доц. д-р Марија Ристеска Факултет за политички науки и дипломатија

  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Применети политички науки

Службен е-маил: marija.risteska@fon.edu.mk

Кратка биографија

Д-р. Марија Ристеска е родена во 1979 година во Скопје. Таа е дипломиран правник, Магистер по јавна администрација и Доктор по политички науки. Предава на Факултетот за политички науки и дипломатија на ФОН Универзитет од 2013 година. Нејзиното наставно искуство ги вклучува и Универзитетот Њу Јорк Колеџ Скопје и Правниот Факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методиј.

Марија Ристеска е основач и работи како Извршна директорка на Центарот за истражување и креирање политики. Истражувачката работа на Марија е во областа на јавната администрација, јавното управување, доброто владеење и трансферот на политики како и Европеизација на Македонија. Таа е автор на триесетина труда објавени од домашни, странски издавачи, и рецензирани научни списанија. Ристеска е уредник и на пет книги: “Мапирање на лидерите во Македонија и Албанија: дали елитите може да промовираат општествена промена?”, “Десет години од Охридскиот рамковен договор: Лекции кои (треба) да се научат”, “Македонското прашање: 20 години на политичка борба во Евро интегративните структури”, “Дијагностички сродни групи и неплатениот труд на жените”, “Европско право за мали и средни претпријатија”, и „Родово одговоно буџетирање - учебник за универзитети„.

Ристеска има десет годишно работно искуство и се смета за родоначалник на научната област применета политика во Македонија. Таа е автор на Методологијата за развој на јавни политики на Владата на Република Македонија, и автор на Методологијата за евалуација на законите и политиките. Исто така Ристеска има придонесено кон реформата на процесот на стратешко планирање, партиципативно буџетирање, и подобрување на регулативата во Македонија.

Трудови во стручни списанија:

Risteska, M (2013) “The EU role in promotion of good governance in Macedonia: between democratic policy making and effective implementation of policies” in Nationalities papers, Vol.41 No.3/2013

Risteska, M (2013) “Insiders and outsiders in the implementation of the principle of just and equitable representation of minority groups in public administration in Macedonia” in International Journal of Public Administration, Vol.36 No.1/2013

Risteska, M. (2012) / Daskalovski, Z. “Ten Years of Equitable Representation in Macedonia: Affirmative Action Policies in Need of Remodeling” in Politics in Central Europe Vol.8/1 Regional politics in Central and Eastern Europe, (p.84-106)

Risteska, M. (2011) “Regulatory impact assessment in Macedonia and Estonia: Lessons (to be) learned” in Uprava / Administration journal, No.3, 2011

Risteska, M. (2010) “The effects of the Lisbon Treaty on Accession Countries”, in Turkish Policy Quarterly Vol. 9, No.3 – Fall 2010 / Viewpoints Collide: Shifts in Turkey and its Neighborhood

Книги:

Risteska, M. Ahmetovic, A., Dzuric Kuzmanovic, T. Klatzer, E. (2013) Gender responsive budgeting: Textbook for Universities, UNWOMEN

Risteska, M. (2012) “ The impact of economic crises on industrial relations system in Macedonia: Policy responses as key recovery tools”, CRPM

Risteska, M./ Daskalovski.Z. (2012) “The Macedonian question: 20 Years of Political  Struggle into European Integration Structures” Libertas Europaeische Institut GmbH

M. Kazandziska/ M. Risteska / V. Schmidt (2012) „Gender Pay Gap in the Former Yugoslav Republic of Macedonia”, ILO

Risteska M./Daskalovski, Z. (2012) “One Decade after the Ohrid Framework Agreement: Lessons (to be) Learned from the Macedonian Experience ”, FES/CRPM

Поглавја во книги:

Risteska, M, Miseva, K. (2015) The application of international law in Macedonia in " Judicial Application of international law in Southeast Europe", Rodin, Siniša, Perišin, Tamara (Eds.), Springer

Risteska, M. (2013) The EU role in promotion of good governance in Macedonia: between democratic policy making and effective implementation of policies in “State Building in the Western Balkans : European Approaches to Democratization, Edited by Soeren Keil, Routledge, UK

Risteska, M. (2012) Macedonia in “Good practices and challenges on the Maternity Prottection Convention, 2000 (No. 183) and the Workers with Family Responsibilities Convention,         1981 (No. (156): A comparative study “ ed. Adrienne Cruz, ILO

Risteska, M. (2012) “Towards policy entrepreneurship at community level – Impact of decentralization on social public services in Macedonia” forthcoming in “Decentralisation and Local Development in South East Europe” William Bartlett, Sanja Malekovic and Vassilis Monastiriotis eds., Palgrave Macmillan


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?