проф. д-р Никола Попоски Факултет за економски науки

  • Функција: Декан
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Економија, Јавни финансии, Развој на економската мисла, Современи економски теории, Економски развој.

Е-маил: nikola.popovski@fon.edu.mk

1.         Презиме:          Поповски

2.         Име:                  Никола

3.         Дата на раѓање: 24.05.1962

4.         Државјанство: Македонско                                 

5.         Брачен статус: Оженет (еден син)

6.         Образование:

Институција:

Дата (од/до)

Степен или стекната диплома

УКИМ, Скопје –

Економски факултет

јуни 2010

Д-р„Македонскиот пат кон економија базирана на знаење во ерата на глобализација“

УКИМ, Скопје –

Економски факултет

септ.1999 - јан.2001

М-р – “Економски основи на информациското општество”

 

УКИМ, Скопје –

Економски факултет

1996-1998

 

Пост-дипломски студии во областа на  Економскиот развој и макроекономската анализа

Georgetown University, Washington, D.C., USA - Certificate of Merit

02-26 Oct. 1996

 

Leadership Seminar

(Certificate of Merit)

УКИМ, Скопје –

Економски факултет

1982-1986

Дипломиран економист

7.       Професионално искуство:

Дата

Место

Институција

Позиција

Опис

 

септ. 2016  -

 

Скопје

ФОН Универзитет

-вонреден професор;

-Декан на факултетот за економски науки

-Јавни финансии;

-Развој на економската мисла;

-Современи економ. теории;

-Локални финансии;

-Е-општество;

септ. 2013-

септ. 2016

Св. Николе - Битола

Меѓународен славјански универзитет „Г. Р. Державин“

вонреден професор

-Развој на економската мисла;

-Основи на економијата;

-Макроекономија;

-Меѓународен менаџмент

мај 2012 -

Белград - Србија

European Center for Peace and Development (ECPD) of the UN University for Peace

професор

Меѓународен трансфер на знаења преку извршување на настава и предавања на постдипломски и докторски студии на ЕЦПД

-Економија и економска политика

-Меѓународни финансии

фев. 2009 –

 апр. 2013

Скопје

Европски универзитет -

Скопје

доцент

-Јавни финансии;

-Основи на економија;

-Економија на развојот;

-Применета економија;

-Социјално и здравствено

  осигурување;

Јуни 2006-

апр 2008

 

Скопје

Собрание на Република Македонија

пратеник

 

 Член на Комисија за финансии и буџет

ноември 2003-

септ. 2006

London, UK

 

Washington, DC USA

EBRD;

 

IBRD/WB

 

Гувернер на Бордот на EBRD и на IBRD/WB за Македонија

 

ноември 2003-

септ. 2006

Скопје

Влада на Република Македонија

Член на Владата и Министер за финансии

 

окт. 2002-

ноем. 2003

Скопје

Собрание на Република Македонија

Претседател на Собранието

 

 

Пратеник во Собранието во четири последователни мандати:

1992-1994;

1994-1998;

1998-2002;

2002-2006.

Скопје

Собрание на Република Македонија

Пратеник во Собрание на Република Македонија

 

Претседател на:

Комисија за надворешни работи (1992/1994);

Комисија за екологија и млади (1994/1998);

Комисија за финансирање и буџет  (1998/2002);

Шеф на парламентарна група (1998-2002);

Член на Парламентарното Собрание на Советот на Европа - Стразбур (1993-2002).

окт 1987-

ноем 1990

Скопје

Кабинет на Претседателот на Владата

Стручен соработник

Аналитичар за тековни економски состојби

авг 1986 –

септ 1987

 

Скопје

Министерство за развој

Стручен соработник

Сектор за економски односи со странство

8.   Сегашна позиција:

           Декан и професор по група предмети од економија и макроекономија

9.   Членство во професионални здруженија:

            Член на Здружението на економисти на Македонија         

10. Познавање на јазици (од 1 до 5, каде 1 е основно а 5 е течно):

Јазик

читање

зборување

пишување

Македонски

5

5

5

Англиски

5

5

5

Српски и Хрватски

5

5

4

 

 

 

 

11. Посебни квалификации – економски науки:

  • Солидни вештини и знаења за пренесување на знаења и искуства во процесите на високото образование во I и II циклус на студии во домашни и меѓународни високообразовни и научни институции
  • Искуство со менторска работа во домашни и меѓународни високообразовни и научни институции
  • Дизајнирање, имплементација и управување со економски и развојни програми
  • Одлични вештини за раководење со експертии професионални тимови
  • Контакти и комуникација со релевантни домашни и странски институции
  • Соработка со  домашни и странски институции за размена на знаења и искуства во имплементација на економски политики и програми

12. Професионално искуство

            30 години работно искуство од кои 22 години искуство во различни државни и меѓународни институции од областа на економијата и 9 години универзитетска кариера.

13. Други вештини

Работа со Microsoft Office програмите

14. Друго:

Автор на 7 книги од кои 6 од областа на економијата  односно од пошироката област

на макроекономијата.

Објавени 38 научни и истражувачки трудови од областа на економијата во домашни и

странски стручни и специјализирани периодични публикации (на македонски и

англиски јазик).

Автор на над 320 колумни во дневни весници и неделни магазини во Македонија од

кои најголем дел со теми од домашната и меѓународната економија.

Рецензент на повеќе научни и стручни книги, учебници и трудови на други автори. 

15. Објавени трудови и дела:

1. “La Jeune Macedoine”, (книга), Ведран Андоновски, Дејан Дуковски, Сашко Насев, Никола Поповски ... и   други, Метафорум, Скопје, 1993

2. Поповски Никола: „Жените и политиката - стандардите на Советот на Европа како предизвик за македонската политика“ - труд поднесен на Научен собир: Жените и политиката, Издание на: Организација на жените на Македонија, Скопје, јануари 1998 (стр. 85-91)

3. Поповски Никола: „Плурализмот и економијата - македонската транзиција предолго трае“, труд објавен во Мултиетнички форум бр. 1, Издание на Search for a Common Ground, Скопје, декември 2000

4. Поповски м-р Никола: „Расчистување со наследството на десницата: - левицата и концепцијата на ММФ и Светска банка“, труд објавен во Економија и бизнис, Скопје, февруари 2001

5. Поповски м-р Никола: „Економски основи на информациското општество“, (книга), Култура, Скопје, 2001

6. Поповски м-р Никола: „Девизните резерви и бизнис климата“, труд објавен во Зборник на трудови поднесени на годишниот собир на Сојузот на економистите на Македонија, Охрид, 2005

7. Поповски м-р Никола: „Аспекти на глобализацијата I“, Економија и бизнис бр. 124, Скопје, јуни 2008

8. Поповски м-р Никола: „Аспекти на глобализацијата II“, труд објавен во Економија и бизнис бр. 125/126, Скопје, јули-август 2008

9. Spasov PhD Gjorgji, Popovski MA Nikola, Gerovska Mitev PhD Maja, Spasov Nikola: “The Impact of the Global Financial Crisis on the Macedonian Economy and the Economic Situation in the Macedonian Households - Perceptions of the Citizens About the Nature of the Crisis and its Impact”, (research paper), Rating Agency & Fridrich Ebert Stiftung, Skopje, October 2009 (верзија и на македонски јазик)

10. Поповски м-р Никола: „Индексот на физичкиот квалитет на животот (PQLI) и Индексот на човековиот развој (HDI) како општествени индикатори за развојот“, труд објавен во Годишник на трудови година II, бр. 2, Прв приватен универзитет Европски универзитет - Република Македонија, Скопје, 2009 (стр. 153-170)

11. Поповски д-р Никола: „Економија на развојот“, (универзитетски учебник), Европски универзитет - Република Македонија, Скопје, 2010

12. Поповски д-р Никола: „Глобална економија“, (книга), Табернакул, Скопје, 2010

13. Поповски д-р Никола: „Економскиот развој и здравството“, труд поднесен на меѓународната научна конференција на тема „Европскиот пат кон иднината“, (Скопје, 11-12 јан. 2011), објавен во Годишник на трудови, Европски универзитет - Република Македонија, Година III, број 3, Скопје, 2011 (стр. 159-172)

14. Popovski Nikola: “Tax Indicators for Quick Identification of Short-term Changes in the Dynamic of Nominal GDP”, The European Journal of Management and Public Policy, Volume 12. No. 1 (2012), European Center for Peace and Development, University for Peace established by the United Nations, Belgrade, Serbia, 2012 (pp. 86-97)  ISSN 1726-6475

15. Поповски д-р Никола: „Основи на здравственото осигурување“, (книга), Или-Или, Скопје, 2011

16. Поповски д-р Никола, Стевановска д-р Емилија: „Поместувањата во светската економија како последица на светската економска криза“, труд поднесен на меѓународната научна конференција на тема „Лицата на кризата“, (Скопје, 9-10 март 2012), објавен во Зборник на трудови, Европски универзитет - Република Македонија, Скопје, март 2012 (стр. 746-755)

17. Стевановска д-р Емилија, Поповски д-р Никола: „Тековната рецесија и подемот на невработеноста - ќе има ли хистерезис ефект?“, труд поднесен на меѓународната научна конференција на тема „Лицата на кризата“, (Скопје, 9-10 март 2012), објавен во Зборник на трудови, Европски универзитет - Република Македонија, Скопје, март 2012 (стр. 783-792)

18. Поповски д-р Никола, Димитриеска д-р Савица: „Улогата на независните медиуми во промоцијата на доброто владеење“, труд поднесен на Меѓународната научна конференција на тема „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите“, (Скопје, 14-15 јуни 2012), објавен во Зборник на трудови, Македонско здружение за маркетинг и Европски универзитет - Република Македонија, Скопје, јуни 2012 (ISBN: 978-608-4691-01-3; CIP 658.82(062) 659.13/.16(062); U.D.C. број: 658.82:316.774

19. Ph. D. Stankovska Aleksandra, and Ph. D. Popovski Nikola: “The Role of Media in Promotions of Financial Products and Services As a Tool for Enhancing Public Confidence”, труд поднесен на Меѓународната научна конференција на тема „Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите“, (Скопје, 14-15 јуни 2012), објавен во Зборник на трудови, Македонско здружение за маркетинг и Европски универзитет - Република Македонија, Скопје, јуни 2012 (ISBN: 978-608-4691-01-3; CIP 658.82(062) 659.13/.16(062); U.D.C. број: 658.82:336.764]:004.773.6/.7

20. Поповски д-р Никола, Симеонова Стефанија: „Безбедноста како јавно добро и нејзиното финансирање во Република Македонија“, труд поднесен на Интернационалната научна конференција на тема „Реформите на безбедносниот сектор во Република Македонија и нивното влијание врз борбата против криминалитетот“, (Скопје, 15 септември 2012), објавен во Зборник на трудови, Европски универзитет - Република Македонија, Скопје, Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад, Србија, Скопје, септември, 2012

21. Popovski Ph. D. Nikola: “Improvement of Human Capital of Balkan Countries as Priority on the Road to EU”, in Proceedings of the Seventh ECPD International Conference: Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans, New Balkans and the European Union Enlargement, Milocer, Montenegro, October, 21-22, 2011, European Center for Peace and Development (ECPD) of the University for Peace established by the United Nations, Belgrade, Serbia, 2012 (pp. 145-158). (ISBN 978-86-7236-070-7)

22. Поповски д-р Никола: „Огледи за македонската економија“, (книга), Или-Или, Скопје, 2013

23. Popovski Ph. D. Nikola: “Methodologies for Indicators for the Measurement of a Knowledge-based Economy and Its Implementation in Balkan Countries”, in Proceeding of the Eight ECPD International Conference: Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans, New Balkans in a Changing World with a Changing Europe, Belgrade, Serbia, October, 20, 2012, European Center for Peace and Development (ECPD) of the University for Peace established by the United Nations, Belgrade, Serbia, 2013 (pp. 149-165). (ISBN 978-86-7236-082-0)

24. Popovski Nikola: “Changes in the Levels of Employment in Serbia and Macedonia as a Consequence of the World Economic Crises”, u: “Strateski pravci razvoja i utvrdjivanja polozaja Srbije u savremenim medjunarodnim odnosima”, Zbornik radova sa megjunarodne naucne konferencije (22-23 april 2013), priredjivaci: Nikolic Marko, Todic Dragoljub, Institut za medjunarodnu politiku i privredu, Beograd, Srbija, 2013, str. 559-572 (ISBN 978-86-7067-194-2)

25. Popovski Nikola: “The Impact of Global Economic Crises on the Level of Employment in Serbia and Macedonia”, (Original Scientific Paper), The Review of International Affairs, Vol. LXIV, No. 1151, July-September 2013, Belgrade, Serbia, 2013 (pp. 74-86) UDC: 338.124.4:331.5(497.11)(497.7); Biblid 0543-3657, 64 (2013)

26. Поповски д-р Никола: „Основи на економијата“, (учебник), Меѓународен центар за славјанска просвета, Свети Николе, 2014

27. Поповски д-р Никола: „Процикличноста на невработеноста во Македонија“, во Списание на научни трудови од Петтата меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог: Исток – Запад (култура, славјанство и економија)“, Меѓународен славјански универзитет „Г. Р. Державин“, Vol. 1, 5/2014, Свети Николе, 2014, стр. 410-414; UDK 081, ISSN (print) 1857-9299; ISSN (online) 1857-9302

28. Popovski Ph. D. Nikola: “Prospects for a Dynamic Economic Growth in the Balkans: Are They Real?”, in Proceeding of the Ninth ECPD International Conference: Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans, New Balkans and Europe – Peace, Development, Integration, Belgrade, Serbia, October, 21-22, 2013, European Center for Peace and Development (ECPD) of the University for Peace established by the United Nations, Belgrade, Serbia, 2014 (pp. 221-231). (ISBN 978-86-7236-087-5)

29. Popovski Nikola: “Constraints of the Macedonian Transition Toward the Knowledge-based Economy”, in Proceeding of the International Conference – New Knowledge For New Development, Skopje, Macedonia, 7 October 2013, Macedonian Academy of Sciences and Arts (MANU), Skopje, 2015, (pp. 47 – 57). (ISBN 978-608-203-130-9)

30. Popovski Ph. D. Nikola: “Balkan Countries on the Transition Toward the Knowledge-Based Economy”, in Proceeding of the Tenth ECPD International Conference: Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans, New Balkans and Europe – Peace, Development, Integration, Belgrade, Serbia, October, 24-25, 2014, European Center for Peace and Development (ECPD) of the University for Peace established by the United Nations, Belgrade, Serbia, 2015 (pp. 230-245). (ISBN 978-86-7236-092-9)

 31. Поповски д-р Никола, Павлина д-р Стојанова: „Начелото на праведност и рамноправност во финансирањето на социјалното осигурување во Македонија“, во Списание на научни трудови од Шестата меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог: Исток – Запад (економија)“, Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе, Vol. 2, 6/2015, Свети Николе, 2015, стр. 48-51; UDK 081, ISSN (print) 1857-9299; ISSN (online) 1857-9302

32. Поповски д-р Никола, Ленче д-р Петреска: „Стратегиски опции на претпријатијата за настап на меѓународниот пазар“, во Списание на научни трудови од Шестата меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог: Исток – Запад (економија)“, Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе, Vol. 2, 6/2015, Свети Николе, 2015, стр. 72-75; UDK 081, ISSN (print) 1857-9299; ISSN (online) 1857-9302

33. Павле Гацов, Ѓорѓи Гоцков, Горан Петревски, Никола Поповски, Драган Тевдовски, Ванчо Узунов, Владимир Филиповски: „Реформи за праведно оданочување“, Стручна монографија, Friedrich Ebert Stiftung, Progress Institute for Social Democracy, Скопје, февруари 2016

34. Никола Поповски, Кире Наумов: „Јавен долг: состојба, предизвици и можни решенија“, Прв документ за политики во рамки на работата на експертската група за економски и социјални политики, Friedrich Ebert Stiftung, Скопје, септември 2016

35. Поповски д-р Никола: „Предизвиците на јавниот долг во Македонија“, во Списание на научни трудови од Седма меѓународна научна конференција: „Меѓународен дијалог: Исток – Запад (економија)“, Меѓународен Центар за Славјанска Просвета - Свети Николе, Година III, број 1, април 2016, Свети Николе, 2016, стр. 81-86; 336.27(497.7)„2009/2015“, ISSN (принт) 1857-9299; ISSN (онлајн) 1857-9302

36. „Нови перспективи за економски и социјален развој во Република Македонија – анализа на состојбите и препораки“, Група автори (Кире Наумов, Никола Поповски, .....и др.), Фондација Фридрих Еберт – канцеларија Скопје, 2016, ISBN 978-9989-109-83-6

16. Рецензии за објавени трудови и дела на други автори:

1. Наумовски д-р Петар и Тодевски м-р Димитар: „Јавни набавки - теорија и практикум“, Влабор, Скопје, 2004

2. Тодевски м-р Димитар: „Карактеристики на јавните финансии на Македонија“, Еуро-Мак Компани ДОО, Скопје, 2006

3. Цветкоски Александар: „Инспекциски надзор: збирка поуки и акти за деловниот сектор“, АГТИС, Прилеп, 2012    (консултант)

4. Наумовска д-р Лидија и Гавриловски м-р Славко: „Менаџерска економија“, ЕУРМ, Скопје, 2013, ISBN 978-608-4574-53-8

5. Билјана Петревска, Ленче Петреска: „Деловно планирање“, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 2016, ISBN 978-608-244-316-4


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?