доц. д-р Маја Саревска Факултет за информатика

  • Функција: Доцент
  • Образование:
  • Предмети:

e-mail: maja.sarevska@fon.edu.mk

Биографски податоци

Маја Саревска е роденa на 01.05.1974 година во Скопје, Р. Македонија. Основно образование завршила во ОУ „Живко Брајковски“, Скопје, а потоа своето средно образование го завршила во Jуни 1992 година во УСО „Р.Ј.Корчагин“, математика-информатичка насока во Скопје. Истата година таа се запишала на Електротехничкиот Факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Р. Македонија, на насоката Електроника и Телекомункации. Студирањето го завршила во Јули 1998 година со просек 9,00.

Во Септември 1998 година се запишала на постдипломски студии на Институтот за телекомуникации на Електротехничкиот Факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија под менторство на проф. д-р Љубен Јанев. Предвидените испити ги положила со просек 10,00 и магистрирала со одбрана на магистерски труд со наслов „Временско просторно процесирање на сигналите со реална антенска низа “ на 06.11.2001 година. Трошоците за студиите биле целосно покриени со стипендија од Министерството за наука на РМ.

Докторирала на Електронскиот Факултет при Универзитетот на Ниш, во Ниш, Србија на 11.04.2008 година со док­тор­ска дисертација под наслов Адаптивни антенски системи базирани на невронски мрежи“, под менторство на проф. д-р Братислав Миловановиќ, со што се стекнува со звање доктор на технички науки. Добитник е на стипендија за докторски студии од Министерството за наука на РМ.

Научно-истражувачка дејност

Д-р Маја Саревска за време на докторските студии остварила научна соработка со Аин Шамс Универзитетот од Каиро, Египет, на што следела посета два пати за научни конференции. Исто така имала остварено соработка со ВЕСЕАС научната организацијата со седиште во Атина, Грција, на што следела објава на неколку научни трудови. До денеска остварува успешна соработка со Електронскиот Факултет при Универзитетот во Ниш во Србија.

Од Март 2010 до Октомври 2011 работела на Техничкиот Факултет во Истанбул, Турција, каде држела предавања по Програмирање и Спејскрафт Комуникации и учествувала во проект за тестирање и изработка на пикосателити.  

Од Април 2012 до Декември 2013 имала истражување во областа на компутационата невронаука на Рухр Универзитетот во Бохум, Германија. Подоцна има неколкумесечна посета како визитинг истражувач на ЛМУ Универзитетот во Минхен, Германија (2014) и ШангајТек Униеврзитетот во Шангај , Кина (2016). Во 2017 била надворешен соработник на Европскиот Универзитет во Скопје.

Научни трудови

 

Maja Sarevska, ” Multi-User Detection for Synchronous CDMA Systems: Configuration   with   Match   Filters”,   Conf.   ETAI’00,   Ohrid,   Macedonia, September 2000.

Maja  Sarevska,  ”Space  Signal  Processing  in  CDMA  System  Using Antenna Array”, Conf. ETRAN’03, Herceg Novi, Serbia and Montenegro, June 2003, pp. 273-276.

Maja Sarevska, ”Influence of Real Antenna Array Parameters On BER Performances For Given Time-Space Signal Processing Scheme”, Conf. ETAI’03, Ohrid, Macedonia, September 2003.

Maja Sarevska, ”Time-Space Signal Processing for CDMA Using Given Receiving  Configuration  With  RAKE  Receivers”,  IEEE  Conf.  TELSIKS’03, Niš, Serbia and Montenegro, October 2003, pp.171-174.

Maja  Sarevska,  Bratislav  Milovanovic,  ”Time  Signal  Processing  for CDMA Using Given Receiving Configuration With RAKE Receivers”, Conf. TELFOR’03, Belgrade,  Serbia and  Montenegro,  November 2003,  CD-ROM version.

Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Alternative Signal Detection for Neural Network-Based Smart Antenna”, IEEE Conf. NEUREL’04, Belgrade, Serbia and Montenegro, September 2004, pp.85-89.

Maja    Sarevska,    Bratislav    Milovanovic,    and    Zoran    Stankovic, ”Generalization Capabilities of Neural Network-Based Smart Antenna for DOA Estimation”, Conf.TELFOR’04, Belgrade, Serbia and Montenegro, November 2004, CD-ROM version.

Maja  Sarevska,  “Time  Signal  Processing  for  CDMA  Using  Given Receiving Configuration  With Rake Receivers”,  Journal of Electronics and Mathematics, Vol. 9, (2004), Kosovska Mitrovica, pp.11-18.

Bratislav Milovanovic, Zoran Stankovic, Maja Sarevska, and Aleksandar Jovanovic ”Neural  Models  for  Electromagnetic  Strength  Level  Prediction  – Application in RF Communications”, Conf.ICEST’05, Niš, Serbia and Montenegro, June 2005, pp.411-414.

Zoran Stankovic, Bratislav Milovanovic, and Maja Sarevska, ”New Neural Models of Microwave Cylindrical Cavity Applicators”, Journal of WSEAS Transactions on Systems, Issue 6, Vol.4, June 2005, pp 761-769.

Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Reliability of Radial Basis Function – Neural Network Smart Antenna”, Conf.WSEAS’05 on Communications, Athens, Greece, July 2005, CD-ROM version

Zoran Stankovic, Bratislav Milovanovic, and Maja Sarevska, ”Microwave Cylindrical Cavity Applicators Modeling Using Artificial Neural Networks”, Conf.WSEAS’05 on Systems, Athens, Greece, July 2005, CD-ROM version.

Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Reliability of The Hidden Layer in Neural Network Smart Antenna”, Journal of WSEAS Transactions on Communications, Issue 8, Vol.4, August 2005, pp. 556-563.

Zoran Stankovic, Bratislav Milovanovic, Maja Sarevska, "Novel Efficient Approaches in the Microwave Cavity Applicators modeling based on Artificial Neural  Networks", International Journal of Factory Automation, Robotics and Soft Computing, ISSN 1828-6984, International Society for Advanced Research, Issue 2, Italy, April 2006, pp.63-68.

Maja Sarevska, Liljana Gavrilovska “Capabilities of Neural Network – Based Smart Antenna for DOA Estimation”, Conf. ETAI’05, Ohrid, FYROM, September 2005.

Maja Sarevska, Abdel-Badeeh M. Salem, “Neural Network-Based Null- Steering  Beam  Former  for  Smart  Antenna”,  Egyptian  Computer  Science Journal, Vol.28, No.1, January 2006, pp.5-11.

Bratislav Milovanovic, Zoran Stankovic, Maja Sarevska, and Aleksandar Jovanovic      ”Efficient Neural Models for Electromagnetic Field Characterization–Application   in   RF Communications”, Microwave Review, Vol 12. No.1, June 2006, pp.31-35.

Zoran Stankovic, Bratislav Milovanovic, Maja Sarevska, "Novel Efficient Models of the Microwave Cavity Applicators based on Artificial Neural Networks", Recent advances in Control Systems, Robotics and Automation, International Scientific Book, ISBN: 88-901928-0-1, Wide International Scientific and Academic Society (WISAS), Italy, 2006, pp.100-105.

Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Neural Network-Based DOA Estimation and Beamforming for Smart Antenna”, Conf.ICEST’06, Sofia, Bulgaria, July 2006, pp.25-28.

M. Sarevska B. Milovanović, Z. Stanković, Antenna Array System Modeling Using RBF Neural Network”, Sixth International Symposium Nikola Tesla, Belgrade, SASA Serbia, October 2006, pp. 193-196.

B. Milovanović, Z. Stanković, M. Milijić, M. Sarevska, “Near-Earth Propagation   Loss   Prediction   in   Open   Rural   Environment   using   Hybrid Empirical  Neural  Model”  IEEE  Conf.  TELSIKS’07, Niš,  Serbia,  September 2007, pp. 423-426.

Maja Sarevska, ”Signal detection for neural network-based antenna array”, Conf.NAUN’08 on Circuits, Systems, and Signals, Marathon, Attica, Greece, June 2008, pp.115-119.

Maja Sarevska, Abdel-Badeeh M.Salem, Nikos Mastorakis, ”Null Steering Beamformer Based on RBF Neural Networks”, Conf.WSEAS’08 on Communications, Heraklion, Greece, July 2008, pp.29-34.

Maja Sarevska, Abdel-Badeeh M.Salem, Mohamed A. Aziz, ”Antenna Array Signal Detection with RBE Neural Networks”, Conf.ICICIS’09, Cairo, Egypt, 19-22 March 2009, CD-ROM version.

D. Urošević, B. Vukotić, B. Arbutina, and M. Sarevska, “The Orthogonal Fitting Procedure For Determination of The Empirical S-D Relations For Supernova  Reminants:  Application  to  Starburst  Galaxy  M82”,  The Astrophysical Journal, 719:950–957, 2010, August 10.

Maja Sarevska, Nikos Mastorakis, ‘Neural Networks and Antenna Arrays’, 9th WSEAS Int. Conf. on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL  PROCESSING   (CSECS  '10),  29-31    December,  2010  ,  Athens, Greece.

Maja  Sarevska,  Nikos  Mastorakis,  ‘Regular  Antenna  Array  Synthesis Using Neural Network’, 10th WSEAS Int. Conf. on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS (TELE-INFO’11) 27-29 May, 2011 , Lanzarote, Canary Islands , Spain.

Bratislav Milovanovic, Marija Agatonovic, Zoran Stankovic, Nebojsa Doncov, and Maja Sarevska ”Application of Neural Networks in Spatial Signal Processing”, IEEE Conf. NEUREL’12, Belgrade, Serbia, September 2012, pp.5-14.

M. Sarevska B. Milovanović, and Z. Stanković, Synthesis of Intelligent Antenna Array Using Radial Basis Function Networks “, IEEE Conf. TELSIKS’13, Niš, Serbia, September 2013, Vol.2, pp. 521-525.

Maja Sarevska, Zoran Stanković and Bratislav Milovanović, ”Antenna Array Synthesis for Triangle Amplitude Distribution”, Conf. ICIST 2012 - 2nd International Conference on Information Society Technology, Kopaonik, Serbia, March 2012, pp.200-204.

M. Sarevska, R. Ajjan & Sen Cheng, “Robustness of sequence association in two-layer feedforward network”, Bernstain Conf, Tubingen, Germany, September 2013. (Abstract)

Maja Sarevska,  "Robustness of two-layerd feedforward neural network", Int. Sci. Conf. Sinteza, Belgrade, April, 2017.

Zoran Stanković, Nebojsa Doncov, Ivan Milovanović, Maja Sarevska, Bratislav Milovanović, “Neural Model for far-field 1D localization of mobile stochastic EM sources with partially correlated radiation”, Int. Sci. Conf. Sinteza, Belgrade, April, 2017.

Zoran Stankovic, Ivan Milovanović, Nebojsa Doncov, Maja Sarevska, and Bratislav Milovanovic, “Estimation of the EM Wave Phase Delay in the Ionosphere Using Neural Network”, Int. Sci. Conf. Icest’2017, Niš, June, 2017.

Maja Sarevska, “Sequence association in two-layered feedforward neural network”, International Journal of Neural Networks and Advanced Applications, NAUN, vol. 5, pp.40-44, May, 2018.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?