доц. д-р Николчо Спасов Факултет за детективи и безбедност

 • Функција: Визитинг
 • Образование:
 • Предмети:

Факултет за детективи и безбедност

Научна област: Интегрална безбедност

Службен е-маил: nikolco.spasov@fon.edu.mk

Биографија

Николчо Спасов е роден во Кавадарци, каде го завршува основното и средното образование. Во 2007 година дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот за безбедност, одбрана и мир. 

Во 2007 година се запишува на втор циклус последипломски студии на Филозофскиот факултет во Скопје на насоката од областа на безбедноста (национална безбедност). Во Ноември 2010 година успешно ја брани магистерската и се стекнува со научниот назив магистер од областа на безбедноста, (насока национал на безбедност).

Во 2011 година, на Филозофксиот факултет во Скопје на Институтот за безбедност, одбрана и мир ја пријавува докторската дисертација, каде што во Јуни 2016 година успешно ја брани тезата и се стекнува со научниот назив доктор на науки од областа на безбедноста.

Д-р Николчо Спасов од Февруари 2008 година до Февруари 2014 година, работи како соработник на Филозофски факултет во Скопје на Институтот за безбедност одбрана и мир по предметите: Политичка географија и геополитика, Картографија и топографија, Гео-информациски системи, Енергетска безбедност, Хумана географија и Еколошка безбедност.

Д-р Николчо Спасов  во 2017 година е избран како доцент на Факултетот за  Детективи и безбедност при ФОН Универзитетот во Скопје.

Д-р Спасов во 2017 година учествувал како предавач на летната школа со наслов „Климатските промени и безбедноста: Глобални прашања во локален контекст“ во организација на Филозофскиот факултет од Скопје и Брандербуршкиот Универзитет од Котбус-Германија.

Д-р Спасов има учествувано во проктот „ЕДУБУНТУ“–ИКТС одобрен од Министерството за образование  во периодот од 01.02.2009 година до 01.05.2009 година како претставник на Првиот Приватен Универзитет-ФОН. Истот така има учествувано и во проектот за Дигатилизирање на Р.Македонија по катастерски општини и употреба на програмот Microstation.

Научни трудови и монографии

 • Д-р Николчо Спасов е коавтор со проф. д-р Тони Милески на монографијата „Системи за сателитска навигација и глобално позиционирање“, издадена од Филозофски факултет во Скопје 2012 година.
 • Д-р Спасов,  е коавтор со проф. д-р Тони Милески на монографијата  „Системи за сателитска навигација и глобално позиционирање“, издадена од Филозофски факултет во Скопје 2018 година.

Научни и стручни трудови

 • Т. Милески и Н. Спасов, Еколошките бегалци, закана по националната и глобалната безбедност, Факултет за безбедност-Скопје, конференција- „Безбедност, Еколошка безбедност и предизвиците на Република Македонија“ конференција септември 2010 г.
 • T.Mileski&N. Spasov, Global, regional and local implications of climate change on security, Факултет за безбедност-Скопје, меѓународна конференција, мај 2011 г.
 • T.Mileski & N. Spasov, Contemporary migration movements as a safety threat to the balkans and europe Факултет за безбеднсот-Скопје, меѓународна конференција- „Security and Euroatlaantic perspectives of the Balkan- Police science and Police perfession“ мај 2012 г.
 • N. Spasov, Globali geopolitical implications for the World as a result of the negative implicts of climate change Филозофски факултет-Скопје, “Security Dialogues” represents an independent and international academic journal, јуни 2012г.
 • N. Spasov, Displaying the 49th Munich security conference, Филозофски факултет-Скопје, “Security Dialogues” represents an independent and international academic journal, декември 2012 г.
 • T.Mileski & N. Spasov, Geopolitical trands in the North African and Middle East region through the prism of oil and natural gas Факултет за безбедност-Скопје, меѓународна конференција, јуни 2013 г.
 • Н. Спасов и Т. Милески, Безбедносните импликации од климатските промени врз Република македонија – Состојби и тенденции, Универзитет – Евро Балкан, меѓународна конференција, декември 2013 г.
 • Т. Милески и Н. Спасов, Одржливиот развој во функција на остварување на одржливата безбедност, Универзитет – Евро Балкан, меѓународна конференција, декември 2013 г.
 • Т. Милески и Н. Спасов, Фактори кои влијаат за појава на еколошки бегалци, Годишен зборник број:67, Филозфски факултет- Скопје, 2014 г.
 •  Н. Спасов и А. Павлески, Улогата на приватната безбедносна индустрија во современото безбедносно опкружување, Филозофски факултет-Скопје, Меѓународна научна конференција „Приватната безбедност во XXI век: искуства и предизвици“ , Охрид 2016г.
 • Н. Спасов и А. Павлески,Европската Унија и бегалско-мигрантската криза: одговор и предизвици,Годишен зборник број: 69 (меѓународен уредувачки карактер) Филозофски факултет, Скопје 2016 г.
 • N.Spasov, T.Mileski and A.Pavleski „Geopolitical Views the Relationship of Oil to Climate Change“,Faculty of Philosophy-Skopje, International academic conference „The Balkans  between east and west: old and/or new security challenges “, Ohrid 2017g.
 • E. S. Kamceva and N. Spasov,  „Cyber security and protection of computer systems“ Faculty of Philosophy-Skopje, International academic conference „The Balkans  between east and west: old and/or new security challenges “, Ohrid 2017g.
 • S. Cvetkovski, N. Spasov and A. Pavleski, „Institute for security, defense and peace at 40: current mission and challenges ahead“, Faculty of Security –Skopje 2017g.
 • T.Mileski, N. Spasov and E. S. Kamceva, „Empirical Research on the Impact and Awareness of climate Change on the Security in the Republic of Macedonia“ Journal of Earth Science & Climatic Change, Dec. 2017g.
 • T. Mileski and N. Spasov, „GPS navigation, a segment of the new dimension of warfare“, Факултет за безбедност-Скопје, меѓународна конференција, јуни 2018 г.
 •  N. Spasov and A. Pavleski, „Military Factor and Climate Change with the Global Migrant Processes“,Филозофски факултет-Скопје, Меѓународна научна конференција „Migrations and refugees in a globalized world: Responsibilities and Responses“ , септември 2018г.
 • A. Pavleski and N. Spasov, „The EU Approach to the Refugee Crisis: Political and Capacity Building Aspects“,Филозофски факултет-Скопје, Меѓународна научна конференција „Migrations and refugees in a globalized world: Responsibilities and Responses“ , септември 2018г.

INSTITUTE FOR SECURITY, DEFENSE AND PEACE AT 40:

CURRENT MISSION AND CHALLENGES AHEAD

INSTITUTE FOR SECURITY, DEFENSE AND PEACE AT 40:

CURRENT MISSION AND CHALLENGES AHEAD

 

 

 

 

 

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?