmes d’etudes on Biotechnologies, Project No: S-JEP 12-127 97, Tempus.

5.      “Програма за развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија до 2010 година”, Министерсто за образование и наука Скопје, 2006 година, член на експертскиот тимот;

Објавени стручни трудови: 55

 

Членство во професионални тела:
Член на Сојузот на економисти на Македонија
Член на Друштвото за наука и уметност – Прилеп


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?