проф. д-р Саво Ашталкоски Факултет за спортски менаџмент

 • Функција: Декан
 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Финансии

Службен е-маил: savo.ashtalkoski@fon.edu.mk

Кратка биографија:

Саво Ашталкоски е роден 1977 год. во Струга, Република Македонија каде завршува  основно и средно образование. Во 2000-та година дипломира на Економскиот факултет, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и се стекнува со научен степен дипломиран економист на насоката финансии и банкарство. Истата година, се запишува на постдипломските по монетарна економија на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. По завршувањето на испитниот дел од студиите, изработува магистерски труд, на тема: “Улогата на посредниците на пазарот на капитал”. На 10.03.2004 год. успешно го одбранува магистерскиот труд со што се здобива со научен степен магистер по економски науки од областа на монетарната економија. По магистрирањето пријавува докторска дисертација на Економскиот институт при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје со наслов: “Влијанието на процесите на глобализација врз меѓународното движење на капиталот”. На 23.08.2007 година успешно ја одбранува докторската дисертација  и се здобива со научен степен доктор по економски науки.

Професионална кариера:

02.2004 - 12.2005      Факултетот за општествени науки – Скопје, каде е избран за асистент по предметот Основи на економија. На Факултетот за општествени науки исто така извршува и други функции како: член на Наставно научниот совет, секретар на Економскиот институт при Факултетот, член на повеќе одбори и комисии и др.

12.2005 - 03.2007      Факултетот за економски науки, ЕУРМ, каде е избран за асистент по предметот Монетарна економија. На Факултетот е избран за член на Наставно научниот совет од редот на асистентите, а членува и во повеќе одбори и комисии.

03.2007 – 10.2007      Факултетот за економски науки, Прв приватен Европски Универзитет, каде работи како асистент по предметите: Основи на економија, Монетарна економија, Банкарство и Меѓународни финансии. На Факултетот за економски науки при Прв приватен Европски Универзитет држи и настава по предметите: Банкарско работење и Банкарски менаџмент. На Прв приватен Европски Универзитет исто така е избран за секретар на Наставно научниот совет  на Факултетот за економски науки и за член во повеќе комисии.

12. 2007 – 12.2012     Прв приватен Универзитетот ФОН, каде на Факултетот за економски науки е избран во наставно-научно звање доцент во областа на финансиите и банкарството. Покрај одржувањето на редовни предавања и менторирањето на кандидати, со свои реферати учествува на повеќе меѓународни и домашни научни конференции и семинари. Во овој период активно работи и како претседател на Комисијата за признавање на испити на Факултетот за економски науки,  претседател на Комисијата за Самоевалуација на Факултетот за економски науки,  претседател на Комисијата за ЕКТС на Факултетот за економски науки, а членува и во повеќе други органи и тела на универзитетот. Во 2011 година е назначен за в.д Декан на Факултетот за Спортски менаџмент и член на Ректорската управа на Универзитетот ФОН.

12. 2012 -                   Прв приватен Универзитетот ФОН, каде на Факултетот за економски науки е избран во наставно-научно звање вонреден професор во областа на финансиите и банкарството. Покрај одржувањето на редовни предавања и менторирањето на кандидати, со свои реферати учествува на повеќе меѓународни и домашни научни конференции и семинари. Во 2012 е назначен за Декан на Факултетот за Спортски менаџмент на Универзитетот ФОН. Во 2012 година е ангажиран и како експерт на меѓународниот форум: „Животна средина и регионален развој„ во организација на Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ и МКМ во рамки на Саемот на региони од Југоисточна Европа во Радовиш. Истата, 2012 е ангажиран и како предавач и реализатор на семинарот на тема „Контрола на процесот на финансиско одлучување во компаниите во насока на зголемување на извесноста на очекуваните резултати во услови на нестабилност и криза”, организиран од Стопанска комора на РМ на кој како слушатели учествуваа финансиски менаџери од истакнати македонски компании.

Учество во проекти:

Dates (from – to)

 

2012 – current

Name and address of employer

 

USAID Municipal Climate Change Strategies Project

Type of business or sector

 

USAID Project – implemented by Milieukontakt Macedonia

Occupation or position held

 

Consultant/expert on Local Economic Development

• Main activities and responsibilities

 

 • Coordination of activities in partner municipalities
 • Providing expertise in financial management and capacity building
 • Providing expertise in development of Climate Change Strategies

 

• Dates (from – to)

 

2012-2013

• Name and address of employer

 

Kocka Training Institute, Skopje, Project: “Industrial zones and Commercial Roades in the Cross border area, co-funded by the EU and NFPC under the IPA Cross Border Programme 2007-2013

• Type of business or sector

 

CSO

• Occupation or position held

 

expert in the field of economy and investments

• Main activities and responsibilities

 

 • Preparation of Study
 • Monitoring the realization of the projects
 • Information colleting and dissemination

• Dates (from – to)

 

2011 – 2012

• Name and address of employer

 

University  FON, Project “Factory of knowledge”

• Type of business or sector

 

education

• Occupation or position held

 

Team Leader and member of the board for the preparation and implementation

• Main activities and responsibilities

 

 • Management,
 • Monitoring the realization of the projects
 • Defining the structure and the method of implementation of the program.
 • Program planning and reporting
 • Providing trainings for a capacity building

 

• Dates (from – to)

 

 2010 – 2011

• Name and address of employer

 

University  FON, Project “Factory of knowledge”

• Type of business or sector

 

education

• Occupation or position held

 

Team Leader and member of the board for the preparation and implementation

• Main activities and responsibilities

 

 • Management,
 • Monitoring the realization of the projects
 • Defining the structure and the method of implementation of the program.
 • Program planning and reporting
 • Providing trainings for a capacity building

 

• Dates (from – to)

 

2010 – 2012

• Name and address of employer

 

Milieukontakt      International

• Type of business or sector

 

CSO; Project: “European Partnership for local green Agendas“ – IPA 2008

• Occupation or position held

 

Consultant/expert on Local Economic Development 

• Main activities and responsibilities

 

 • Coordination of activities in partner municipalities
 • Providing expertise in financial management and capacity building
 • Providing expertise in development of Climate Change Strategies

 

• Dates (from – to)

 

2009-2010

• Name and address of employer

 

University  FON, Ministry of Education of the Republic of Macedonia, Project “Modernization of education in Macedonia”

 

• Type of business or sector

 

education

• Occupation or position held

 

trainer

• Main activities and responsibilities

 

 • Defining the structure and the method of implementation of the program.
 • Program planning and reporting
 • Providing trainings for a capacity building

 

 

 

 

Позначајни научни трудови: 

 

 • “The future of banking institutions under conditions of digitalization”, Knowledge: International journal, Vol.7, Institute of knowledge management, 2014
 • The crisis and the banking sector in the Republic of Macedonia - What's changed?”, University Educons, 2014
 • “The impact of employees dedication and their commitment to work in banks on increasing their financial performance in the Republic of Macedonia”, Knowledge: International journal, Vol.4, Institute of knowledge management, 2014
 • “The impact of strategic human resource management on organizational performance”,  Conference of strategic management, University of  Belgrade, Srbija, 2014
 • “Crisis as a factor for appearance of conflicts between labor force in organizations and strategies to overcome them”, University Educons, 2013
 • “Forein direct investment as a factor for raising the level of living standard”, 2nd International Scientific Conference on economic development and standard of living “EDASOL 2012 - Economic development and Standard of living”, Pan-European University Apeiron , Banja Luka, 2012
 • “How corporate culture can influence financial performance of banks”, May conference on strategic management, University of  Belgrade, Bor, Srbija, 2012
 • "The new role of banks in the financial sector and the need for changes in the regulation", International Scientific Meeting, Second wave of economic crisis - the effects on the economy of the region and possible solutions, Educons University, Sremska Kamenica, 2012
 • “The power of capital and the role of banks in the system”, International scientific journal, “International review”, PEP, Belgrade, 2011
 • “Support in the development of small and medium enterprises”, International Conference for Strategic Management, Zajecar, Serbia, 2011
 • “Frustration of working as a problem of human resources management”, UTMS Journal of Economics 3 (2), 2011
 • “Liquidity problems of banks and strategies for its improvement”, "FON - University, Skopje 2009
 • "A regular human potential in companies as a comparative advantage over competitors," International Scientific Conference - Knowledge as capital for the future, Ohrid, 2009
 • "The problems that set the fluctuation of the workforce in the human resource management", International Scientific Congress, University of Tourism and Management, Skopje, 2009
 • "The problem of bank liquidity and strategies for improvement," FON University - Skopje, 2009
 • "The impact of globalization processes on the international movement of capital" (doctoral dissertation), Institute of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius ", Skopje, 2007
 • "Current trends in the development of the financial sector," Ekot, no. 2, Skopje, 2005
 • "The importance of investment funds and their perspectives in the Republic of Macedonia, Faculty of Social Sciences, Skopje, 2004
 • "The role of intermediaries in the capital market," (MA thesis), Faculty of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius ", Skopje 2004

Објавени книги:

 • Платен промет, Факултет за економски науки, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, 2010, учебник (во коавторство)
 • Глобален менаџмент во економијата на капиталот, Факултет за економски науки, ФОН - Универзитет, Скопје 2009, учебник
 • Банкарска економија, Факултет за економски науки, Прв Приватен Универзитет – ФОН, Скопје 2008, учебник
 • Банкарско работење, Факултет за економски науки, Прв Приватен Европски Универзитет, Скопје 2007, учебно помагало
 • Платен промет, Факултетот за општествени науки - Скопје, Скопје 2005, учебник (во коавторство)
 • Банкарство, Факултетот за општествени науки - Скопје, Скопје 2005, учебник (во коавторство)
 • Монетарна економија - монетарно-кредитна теорија и политика, Факултетот за општествени науки,  Скопје 2004, прирачник (Во коавторство)

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?