асс. м-р Севиљ Муаремоска Абдули Факултет за детективи и безбедност

  • Образование:
  • Предмети:

Научна област : Безбденосни науки

Службен eмaјл: sevil.muaremoska@fon.edu.mk

Кратка биографија:

    М-р Севиљ Муаремоска Абдули е родена на 23.10.1986 година во Прилеп, каде што завршила основно и средно образование. Во 2009 година дипломирала на Факултетот за безбедност во Скопје при Универзитетот Св.Климент Охридски – Битола и притоа се стекнува со звање дипломиран криминалист.

                М-р Муаремоска Абдули завршила постдипломски студии по безбедносни науки на Факултетот за детективи и безбедност во Скопје, каде што во 2010 година магистрирала на тема: “Криминалистичко-правни аспекти на информатичката безбедност”.

                Во 2011 година се запишува на трет циклус студии на Институтот за безбедност, одбрана и мир, модул Безбедност при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј„ во Скопје и е во фаза на изработка на докторскиот труд на тема: “Улога на парламентот во контрола и надзор на работата на безбедносниот сектор на Република Македонија”

                Од септември 2010 година е ангажирана како демонстратор од областа на безбедносните науки на Факултетот за детективи и безбедност во состав на Првиот приватен универзитет ФОН во Скопје. Во периодот од 2011 до 2014 година е вработена како помлад асистент на Факултетот за детективи и безбедност. Ангажирана е на предметите: Криминалистичка тактика 2, Криминалистичка техника, Криминалистичка методика, Детективска истрага и Криминалистичка методика за истражување на општиот криминалитет. Од јуни 2014 година е избрана во звање соработник од областа на општа криминакистичка теорија на Факултетот за детективи и безбеднст во состав на Првиот приватен универзитет ФОН-Скопје.

Научни и стручни трудови:

•„Contribution of the Republic of Macedonija in the Fight Against International Terrorism” (coauthor), International Scientific Conferencem on “Researching security - approaches, concepts and policies” Ohrid, Republic of Macedonia, June 02-03, 2015

•„Democratic Mechanisms for Control of the Police Working in Republic of  Macedonia”, First Regional Conference Kosovo, Albania, Macedonia, Serbia and Montenegro, on “The right and the political culture as a factor influencing the construction of the modern state”, Department of Low and Democratic Studies, Gjilan, Republic of Kosovo, September 19-20, 2014;

• „The Role of the Parliament in Monitoring and Supervision of the Work of the Intelligence Services in the Republic of Macedonia”, First Sarajevo International Conference on „Global Crisis and Countries in Transition”, International University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 19-22, 2014;

• „Улогата на парламентарните комисии во контрола на безбедносниот сектор во Република Македонија“ Меѓународна научна конференција на тема: Правната држава и демократијата, Правен факултет, Државен универзитет, Тетово, Македонија, Март 12-13, 2014;

• „Формални механизми за контрола и надзор над работењето на разузнавачките служби“ Годишна конференција на школата за докторски студии, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија, Ноември 21, 2013;

• „The Internal Control Mechanisms of the Police in Macedonia” (coauthor), International Conference „ Archibald Reiss Days ” Belgrade, Serbija, March 1-2, 2013 (Thematic conference proceedings of international significance of the International Conference „Archibald Reiss Days”, Volume I (ISBN 978-86-7020-190-3 i ISBN 978-86-7020-260- , UDC: 351.74.072.6(497.7),str. 227-240;
• „Полицискиот менаџмент во функција на ефикасна борба против криминалитетот”, Меѓународна научна конференција по повод меѓународниот ден на човековите права и слободи – 10-ти Декември, Центар за разбирање и институционална соработка, Скопје, Македонија, Декември 10, 2012 (CENTRUM, Revistë shkencore nr.1 (ISSN 1857-8640, UDC 3(947.7:4-672 EU), 351.74/.6:076„19” стр.257-265);

• „The Principles of Legal State and the Role of Police in Fighting Against Organized Crime”(coauthor), International Conference „ Archibald Reiss Days” Belgrade, Serbija, March 1-2, 2012 (Thematic conference proceedings of international significance of the International Conference „Archibald Reiss Days”, Volume II (ISBN 978-86-7020-190-3 i ISBN 978-86-7020-220-7, UDC 343.9.02:351.746.2(497.7), стр. 593-612);
• „Specifikat në zbulimin, të provuarit, sqarimin dhe prevenimin e veprave penale me të cilat rrezikohet siguria informatike”, Revistё e shkencave shoqёrore VIZIONE, Shkup, nr.17/2011 (ISSN 1409-8962 UDC 316,33,32), стр.223-235;

• „Криминалистичко-правни аспекти на информатичката безбедност” (магистерски труд), Факултет за детективи и безбедност, ФОН Универзитет, Скопје, 2010;


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?