доц. д-р Зунун Зунуни Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Политички
 • Образование:
 • Предмети:

Научни области: Социологија и Историја

Службен е-маил: zunun.zununi@fon.edu.mk

Образование
Доктор на Социолошки науки, Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје, 2008 г
Магистер на Историски науки, Институт за историја, Филозовски факултет Скопје 2004 г
Дипломиран на Филозофскиот Факултет св„ Кирил и Методиј„ Скопје, на институтот за историја.

Професионално искуство
2009 -2012 - Наставник по предметот Менаџмент на човечки ресурси на факултетот за политички науки на ФОН универзитет
2010 – 2012 – Наставник по предметот Политичка историја на македонија на факултетот за политички науки на ФОН универзитет
2010 – 2012 – Наставник по предметот Менаџмент со информаци и знаење на факултетот за политички науки на ФОН универзитет
2011- 2012 – Наставник по предметите Македонска политичка сцена, Политичка партици пација, Меѓународно комуницирање на факултетот за политички науки на ФОН универзитет

Други активности во струката
1. Учество на конференци од меѓународен карактер,во Бања Лука на меѓународна научна конференција посветена на животниот стандард и економскиот развој на земјите од западен балкан 2011 г
2. Учество на конференција посветена на идентитетот на емигрантите во Европа ерата на глобализација УКИМ 2011г

СПИСОК НА РЕЦЕНЗИРАНИ ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

 1. Z. Zununi, Crossroads, The Macedonian Foreign Policy Journal, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, 2015 (во фаза на печатење)
 2. Z. Zununi, “General Electric Company – успешна стратегија за успешен настап на меѓународниот пазар”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, 2015 (во фаза на печатење)
 3. Chudoska I., Zununi Z. “Global character of economic immigration”, International Magazine for social studies „Vizione” Number.22, Skopje: Visions Magazine -2014, p.393-400;
 4. Chudoska I.,Maliqi N., Zununi Z.“There is no Development without Knowledge – the Problem of Experts Outflow from the Balkan Countries” Presented on the International scientific conference ”New Knowledge for New Development”, MASA Macedonian Academy for Science and Arts, Skopje 7-8 October 2013. (waiting to be published);
 5. Chudoska I.,Maliqi.N.,Zununi Z. “International Economic Migration as a Global Phenomenon ” Presented on the International scientific conference “Migration and Labor Market” organized by University St.Cyril and Methodius”, Institute for Sociological political and juridical research, Krushevo, R.Macedonia, 19-20 October 2012;
 6. Z. Zunini, “Shperngulja e popullsise nga rajoni i Mavroves dhe Rostushes per ne Turqi”, Studime Albanologjike, Instituti i trashegimise shpirterore e kulturore te shqiptareve, Skopje, 2012
 7. З. Зунуни, “Почитување на  националната и организациска култура во организацијата предуслов за ефективност во работењето во тимови”, Instituti Per Trashigimi Kulturore Dhe Shpirterore te Shqiptareve, Skopje, 2011
 8. З. Зунуни, “Иселувањето на жителите од Општина Маврово и Ростуша во Република Турција”, Instituti Per Trashigimi Kulturore Dhe Shpirterore te Shqiptareve, Skopje, 2011
 9. З. Зунуни “Природно движење на вкупното население во селата кои денес припаѓаат во општина Маврово и Ростуша” Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.17, 2011
 10. З. Зунуни “Migration of population-process that never stop”, Crossroads, The Macedonian Foreign Policy Journal, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, издание 9 бр. 2, 2011
 11. З. Зунуни, Стратегија за развој на образованието во земјите од Западен Балкан”, I Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2011
 12. З. Зунуни “Europeization and Macedonian Emigration in the European Countries – Example of Italy”, Identity in the Era of Globalization and Europeanization, International Scientific Conference, St. Cyril and Methodius University, Skopje, 2011
 13. З. Зунуни, “Имплементација на квалитетна социјална политика предуслов за побрз економски раст и развој на Р.Македонија”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.16, 2011
 14. З. Зунуни, “Емиграционите движења од Македонија во Европа со посебен осврт во Италија”,  НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2011
 15. З. Зунуни., “Развојни трендови во селата на општина Маврово и Ростуша (1945-2010)”, НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2010 (рецензиран универзитетски учебник)

Монографиии
1. Развојни трендови во селата на општина Маврово и Ростуша (1945- 2010) НУБ„ св Климент Охридски„ Скопје 2010
2. Монографија на општина Центар Жупа, Скопје 2012 (во фаза на печатење)


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?