доц. д-р Севиљ Муаремоска Абдули Факултет за детективи и безбедност

  • Образование:
  • Предмети:

Доц. д-р Севиљ Муаремоска Абдули е родена на 23.10.1986 година во Прилеп, каде што завршила основно и средно образование. Во 2009 година дипломира на Факултетот за безбедност во Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и притоа се стекнува со звање дипломиран криминалист. Во академската 2009/2010 година запишува постдипломски студии по безбедносни науки на Факултетот за детективи и безбедност во состав на Првиот приватен универзитет ФОН во Скопје, каде во 2010 година ја брани магистерската теза со наслов: „Криминалистичко-правни аспекти на информатичката безбедност“ и се стекнува со титулата Магистер на безбедносни науки. Во 2011 година се запишува на трет циклус студии на Институтот за безбедност, одбрана и мир, модул Безбедност при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. На 8.2.2017 година со одбрана на докторската дисертација со наслов: „Улогата на Парламентот во контрола и надзор на работата на безбедносниот сектор на Република Македонија“ се стекна со научен степен доктор по општествени науки од полињата на безбедност и одбрана – безбеност. Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за детективи и безбедност на Првиот приватен- ФОН Универзитет во Скопје избрана е во доцент од научната област општа криминалистичка теорија (51600). Има напишан голем број научни и стручни трудови и има учевствувано на голем број научни и стручни конференции.

 

Објавени научни и стручни трудови (автор, коавтор)

•„Growth of Immigrant Populationand Homegrown Terrorism in Europe (coautor), International Academic Conference, The Balcans Between East and Weast: Old and/or New Secirity Challenges, Ohrid, Republic of Macedonia, September 05th -07th, 2017, Institute for Security, Defence and Peace, Faculty of Philosophy – Skopje and Faculty for Security Studies - Blegrade;

•„Parliamentary control of the security sector of the Republic of Macedonia as a precondition for the development of democratic society“, International Scientific Conference on „Security concepts and policies – new generation of risks and treats“ Vol. I, Ohrid, Republic of Macedonia, June 04th -05th, 2017, Faculty of Security Studies - Skopje (UDK:351.96:355.45(497.7), pp. 282-291);

•„Legal Basis for Regulation and Control of the Private Security Sector -Comparative Anlalysis“, Современа македонска одбрана, Министерство за одбрана на Република Македонија, Скопје, Година 16, No. 31, Декември 2016 (ISSN 1409-8199, е-ISSN 1857-887X), стр. 43-52;

•„Informal Mechanisms for Control and Supervision of the Security Sector of the Republic of Macedonia“, International magazine for social sciences “VIZIONE“, Skopje, No.26/2016 (ISSN 1409-8962(print), ISSN 1857-9221(online)) UDC 316,33,32), pp. 227-237;

•„Регулирање на приватната безбедност во Република Македонија“, Современа македонска одбрана, Министерство за одбрана на Република Македонија, Скопје, Година 16, No. 30, Јуни 2016 (ISSN 1409-8199, е-ISSN 1857-887X (online)), стр. 71-78;

•„Reforms of the Security Sector Institutions of the Republic of Macedonia as a Precondition for Euro-Atlantic Integration“, Conference with International Participation, European Integration: Justice, Freedom and Security, Belgrade, R. Serbia, 2016, Academy of Criminalistic and Police Studies, Fondation “Hans Seidel“,Vol. 2 (ISBN 978-86-7020-354-9), pp. 111-126);

•„Observation and study of the convicted persons at the penitentiary institutionsof the Republic of Macedonia“ (coautor), 5th International Conference on “Compliance of the standards in South-Eastern Europian countries with the harmonized standards of European Union”, Peja, Republic of Kosovo, June 15th-16th, 2015, објавенo во Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 4, No. 2 Supplement 1, Rome, Italy, August 2015; (ISSN 2281-4612 (online), ISSN 2281-3992 (print)).

•„Contribution of the Republic of Macedonija in the Fight Against International Terrorism“ (coauthor), International Scientific Conference on “Researching security - approaches, concepts and policies“ Vol. IV, Ohrid, Republic of Macedonia, June 02nd -03th, 2015, (UDK:343.85:327.88(497.7), pp. 255-269);

•„Democratic Mechanisms for Control of the Police Working in Republic of  Macedoni“ First Regional Conference Kosovo, Albania, Macedonia, Serbia and Montenegro, on “The right and the political culture as a factor influencing the construction of the modern state”, Department of Low and Democratic Studies, Gjilan, Republic of Kosovo, September 19 th -20 th, 2014;

• „The Role of the Parliament in Monitoring and Supervision of the Work of the Intelligence Services in the Republic of Macedonia“, First Sarajevo International Conference on „Global Crisis and Countries in Transition”, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 19 th -22 nd, 2014, pp. 393-402;

• „Улогата на парламентарните комисии во контрола на безбедносниот сектор во Република Македонија“ Меѓународна научна конференција на тема: Правната држава и демократијата, Правен факултет, Државен универзитет, Тетово, Македонија, Март 12 -13 , 2014;

• „Формални механизми за контрола и надзор над работењето на разузнавачките служби“, Годишна конференција на школата за докторски студии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија, Ноември 21 st, 2013;

• „The Internal Control Mechanisms of the Police in Macedonia“ (coauthor), International Conference „ Archibald Reiss Days ” Belgrade, Serbija, March 1st -2nd, 2013 (Thematic conference proceedings of international significance of the International Conference „Archibald Reiss Days”, Volume I (ISBN 978-86-7020-190-3 i ISBN 978-86-7020-260- , UDC: 351.74.072.6(497.7), pp. 227-240);
• „Полицискиот менаџмент во функција на ефикасна борба против криминалитетот“, Меѓународна научна конференција по повод меѓународниот ден на човековите права и слободи – 10-ти Декември, Центар за разбирање и институционална соработка, Скопје, Македонија, Декември 10th, 2012 (CENTRUM, Revistë shkencore nr.1 (ISSN 1857-8640, UDC 3(947.7:4-672 EU), 351.74/.6:076„19” стр.257-265);

•„The Principles of Legal State and the Role of Police in Fighting Against Organized Crime“ (coauthor), International Conference „ Archibald Reiss Days” Belgrade, Serbija, March 1st -2nd, 2012 (Thematic conference proceedings of international significance of the International Conference „Archibald Reiss Days”, Volume II (ISBN 978-86-7020-190-3 i ISBN 978-86-7020-220-7, UDC 343.9.02:351.746.2(497.7), pp. 593-612);
•„Specifikat në zbulimin, të provuarit, sqarimin dhe prevenimin e veprave penale me të cilat rrezikohet siguria informatike“, Revistё e shkencave shoqёrore VIZIONE, Shkup, nr.17/2011 (ISSN 1409-8962 UDC 316,33,32), fq.223-235;

 

Конференции, советувања и стручни собири

• Меѓународен летен универзитет SPARK- стекнат сертификат за посетуван курс од областа на „Forensic Medical Investigation of Bomb explosions”,  16.07.2007 – 03.08.2007 – Приштина, Косово 
• Учевство во peer едукација на тема: „Препознавање, заштита и недискриминаторско постапување на полицијата во случаи на ХИВ/СИДА”, 02-04.11.2007, Полициска академија - Скопје; 

• Летен камп за англиски јазик BLUE SKY финансиран од British Council на Република Македонија, 07.2004 –Крушево, Македонија;


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?