м-р Елена Танева Факултет за странски јазици

  • Функција: Виш лектор
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Германски јазик како Јазик Б, Германски јазик како Јазик Ц, Цивилизација на германско јазично подрачје, Деловен германски јазик, Германски јазик во струка (право, економија)

Службен емаил: elena.taneva@fon.edu.mk

 Образование:

Дипломиран професор по германски јазик и книжевност со албански јазик и книжевност -  Филолошки факултет ,,Блаже Конески”, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје

Професионално искуство:

Од 2003 -   Факултет за странски јазици, Универзитет ФОН


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?