доц. д-р Ќире Јаќимоски Факултет за информатика

 • Функција: Продекан
 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Информациони системи и мрежи

Службена е-маил: kire.jakimoski@fon.edu.mk

 

Кратка биографија:

 

Д-р Ќире Јаќимоски е роден на 17.11.1979 година во Гостивар, Р. Македонија. Основно образование има завршено во ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар, а потоа своето средно образование го продолжува во гимназија „Панче Попоски“, природно-математичка насока во Гостивар, Р. Македонија. Средното образование го заврши прогласен како ученик на генерација во јуни 1998 година со просек 5,00. Истата година тој се запишува на Воената Академија „Генерал Михајло Апостолски“, Скопје, Р. Македонија, на родот Врски - Телекомуникации. Студирањето го завршува на 26.07.2002 година со изработка на дипломска работа со наслов „Геоинформацискиот систем во телекомуникациите“. Воената Академија ја завршува со највисок просек во генерацијата - 9,41. 


На 12.02.2003 година се запишува на постдипломски студии на Институтот за телекомуникации на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија под менторство на проф. д-р Борис Спасеновски. Во период од 3 години на 07.04.2006 година ги завршува предвидените испити со средна оцена 9,5 и се пријавува за одбрана на магистерски труд со наслов „Анализа на влијанијата на конфигурациите на антените од базните станици и конфигурациите на сајтовите од базните станици на клучните параметри во WCDMA целуларните мрежи“. Магистерскиот труд успешно го одбрани на 08.06.2007 година.

 
После одбраната на магистерскиот труд веднаш започнува со подготовка на докторски студии на Институтот за телекомуникации на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија. После една година работа на докторските студии Наставно-научниот совет на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје на седницата одржана на 29.10.2008 година донесе одлука за прифаќање на темата „Решенија за интеграција на мобилни целуларни мрежи и безжични мрежи со поддршка на квалитетот на сервисите“ за изработка на докторска дисертација под менторство на проф. д-р Тони Јаневски. Докторската дисертација јавно е одбранета на 22.10.2013 година со што се стекнува со академски степен доктор на технички науки.

 

 

Работно искуство:


Во времето по дипломирањето започнува со своите професионални активности и во период од август 2002 до сега има работено на следните позиции:
- 01.08.2002 – 11.01.2006 офицер за телекомуникации во Армијата на Република Македонија.
- 12.01.2006 – 28.02.2007 советник за безбедносна акредитација на комуникациски системи во Секторот за информатичка безбедност во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Скопје, Република Македонија.
- 01.03.2007 – 06.03.2012 советник за криптографски системи во Секторот за информатичка безбедност во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во Скопје, Република Македонија.

- 07.03.2012 – 18.02.2014 асистент на Факултетот за информатика при ФОН Универзитетот.

- 19.02.2014 универзитетски професор, доцент на Факултетот за информатика при ФОН Универзитетот.

- 13.10.2014 – 03.11.2015 член на Сенатот на ФОН Универзитет.

- 28.10.2014 – судски вештак од областа на техничките науки со број на лиценца 07-3408/2 издадена од Министерството за правда на Република Македонија на 28.10.2014.

- 03.11.2015 – продекан на Факултетот за информатика при ФОН Универзитетот.

 

 

Работно искуство во меѓународни научни списанија и конференции:

 

- декември, 2011 - Reviewer на списанието Journal of Internet and Information Systems, ISSN: 2141-6478, http://www.academicjournals.org/journal/JIIS.

- ноември, 2012 - Reviewer на списанието Wireless Networks, The Journal of Mobile Communication, Computation and Information, ISSN: 1022-0038,Thomson Reuters JCR 2014 Impact Factor: 0.961, http://www.edmgr.com/WINE/default.aspx.

- август, 2015 - член на Научниот одбор на ETAI (Society for Electronics, Telecommunications, Automation and Informatics).

- јануари, 2016 - Reviewer на списанието Journal of Electrical Engineering, ISSN: 2328-2223, http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/JEE.

- јануари, 2016 - Reviewer на списанието IEEE Communications Magazine, IEEE Communications Society, ISSN: 0163-6804, Thomson Reuters Journal Citation Report Impact Factor: 4.007, http://www.comsoc.org/commag.

- февруари, 2016 - Reviewer на списанието IET Communications, Print ISSN: 1751-8628, Thomson Reuters Journal Citation Report Impact Factor 2014/2015: 0.742, http://www.digital-library.theiet.org/content/journals/iet-com.


 

Сертификати:

 

На 01.08.2006 година на Академијата за информатички технологии „Александрија“ во Скопје го заврши курсот Security+ и се стекна со сертификат: CompTia Security+ Certified Proffesional.

 

Во март, 2014 се стекна со сертификат издаден од Stanford University за курсот Cryptography 1 преку Coursera Inc., https://www.coursera.org.

 

Во април, 2014 се стекна со сертификат издаден од University of Washington за курсот Computer Networks преку Coursera Inc., https://www.coursera.org.

 

На 28.10.2014 година се стекнува со лиценца за вештачење од областа на техничките науки со број 07-3408/2 издадена од Министерството за правда на Република Македонија.

 

 

Проекти:

 

 • Учество во проект за развој и имплементација на „Национална разузнавачка база на податоци“ раководен од Министерството за внатрешни работи.
 • Учество во проект за развој и имплементација на „Меѓусебно поврзување на регистрите и базите на податоците на државните институции“ раководен од Министерството за информатичко општество.
 • Учество во проектот “DL@WEB – Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions”, TEMPUS, University of Kragujevac, Serbia, 2010-2013.
 • Учество во проектот “iKNOW – Innovation and Knowledge Management, eStudents Information System”, TEMPUS, LSBU London, United Kingdom, 2010 – 2013.
 • Учество во проектот “Free teaching web resources for visually impaired people”, carrier: Faculty of Informatics, FON University, financed by UNESCO (September 2012 – December 2013).

 


Објавени научни трудови:


ITU LECTURES AND TALKS

 1. Kire Jakimoski, “Performances of High Speed Packet Access in 3GPP Mobile Networks”, ITU Workshop on 3G-HSPA & LTE: Towards the Next Generation of Mobile Networks, Skopje, Macedonia, 3-5 February 2010.
RESEARCH PAPERS

International journals:

 1. T. Janevski, K. Jakimoski, “Comparative Analysis of Packet Scheduling Schemes for HSDPA Cellular Networks”, Pages: 2-5, Telfor Journal (ISSN 1821-3251) Vol.1 No.1, 2009.
 2. Toni Janevski and Kire Jakimoski, “Improving Vertical Handovers for Real-Time Video Traffic between UMTS and WiMAX Networks”, International Journal of Research and Reviews in Next Generation Networks Vol. 1, No. 1, March 2011, United Kingdom, www.sciacademypublisher.com.
 3. K. Jakimoski, T. Janevski, “Vertical Handover Decision Algorithm from WiMAX to WLAN based on the Mobile Node’s Speed and the Session’s Priority”, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 49, December, 2012.
 4. Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Improvement of the QoS for WiMAX Service Classes”, Tem Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 107-114, May 2013.
 5. K. Jakimoski, T. Janevski, “Priority Based Uplink Scheduling Scheme for WiMAX Service Classes”, International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS) Vol. 5, No. 8, pp. 66-74, July 2013.
 6. K. Jakimoski, T. Janevski, “Vertical Handover Decision Algorithm from WWAN to WMAN or WLAN Environments”, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 56, July, 2013.
 7. K. Jakimoski, “Analysis of the Usability of M-Commerce Applications”, International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, Vol. 7, No. 6, pp. 13-20, December, 2014.
 8. E. Doko, K. Jakimoski, “Proposed Module for Gynecological Integration – Preventive Measures in the Electronic Health in Republic of Macedonia”, International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, Vol, 7, No. 1 pp. 81-92, February, 2015.
 9.  K. Jakimoski, T. Janevski, “Radio Access Technology Selection and Vertical Handover Decision Algorithms for Heterogeneous Mobile and Wireless Networks”, Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, Impact Factor ISI Web of Knowledge 0.478, Vol. 27, Issue 1-2, pp. 95-109, May, 2015.
 10.  K. Jakimoski, V. Bogoevski, D. Kochov, “Carrier-Class VPN to Cloud Evolution”, International Journal of Grid Distribution Computing, Vol. 8, No. 6, pp. 41-48, December, 2015.
 11.  K. Jakimoski, “Security Techniques for Data Protection in Cloud Computing”, International Journal of Grid Distribution Computing, Vol. 9, No. 1, pp. 49-56, January, 2016.
 12. K. Jakimoski, “Challenges of Interoperability and Integration in Education Information Systems”, International Journal of Database Theory and Application, Vol. 9, No. 2, February, 2016

 

International conferences:

 1. T. Janevski, K. Jakimoski, “Comparative Analysis of Packet Scheduling Schemes for HSDPA Cellular Networks”, 16-th Telecommunications forum TELFOR 2008, Serbia, Belgrade, November 25-27, 2008.
 2. K. Jakimoski, T. Janevski, “QoS Analysis of Packet Scheduling Algorithms for HSDPA Mobile Networks”, IWT 2009, International Workshop on Telecommunications, São Paulo – Brazil, February 16th – 19th 2009.
 3. K. Jakimoski, T. Janevski, “Performances of Vertical Handovers for Multimedia Traffic between WLAN, WiMAX and 3G Mobile Networks”, ICST MobiMedia 2009, 5th International Mobile Multimedia Communications Conference, London, United Kingdom, 7th-9th.09.2009.
 4. K. Jakimoski, T. Janevski, “Throughput Behaviour During Vertical Handovers between Heterogeneous Wireless Networks”, Ninth National Conference with International Participation – ETAI 2009, Ohrid, Republic of Macedonia, 26-29 IX 2009.
 5. K. Jakimoski, T. Janevski, “Performance Analysis of ertPS Traffic in IEEE 802.16e Standard”, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia, Nis, October 7 - 9, 2009.
 6. T. Janevski, K. Jakimoski, “Packet Scheduling for HSDPA Mobile Networks”, GMC 2009, Global Mobile Congress, China B3G and 4G Mobile Summit, Shanghai – China, October 12 – 12009.4,
 7. T. Janevski, K. Jakimoski, “Scheduling Optimization in HSDPA Networks Simulating Maximum Terminal Capabilities”, 17-th Telecommunications forum TELFOR 2009, Serbia, Belgrade, November 24-26, 2009. 
 8. K. Jakimoski, T. Janevski, “Analysis of Voice over IP during Vertical Handovers in Heterogeneous Wireless and Mobile Networks”, 7-th International Conference for Informatics and Information Technology (CIIT2010), Bitola, Macedonia, February 24-27, 2010.
 9.  K. Jakimoski, T. Janevski, “Cross-Layer Optimization in Heterogeneous Wireless and Mobile Networks”, Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2010, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, March 17-19, 2010.
 10. K. Jakimoski, T. Janevski, “QoS Challenges of Real Time Traffic during UMTS/WiMAX/WLAN Vertical Handovers”, 18-th Telecommunications forum TELFOR 2010, Serbia, Belgrade, November 23-25, 2010.
 11. Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Improving the VoIP Performances during Vertical Handovers between WiMAX and WLAN”, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia, Nis, October 5 - 8, 2011.
 12. K. Jakimoski, T. Janevski, “Improving the Vertical Handover Latency for VoIP between WLAN and WiMAX Networks”, 19-th Telecommunications forum TELFOR 2011, Serbia, Belgrade, November 22-24, 2011.
 13. K. Jakimoski, T. Janevski, “Mobility Sensitive Admission Control Algorithm for WiMAX-WLAN Vertical Handovers”, ICT Innovations 2012, Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2012.
 14. T. Janevski, K. Jakimoski, “Mobility-based Traffic Offload from WiMAX to WLAN”, IEEE SCVT 2012, 19th IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux, Eindhoven, November 16, 2012.
 15. T. Janevski, K. Jakimoski, “Mobility Sensitive Algorithm for Vertical Handovers from WiMAX to WLAN”, 20-th Telecommunications forum TELFOR 2012, Serbia, Belgrade, November 20-22, 2012.
 16. K. Jakimoski, T. Janevski, “Performance Analysis of the Real Time Service Classes in Mobile WiMAX”, CIIT 2013, Bitola, 18-21 April 2013.
 17. K. Jakimoski, T. Janevski, “Vertical Handover Decision Algorithm from WMAN to WWAN or WLAN Networks”, XI International Conference – ETAI 2013, Republic of Macedonia, 26-28 September 2013.
 18. Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Vertical Handover Improvements from WLAN to WMAN or WWAN Technologies”, accepted for presentation at 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS 2013, Nis in October 16 - 19, 2013.
 19.  K. Jakimoski, V. Gjurovski, “Impact of the ACS, Carrier Frequency and Bandwidth in LTE Mobile Networks on the Average Bitrate Loss of the Reference Cell and of the Active Users”, XII International Conference – ETAI 2015, Republic of Macedonia, 24-26 September 2015.

 

Published book:

 1. Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Quality of Service in Heterogeneous Mobile and Wireless Networks”, LAP LAMBERT Academic Publishing, July 17, 2013.

 

Cited in the paper: M.N. Hindia, A.W. Reza, K. A. Noordin, A.S.M.Z. Kausar, “Enhanced Seamless Handover Algorithm for WiMAX and LTE Roaming”, Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 14, Number 4, pp. 9-14, 2014, published in the journal “Advances in Electrical and Computer Engineering” with JCR Impact Factor 0.64 as reference 4: K. Jakimoski, T. Janevski, “Vertical Handover Decision Algorithm from WiMAX to WLAN based on the Mobile Node’s Speed and the Session’s Priority”, International Journal of Advanced Sciences and Technology, vol. 49, no 1, pp. 1-14, 2012.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?