доц. д-р Викторија Мангароска Архитектонски факултет

  • Образование:
  • Предмети:

 

Научна област: Архитектонско проектирање и дизајн

Службен e-mail: viktorija.mangaroska@fon.edu.mk

Биографија

- Доктор на технички студии на Архитектонскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”. Во докторските студии работи на детално истражување и изработка на докторската дисертација која се фокусира на виртуелното моделирање, архитектонското проектирање, како и просторната и програмската организација на објектите од културата, но и на апликативноста на новите модерни техники и технологии во планирање на објектите од областа на културата и архитектонското проектирање на општествените објекти. Докторската дисертација на Архитектонскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” со наслов “Виртуелно моделирање на просторната и програмската организација на објектите од културата во Скопје” успешно ја одбранува и се стекнува со звањето Доктор на технички науки.

- Последипломски студии во областа Просторно планирање на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје со магистерската тема од областа на Просторното планирање на општествените објекти од културата, под наслов “Културниот туризам како фактор за просторен развој на Република Македонија, со посебен осврт на Скопје”.

- Дипломиран инженер архитект на Архитектонски факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” на темата “Културен центар со медијатека” од областа на Проектирање општествени објекти

Работно искуство

- Од 2014 година до денес, доцент на научната област Архитектонско проектирање и дизајн при Архитектонскиот факултет на Првиот приватен универзитет- ФОН.

- Во периодот од 2012-2014, асистент на Архитектонскиот факултет при Првиот приватен Универзитет – ФОН.

- Во периодот од 2006-2011 -помлад асистент на Европскиот универзитет – Скопје

- Во периодот од 2005-2006 - Министерството за транспорт и врски, на подрачјето на Агенција за катастар на Република Македонија.

Награди и признанија:

- International Grant for Study Visit at UNESCO program - Engineering and Ecological Expertise for Sustainable Architecture from seven Austrian Universities: Universität für Bodenkultur, Technische Universität, Wirtschaftsuniversität, FH Technikum Wien, Universität Wien, Donau-Universität Krems, FH-Campus Wien, Vertretern der innovativen Gebäude und des Austrian Institute of Technology,  Ausgezeichnet von der Osterreichischen UNESCO-Komission, Un decade of Education for Sustainable Development, 2016

- Добитник на Интернационален грант за учество на докторантска школа- PhD programme- Innovating for Sustainable Cities in Berlin, two-week intensive programme focused on the development of innovative solutions for challenges that cities are facing within their transition towards more sustainable infrastructure and working models. Technische Universität Berlin, EUREF Campus; 2014

- Добитник на Интернационален грант за награден проект на Cultural Heritage without borders organization granted accessibility architectural project for people with disabilities, Museum of Macedonia, 2013

- Добитник на втора награда на меѓународен конкурс за проектот на Мостот на уметноста, локација: Скопје, 2010.

- Добитник на откупна награда на меѓународен конкурс за Реоткривање на патека на културата во Скопје, од  IMG (International Management Group)

- Добитник на втора награда на меѓународниот архитектонско-урбанистички конкурс за проект на објектот на Градска куќа

- Добитник на втора награда на архитектонско-урбанистички конкурс на објектот на Собрание на Република Македонија,

- Добитник на награда и златна плакета од Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” за најдобар студент на генерација на Архитектонскиот факултет, 2005.

- Добитник на награда на деканот на Архитектонски факултет за најдобар студент на генерација на Архитектонски факултет, 2005.

- Добитник на награда на Влада на Република Македонија за најдобар студент на генерација на Архитектонски факултет, 2006.

- Добитник на наградата „26 јули - Frank Manning” за најдобар студент во завршната година од студиите, награда за највисок успех во тек на студиите на Архитектонски факултет - Скопје, 2005.

- Добитник на стипендија на Министерството за образование на Република Македонија за квалитетен студент.

Научни и стручни трудови: 

- Scientific International Engineering Conference “GREDIT 2016 – Green Development, Infrastructures and Technology“, Certificate for presentation of Scientific Paper “Green cities, Urban Heat Island and Urban Climate Adaptation”, Panel Session: “Green Smart Cities/societies- Green Architecture and Landscape Design”, University Ss. Cyril and Methodius University, the Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, the Balkan Environmental Association (BENA) which consists of over 200 member-universities of Europe, Cyril and Methodius, Technical Campus, Ph.D Viktorija Mangaroska, Republic of Macedonia, Skopje, 2016

- “Реоткривање на Патека на културата”, Меѓународен симпозиум „Управување и конзервација на културното наследство во Македонија”, 2008

- “Урбанистички концепт за развој на културни содржини“ - излагање на меѓународниот симпозиум „Управување и конзервација на културното наследство во Македонија”, „Зборник на трудови“ (Proceedings), Европски универзитет- Република Македонија, Скопје, 2008

- “Дигитализација на културното наследство” „Зборник на трудови“ (Proceedings), Европски универзитет- Република Македонија, Скопје, 2009

- “Методолошки пристап во процесот на дизајнирање на ентериери”, „Зборник на трудови“ (Proceedings), Европски универзитет- Република Македонија, Скопје, 2010

- “Фази и методи во процесот на  дизајн на ентериери”, Меѓународна конференција “Европски пат кон иднината”, Европски Универзитет - Република Македонија, Скопје, 2011 (м-р Викторија Мангароска, дипл. инж. архитект)

Учество на интернационални и национални конференции

- International Grant for Study Visit at UNESCO program - Engineering and Ecological Expertise for Sustainable Architecture from seven Austrian Universities: Universität für Bodenkultur, Technische Universität, Wirtschaftsuniversität, FH Technikum Wien, Universität Wien, Donau-Universität Krems, FH-Campus Wien, Vertretern der innovativen Gebäude und des Austrian Institute of Technology,  Ausgezeichnet von der Osterreichischen UNESCO-Komission, Un decade of Education for Sustainable Development, 2016

- Scientific International Engineering Conference “GREDIT 2016 – Green Development, Infrastructures and Technology“, Certificate for presentation of Scientific Paper “Green cities, Urban Heat Island and Urban Climate Adaptation”, Panel Session: “Green Smart Cities/societies- Green Architecture and Landscape Design”, University Ss. Cyril and Methodius University, the Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, the Balkan Environmental Association (BENA) which consists of over 200 member-universities of Europe, Cyril and Methodius, Technical Campus, Ph.D Viktorija Mangaroska, Republic of Macedonia, Skopje, 31 March- 1 April 2016

- “Ministerial Conference on Climate Change, Towards the Climate Summit in Paris 2015, Challenges for CEI Member States,” – International Conference on Climate Change with 40 international delegates and ministries from CEI countries and academic members, which tackle the climate change and low-carbon topics towards the climate summit in Paris, Ph.D. Viktorija Mangaroska – Academic Participant at the Climate Change Round table at the Section 2 of the Ministerial Conference on Climate Change, 6 November 2015

- International Conference: “Memorial Tourism and Remembrance of 100 years from the First World War in the collective memory- Exchange of experiences in the Balkans”, Center for scientific research and promotion of culture HAEMUS  and the project is implemented with financial support by the region of Lower Normandy and the Ministry of Foreign Affairs of France, in cooperation with the Association of Local Democracy Agencies (ALDA) and the Program for decentralized cooperation between the Region Lower Normandy and Republic of Macedonia, 4 - 5 November 2015

- International Conference: Sustainable energy for businesses and communities in Macedonia, European Sustainable Energy Week, Readiness for Europe Re2020, Regional Environmental Center, Chamber of authorized architects and authorized engineers Macedonia, EU Info Center, Skopje, 19 June 2015

- International Seminar: "Les enjeux de la transition énergétique et ses répercussions en Macédoine", Institit Francais Paris, Le Fonds culturel franco-allemand, Skopje, 27 May 2015

- International Seminar: Third Museological Seminar “Museology in theatres of the XXI Century”, Intenational Foundation Forum of Slavic Cultures, Skopje, Republic of Macedonia; 7 November 2014

- International conference “Macedonian legal framework and Austrian Investments”, University Ss Cyril and Methodius, Faculty of law “Justinian I”, Embassy of Austria in Republic of Macedonia, Alpbach Macedonia, Certificate for Attendance, Skopje, Macedonia, October 2014

- Докторантска школа- PhD programme for Innovating of Sustainable Cities in Berlin, two-week intensive program focused on the development of innovative solutions for challenges that cities are facing within their transition towards more sustainable infrastructure and working models. Technische Universität Berlin, EUREF Campus; Certificate for participation in PhD School Innovating for Sustainable Cities, signed by Prof. Dr. Jan Kratzer, 8-19 September 2014, Berlin, Germany

- International European Commission seminar on ”Privacy impact assessment, privacy by design and privacy enhanced technology” in cooperation with Direction for privacy assessment and Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission, 1 July 2014

- International conference, Kulturlogue: Final Conference - Project: Evaluation of Cultural Policies and EU-Funded Programmes as Promoters of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue in the Balkans/ Southeast Europe (SEE), 20 May 2014

- International academic conference on European Integration: “The Europe of Tomorrow: Creative, Digital, Integrated”; FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Certificate of Attendance, 15 May 2014

- Workshop on Vulnerability Assessment of the Cultural Heritage in terms on Climate Change, German Society for International Cooperation- GIZ,  UN Development Programme UNDP and Ministry of Environment and Physical Planning; the analysis from the project “Third National Report on Climate Change” and project on climate change adaptation in Western Balkans implemented by Institute of Cultural Heritage Management, Skopje, Republic of Macedonia, 21 November 2013

- Cultural Heritage without Borders - Progress and Evaluation meeting conference for International Project grant, Balkan Museum Network, Museum of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia, 14-15 November 2013

- International Foundation Forum of Slavic Cultures - “Permanent Museum Exhibitions and New Technologies- Transition to New Museum”, Skopje, Republic of Macedonia, 28 October 2013

- “Academy conference on architectural regulations for fireproof buildings in EU and Republic of Macedonia”, in cooperation with the Faculty of construction engineering in Skopje and Knauf building systems, Republic of Macedonia, 26 September 2013

- International European Commission seminar on waste from electric and electronic equipment, organized in cooperation with Ministry of Environment and Physical Planning from Republic of Macedonia and Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission, 23-24 September 2013

- “Academy conference on sustainable energy efficiency” at the Faculty of construction engineering in Skopje and Knauf building systems, Republic of Macedonia, 11 May 2013

- International Foundation Forum of Slavic Cultures, “New practices in the Museums- Transition to New Museum”, Skopje, Republic of Macedonia, 2012

- International conference “Strategic Environmental Assessment- SEA”, Agentshap NL, Ministerie van Infrastructuur en Millieu, Netherlands Commission for Environmental Assessment,  Skopje, Republic of Macedonia 2011

- “Methodology in the process of cultural design,” International conference; “European path to the future;” European University, Republic of Macedonia, Skopje 2011

- “Digitalization of cultural heritage,” European University, Skopje 2009

- “Rediscovery of Cultural Route”, IMG (International Management Group), Republic of Macedonia, Skopje 2009

- International Symposium on Management and Conservation of Macedonian Cultural Heritage, Skopje, Republic of Macedonia; 8-13 September 2008

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?