проф. д-р Мимоза Клековска Архитектонски факултет

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област:

Нацртна геометрија со перспектива, Урбанизам,

Службен e-mail:

mimoza.klekovska@fon.edu.mk

Образование:

Докторски студии: Универзитет „Св. Климент Охридски“, Технички факултет, Битола, 2009-2013, докторска тема: “Развој на метод за препознавање писма со примена врз црковнословенска кирилска азбука“. каде продлабочено се изучуваат основните геометриски форми и можностите за нивна трансформација во величини, погодни за алгоритамска обработка во компјутерски апликации. Изработен е оригинален софтвер за препознавање форми (букви) со примена на фази (Fuzzy) логика, што е скромен влез во вештачката интелигенција.

 

Последипломски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Eлектротехнички факултет – Скопје, 1989-1993, магистерска тема: "Геометриска анализа на црковнословенска азбука за нејзина примена во компјутерски апликации", каде со примена на повеќе постоечки компјутерски апликации е изработен фонт кој се користи за цитати на стари ракописи во електронска форма.

 

Додипломски студии: Универзитет „Кирил и Методиј“ - Скопје, Архитектонски факултет, насока урбанизам, 1984 – 1989, дипломска работа на тема: Урбанистичко-архитектонски проект за наставно-научен комплекс во Сирхан, Преспанско

Работно искуство:

- Вработена и содружник во приватна фирма – Скопје

- Институт за дигитална форензика “Евро Балкан“ – Скопје

Лиценца:

ОВЛАСТУВАЊЕ Б – број 1.1585 за изработка на проектна документација од архитектура.

Учество во младински проекти

(1983-1989):

Eтнологија  - "Скопска Блатија" – карактеристични елементи во облеката, aрхитектурата и покуќнината во регионот околу Скопје

Aрхитектура - "Валоризација на оштетувањата од земјотресот во Брус" – планина Копаоник, Југославија; и "Ревитализација на селските населби во охридско-струшки регион";

Mинерологија - "Термални води" – компаративни анализи на извори со термална вода во околината на Дебар, Maкедонија,

Историја  - "Беа, загинаа, останаа" – собирање архивска документарна граѓа за монографија

Учество на семинари :

Стопанска комора на Македонија  - "Практична примена на Законот за катастар на недвижности" – Скопје, 2013

Стопанска комора на Македонија  - "Имплементација на Законот за управување со пакување и отпад од пакување и импликации на работењето на компаниите" – Скопје, 2011

OWZ Баварија и НЕОЛ консалтинг – Менаџмент со кризи, 2002

Youth European Council – “Training Course for Youth Leaders”, 1992

Награда:

НОМСМ–младинска награда во полето на науката и техниката, 1990

 

 

 

 

 

 

Објавени трудови и учество на конференции:

M. Majstoroska "A ChurchSlavonic Alphabet for reprinting Old Manuscripts Using a Microcomputer", Proceedings of 1st Int. Conf. on Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts, Blagoevgrad, Bulgaria, pp.103-113,  (1995)

(и учество на конференција)

 

M. Klekovska, I. Nedelkovski, V.S. Antic, D. Mihajlov, Automatic Letter Style Recognition of Church Slavic Manuscripts, Proceed. of Int. Scientific Conf. on Information Communication and Energy Systems and Technologies, Veliko Trnovo, Bulgaria, pp.221-224, (2009)

(и учество на конференција)

 

м-р Мимоза Клековска, Од културната традиција во Битола, Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, Битола, стр.213-224, (2009)

(и учество на конференција)

 

Martinovska, C., Nedelkovski, I., Klekovska, M., Kaevski, D.: Fuzzy Classifier for Church Slavic Handwritten Characters, Proc. of 14th Int. Conf. on Enterprise Information Systems, Wroclaw, Poland, pp.310-313 (2012)

(и учество на конференција)

 

Martinovska, C., Nedelkovski, I., Klekovska, M., Kaevski, D.: Recognition of Old Cyrillic Slavic Letters: Decision Tree versus Fuzzy Classifier Experiments. In: Yager, R.R., V. Sgurev and M. Hadjiski, (Eds.) Proc. 6th IEEE Int. Conf. on Intelligent Systems 2012, vol. I, Sofia, Bulgaria, pp. 48-53 (2012)

(и учество на конференција)

 

M. Klekovska, C. Martinovska, I. Nedelkovski, D. Kaevski, Comparison of Models for Recognition of Old Slavic Letters, Book of abstracts, ICT Innovations Conference 2012, Ohrid, Macedonia, 2012, pp.85-86

(и учество на конференција)

*

M. Klekovska, C. Martinovska, I. Nedelkovski, D. Kaevski, Comparison of Models for Recognition of Old Slavic Letters, Advances in Intelligent Systems and Computing 207, ICT Innovations 2012 – Secure and Intelligent Systems, Springer, pp.129-139 (2013) (Book chapter)

 

М.Клековска, Ц. Мартиновска, Хармониските пропорции како битен елемент во препознавањето на стилските особености кај формите од црковнословенската азбука, зборник на трудови од IV меѓународна конференција Науката и општествениот развој, 2014, Европски универзитет, стр.1137-1152 (2014)

(и учество на конференција)

 

М.Клековска, Ц. Мартиновска, Одредување на личниот идентитет врз основа на ракописот како биометриска идентификација, II меѓународна конференција 2014, Универзитет Евро-Балкан, 2014,

(и учество на конференција)

*

C. M. Bande, M. Klekovska, I. Nedelkovski, D. Kaevski, Feature Selection for Classification of Old Slavic Letters, Control Engineering and Applied Informatics, 2014,vol. 16, No.4, pp.81-90 (2014) (IF (2013)=0.228)

 

Martinovska, Cveta and Klekovska, Mimoza and Nedelkovski, Igor and Kaevski, Dragan, Methodologies for recognition of old Slavic Cyrillic characters. International Journal of Computational Intelligence Studies, 2 (3/4). pp. 264-287. ISSN 1755-4977. (2013)

 

Cveta Martinovska Bande, Mimoza Klekovska, Igor Nedelkovski, Dragan Kaevski Recognition features for Old Slavic letters: Macedonian versus Bosnian alphabet, International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP), Vol. 5, Issue 12, ISSN 2250-3153, pp. 145-153. (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Професионално проектантско искуство:

 

 • Идејни скици за адаптација, доградба на митрополија во Штип
 • Црковен комплекс (конаци, трпезарија) во Свети Николе
 • Реконструкција, адаптација, санација на угостителски деловен објект
 • Проект за НАТО сместувачки капацитети
 • Проект за полигон за оклопни возила за НАТО сили
 • Реновирање, преградување, доградба на бараки во низ
 • Црковен комплекс (трпезарија, школа за веронаука, станбен простор за свештеници)
 • Управна зграда за штедилница и експозитури низ Македонија
 • Основен проект за индивидуален стамбен објект
 • Деловни простории и депоа на подрачни единици во градови низ Македонија
 • Партерно уредување на рекреативен дел од сместувачки комплекс
 • Проект за доградба и надградба на стамбена зграда П+3 ката
 • Евидентирање на постоечка состојба на засолништа (скривници) во Скопје
 • Концепт за изградба на депонии
 • Студија за развој на Вардарски регион
 • Колективен станбен објект – идеен проект
 • Проект за наставно-научен комплекс
 • Предмер-пресметка за НАТО сместувачки капацитети
 • Изведба на TV, тонско студио, канцелариски, продукциски, постпродукциски простор, сценографија за ТВ емисии
 • Проширување, адаптација, реновирање на ентериер во семејни куќи и станови
 • Адаптација за пренамена во деловен производен простор
 • Прилагодување менза по ХАСАП стандарди
 • Подготовка на техничка документација за нова технологија за производство на бетонски елементи

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?