доц. д-р Силвана Јовческа Факултет за економски науки

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Меѓународен менаџмент

Службен емаил: silvana.jovcheska@fon.edu.mk

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Доц. д-р Силвана Јовческа е родена во Струмица каде што завршува основно и средно гимназиско образование. Додипломски, постдипломски и докторски студии завршува на универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје.  Од 2005 година работи на “Прв приватен универзитет ФОН” како аситент магистер на предмети од областа на менаџментот, а по докторирањето се здобива со титула доктор по економски науки. Моментално работи како доцент доктор од обалста на меѓународниот менаџмент. Во текот на своето образование и професионално работно искуство работи на повеќе истражувачки проекти и зема активно учество на повеќе меѓународни и домашни конференции, семинари и научни собири: “Strateski pravci razvoja i utvrdivanja polozaja Srbije u savremenim medzunarodnim odnosima”, Beograd, 2013; “Western Balkans and relations with the Former Yugoslav Republic od Macedonia”, NATO, Brussles, Belgium, 2012; “Current Political Issuies and Chicago Summit” NATO, Brussles, Belgium, 2012; “SHAPE and Allied Command Operations”, SHAPE, Brussles, Belgium, 2012; “Migration and Labour Market”, Крушево, 2012; “Identity in the Era of Globalization and Europeanization”, International Scientific Conference, Skopje, 2011; “Поддршка во развојот на мали и средни претпријатија”, VII Majska konferencija o strategijskom menadzmentu i VII Studentski simpozijum o strategijskom menadzmentu, Zajecar, Srbija, 2011Стратегија за развој на образованието во земјите од Западен Балкан”, I Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2011; “ Framework programe 7 (FP7)”, Скопје, 2010; “CV and Motivation Letter”, National Internship and Job Placement Program, USAID, Скопје, 2010; “Communication Skills and Preparation for Job Interview”,  National Internship and Job Placement Program, USAID, Скопје, 2010; Knowledge – Capital of the Future, International Scientific Conference, Ohrid, 2009

Доц. д-р Силвана Јовческа активно го зборува англискиот јазик. Одлично ги владее MS Office, SPSS и др.

СПИСОК НА ПОЗНАЧАЈНИ ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

 • Jovcheska S., “Factors ranked by expatriate managers for the successful implementation of the international task”, Economic Development, International Journal of Economics, No.3, 2014
 • Jovcheska S., “International business – creator of a new economic structure with new functional characteristics of the international organizational structures and new typology of international corporate cultures”, International Scientific Conference, Belgrade, 2014
 • Jovcheska S., Intercultural communication – a visa for successful accomplishment of an international task”, International Scientific Conference, Sofia, 2014
 • Jovcheska S., “Planing Human Resources – practice for working of modern and Successful Companies in a global level” Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.21, 2014
 • Јовческа С., “Професионалниот развој на менаџерите како стратешка алатка на меѓународниот менаџмент на човечки ресурси за настап на меѓународниот пазар”, Економски институт, универзитет “Св. кирил и Методиј”, Скопје, 2014
 • Јовческа С., “Бизнис и професионална кариера во национални размери”, International Scientific Conference, Ohrid, 2014
 • Jovcheska S., “Management Strategic Directions of Development for the Countries of Western Balkans”, International Scientific Conference, Beograd, 2013;
 • Jovcheska S., “Competitiveness of the European Countries in the World Economy”, International Scientific Conference, Sofia, 2013
 • Jovcheska S., “The Educated Unemployment and the Emigration”, Migration and Labour Market, International Scientific Conference, Krushevo, 2012;
 • Jovcheska S., “Shperngulja e popullsise nga rajoni i Mavroves dhe Rostushes per ne Turqi”, Studime Albanologjike, Instituti i trashegimise shpirterore e kulturore te shqiptareve, Skopje, 2012
 • Jovcheska S. “Population Migration – A Never Ending Process”, Crossroads, The Macedonian Foreign Policy Journal, Vol.III. No.1, sep.2011-march.2012,
 • Jovcheska S., “Levizija natyrore e populates se pergjithshme ne fshatrat te cilat sot I perkasin Komunes Mavrove dhe Rostushe”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.17, 2011
 • Јовческа С., “Europeization and Macedonian Emigration in the European Countries – Example of Italy”, Identity in the Era of Globalization and Europeanization, International Scientific Conference, Skopje, 2011
 • Јовческа С., “Имплементација на квалитетна социјална политика предуслов за побрз економски раст и развој на Р.Македонија”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.16, 2011
 • Јовческа С., “Поддршка во развојот на мали и средни претпријатија”, VII Majska konferencija o strategijskom menadzmentu i VII Studentski simpozijum o strategijskom menadzmentu, International Scientific Conference, Zajecar, Srbija, 2011
 • Јовческа С.,Стратегија за развој на образованието во земјите од Западен Балкан”, International Scientific Conference, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2011
 • Јовческа С., “Дизајнирање на тимската работа клучен фактор за организациска ефективност”, Институт за социолошки и политичко правни истражувања “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 2009
 •  Јовческа С., “Невработеноста резултат на степенот на образование”, Knowledge – Capital of the Future, International Scientific Conference, Ohrid, 2009
 • Јовческа С., “Тимската работа клучен фактор за организациска ефективност”, International Scientific Conference, Ohrid, 2009

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?