проф. д-р Лидија Горачинова Факултет за информатика

  • Функција: Проректор
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Математика

Службен емаил: lidija.goracinova@fon.edu.mk

Кратка биографија:

Лидија Горачинова-Илиева е родена во Штип, во 1971 година, каде што завршува основно и средно образование. Во 1994 година дипломира на Природно-математичкиот факултет во Скопје на студиската програма применета информатика и се стекнува со звање дипломиран инженер по математика-информатика. Со одбраната на магистерскиот труд под наслов „Слободни групоиди“, во 2001 година ги завршува постдипломските студии на Институтот за математика при ПМФ-Скопје и се стекнува со звање магистер по математички науки. На истиот факултет, во 2007 година, со одбраната на докторската дисертација под наслов „(k,n)-Алгебри, квазигрупи и дизајни“, се стекнува со звање доктор на математички науки.

Лидија Горачинова –Илиева ја започнува универзитетската кариера како помлад асистент на Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“ во Штип во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, во 1997 година. Во 2007 година е избрана за доцент на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, а од 2011 година работи на Факултетот за информатика при ФОН Универзитет-Скопје.

Од февруари 2015, освен функцијата на Проректор на ФОН Универзитет, проф. Горачинова - Илиева е избрана и како В.Д. Декан на Факултетот за дизајн и мултимедиа.

Проекти:

1. Free objects and their related structures (Мacedonian Academy of Sciences and Arts);

2. Algebraic structures and their application in communication and other processes (Faculty of Natural Sciences and Mathematics-Skopje);

3. Algebraic structures and their application in cryptography and communication processes (Faculty of Natural Sciences and Mathematics-Skopje);

4. Free objects (Мacedonian Academy of Sciences and Arts);

5. Algebraic structures (Мacedonian Academy of Sciences and Arts);

6. Integrating e-learning across teachers curriculum  (TEMPUS).

Научни и стручни трудови: ​

1. Л.Горачинова-Илиева: Слободни групоиди, магистерски труд (2001);

2. S.Markovski, A.Sokolova, L.Goračinova-Ilieva: On the functional equation A(x,B(x,y))=y in the variety of grupoids, On Tribute to S.B.Presic, Papers Celebrating his 65th Birthday, A.Krapez Ed., Beograd (2001), 84-88.

3. S.Markovski, A.Sokolova, L.Goračinova-Ilieva: On semigroups defined by the identity xxy=y, Publication de l’Institut Mathematique, Nouvelle series, tome 70(84) (2001), 1-8.

4. S.Markovski,  L.Goračinova-Ilieva, A.Sokolova: Free groupoids with the identity (xy)y=yx, Proc. of the 10th Congress of Yougoslav Mathematicians, Belgrade, 21-24.01.2001, 173-176.

5. Л.Горачинова-Илиева: Слободни групоиди и методи на нивна конструкција, Годишен зборник на ПФ „Гоце Делчев“-Штип 1 (2001), 235-245.

6. S.Markovski, L.Goračinova-Ilieva: Approaches to the problem of constructing free algebras, Proc. of the Sixth International Conference of Discrete Mathematics and Applications, 31.08-02.09.2001, Bansko, Bulgaria (2002), 109-117.

7. Л.Горачинова-Илиева: Магични квадрати, Воспитание, Год. II, бр. 3, Педагошки факултет „Гоце Делчев“-Штип (2002), 92-108.

8. Л. Горачинова-Илиева: Конструкција на слободни групоиди со верига парцијални групоиди: слободен Штајнов групоид, Годишен зборник на Педагошкиот факултет „Гоце Делчев“-Штип, 3-4 (2003/2004), 57-66.

9. L.Goračinova-Ilieva, S.Markovski, A.Sokolova: On groupoids with the identity x(xy)=y, Quasigroups and related systems 11 (2004), 39-54.

10. Л.Горачинова-Илиева, Е. Петрова-Ѓорѓева: Импликации на националната програма за развој на образованието во Р. Македонија 2005-2015 врз насоките на развој на педагошките факултети, Зборник на трудови од конференцијата „Високото педагошко образование – проблеми, достигнувања, тенденции“, Софија, 23-24.11.2004. (2005), 345-349.

11. Л.Горачинова-Илиева: Компетенциите при развивањето на студиските програми на педагошките факултети, Воспитание, бр. 6-7, Педагошки факултет „Гоце Делчев“-Штип (2006), 164-168.

12. Л.Горачинова-Илиева: Неегзистенција на (2,6)-многуобразија од квазигрупи, Годишен зборник на ПФ „Гоце Делчев“-Штип 5-6 (2006), 112-118.

   13. L.Goračinova-Ilieva: A note on orthogonality of the quasigroups arising from some perfect m-cycle systems, Математички Билтен 30 (LVI) (2006), 5-8.    

14. Л.Горачинова-Илиева: Некои актуелни проблеми на наставниците на педагошките факултети во Република Македонија и потребата од редизајнирање на новите студиски програми, Зборник на трудови од Јубилејната научна конференција „Педагошкото образование во Бугарија – состојби и тенденции“, 27-28.10.2006.

 15. Л. Горачинова-Илиева: (k,n)-Алгебри, квазигрупи и дизајни, докторска дисертација (2007)

16. L.Goračinova-Ilieva, S.Markovski: Constructions of (2,n)-varieties of groupoids for n=7, 8, and 9, Publications de l'Institute Mathematique, Nouvelle serie 81 (95) (2007), 111-117.

17. L.Goračinova-Ilieva: Geometry in the development of deduction abilities, Proc.of 4-th Balcan Congress, Education, the Balcans, Europe, 22-24 June 2007, Trakia University, Faculty of Education, Stara Zagora, Bulgaria, vol. 2 (2007), 267-272.

18. Л.Горачинова-Илиева: Норми на оценување во наставата по математика, Воспитание, год.5 бр. 8-9, Педагошки факултет „Гоце Делчев“-Штип (2008), 55-58.

19. Л.Горачинова-Илиева: Улогата на наставникот во математичкото образование, Зборник на трудови од Научната конференција „Современи тенденции во наставата“

  20. Л.Горачинова-Илиева: Предавања по Теорија на информации, скрипта за интерна употреба (2010)

21. Л.Горачинова-Илиева: Предавања по Математика 1, скрипта за интерна употреба (2011)

22. V.Angelkoska, L.Goracinova-Ilieva: Statistical Education of the Students in Macedonia, Quality of Learning and Teaching Conference Proceedings (2013), 88-95.

23. Л. Горачинова-Илиева, Б. Златановска, Л. Лазарова: Математика 1 за студентите на техничките факултети, рецензирана скрипта, Универзитет ФОН-Скопје (2014)

 

24. B.Demir, Z.Gacovski, V.Pivovarov, L.Goracinova: System for Detection of Network Threats based on Classifiers, TEM Journal, Vol.3, No 2 (2014), 120-126.

Конференции:

  • 2. Конгрес на сојузот на математичарите и информатичарите на Македонија (Охрид, 2000);

- 10th Congress of the Mathematicians og Yougoslavia (Belgrade, Yougoslavia, 2001);

- AAA61 Workshop on General Algebra (Darmshtaad, Germany, 2001);

- 6th International Conference on Discrete Mathematics and Applications  (Bansko, Bulgaria, 2001);

  • Seminar for Structural theory of authomata, semigroups and universal algebra (Montreal, Canada, 2003)

- 4. Меѓународна конференција за информатика и информатичка технологија (Битола, 2003);

- AAA67 Workshop on General Algebra (Podsdam, Germany, 2004);

- Scientific Conference “Higher Pedagogical Education – problems, achievements, tendencies” (Sofia, Bulgaria, 2004);

- Научна конференција „Примарното и континуирано образование на учителот“ (Штип, 2005);

- Conference NSAC ’05 (Novi Sad, Yougoslavia, 2005);

- Јубилејна научна конференција „Педагошкото образование во Бугарија – состојби и тенденции“ (Благоевград, Бугарија, 2006);

- Научна конференција „Современи тенденции во наставата“ (Штип, 2007);

- Conference LOOPS 07 (Prague, Cesch Republic, 2007);

-Конференција „85 години од животот на Проф. Благој Попов“ (Охрид, 2008);

- MASSEE, International Congress for Mathematics МIСОМ 2009 (Охрид, 2009).

- A National Higher Education Conference - Quality of Learning and Teaching: Policy and Practice, SEEU (Тetovo, 2012)       

- ААА84  Workshop on General Algebra (Dresden, Germany, 2012)

- Fourth Conference for Information and Communication TechnologiesICT Innovations 2012 "Secure and Intelligent Systems" (Ohrid, Macedonia, 2012)

- 12th Biennial ISQA Conference Quantum Structures (Olomouc, Czech Republic, 2014)

Грантови:

 NATO Advanced Study Institute on Structural Theory of Automata, Semigroups, and Universal Algebra, (Montreal, Canada, 2003)

                    Development of study programmes – TEMPUS, Individual Mobility Grant (Technical University of Eindhoven, The Netherlands, 2005)


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?