проф. д-р Сејдефа Џафче Факултет за правни и политички науки - студии по правни науки

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Деловно право, Административно право и Финансово право

Службен е-маил: sejdefa.dzafche@fon.edu.mk

Образование:

- Доктор на правни науки, Правен факултет ’’ Јустинијан Први„ – Скопје

- Магистер на правни науки, Правен факултет ’’ Јустинијан Први„ – Скопје

- Дипломиран правник, Правен факултет ’’ Јустинијан Први„ – Скопје

Професионално искуство

 • 2006 - 2010 асистент на Факултетот за правни науки при Фон универзитетот во областа на деловното право.
 • 2007 технички секретар на Зборникот на трудови: Република Македонија на патот кон НАТО и Европската унија, состојби и перспективи, во издание на ФОН Универзитет (2007).
 • 2008 – 2009 член на редакцискиот одбор на Годишникот на Фон универзитетот. (2008/2009); како и
 • 2012 – доцент  на Факултетот за правни науки при ФОН Универзитетот од областа на бизнис правото  и финансовото право.
 • 2013 – почесен член на Комората на медијатори на Република Македонија

Конференции, семинари и собири

 • Копаоничка школа природног права, Право и време, 13-17 декември 2009 -автор, и
 • Копаоничка школа природног права, Правда и право, 13-17 декември 2010 - учесник) во Србија,
 • Копаоничка школа природног права, Право и морал, 13-17 декември 2012 автор и учесник
 • Регионална економска соработка во процесот на глобализација"  Економскиот факултет, Државниот Универзитет Тетово, декември, 2013, Тетово.
 • Јавна трибина дaли нацрт-законот за општа управна постапка создава основа за надминување на актуелните проблеми во практиката? 10.6.2014 , Здружение на правници на македонија, Правен факултет „јустинијан први“ Скопје- излагач
 • Босна и Херцеговина и еуро-атланске интеграције – трендови изазови и перспективе,  9-10 мај 2012,  Бихаќ;
 • Security and Euroatlantic perspectives of the Balkans, police science and Police Profession (States and perspectives), International scientific Conference,  25-26 мay 2012, Ohrid;
 • Economic Development and Standard of Living, International Scientific Conference,  23-24 september 2011, Banja Luka;
 • Security in the post-conflict Balkans: Transition and challengers faced by the Republic of Macedonia, International scientific Conference, 27-28 мay 2011, Ohrid;
 • 20 years Macedonian independence economic, political and policy developments, International  Conference, 15 - 16 September 2011, Skopje;
 •  Seventh international annual conference on European integration titled “Europe 2020: Toward Innovative and Inclusive Union”, 17 маy 2012, Skopje;
 • Република Македонија на патот кон Европската Унија и НАТО – состојби и перспективи, научна конференција, 2007 година, Гевгелија;
 • Состојбите на истражувањата во општествените науки во Република Македонија, конференција, април 2011, Хотел Континентал Скопје; како и учество на други собири, тркалезни маси и дебати.

Објавени научни и стручни трудови во земјава и во странство

 1. Sejdefa Dzafce ,(koavtor), Аdministrative measures for protection of living environment in the republic Macedonia, European Scientific Journal February 2014 /SPECIAL/ edition vol.2 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, Tirana.
 2. Сејдефа Џафче, Правна заштита на даночните обврзници во Република Македонија, Правник, мај,  Скопје, 2014.
 3. Сејдефа Џафче, (коавтор) Заштита права пореских обавезника у поступцима пред финансиском полицијом, Правни живот, 2012, Београд
 4. Sejdefa Dzafce, Tax exemptions aimed at balanced regional development in the Republic of Macedonia, II. International scientific conference,  2ND Climate change, economic development, environment and people conference, Prešov, Slovak Republic, 2012.
 5. Sejdefa Dzafche, The role of international agreement for avoiding double taxation  in integration process, Јournal for labour and social affairs in eastern europe, European Trade Union Institute, Volume 17, 2014.
 6. Sejdefa Dzafce, constitutions in the function for protecting the rights of tax-payers through limiting the subjective tax right of the state, Centrum 1/2013, Center for understanding and institutional cooperation, 2013, Skopje
 7. Sejdefa Dzafce, The Effects of tax reforms in the Republic of Macedonia on fiscal capacity, EDASOL 2012, Economic development and Standard of living, Banja Luka, 2012.
 8. Sejdefa Dzafče, Harmonizacija direktnih u Evropskoj uniji i u Republici Makedoniji, zbornik radova međunarodne naučne konferencije: Bosna I Hercegovina I euro-atlanske integracije – trendovi izazovi I perspective, str. 187-196, Bihać, 2012.
 1. Sejdefa Dzafce, The role of international agreement for avoiding double taxation  in integration process - case of the Republic of Macedonia, Vizione, br.22,  2014, Skopje.
 2. Сејдефа Џафче, Модели на оданочување на доходот, Институт за менаџмент на знаењето,  25-26, мај, Knowledgre, International journal scientific applicative papers, Vol. 1,2, 2014. Охрид.
 3. Сејдефа Џафче, Меѓународна правна помош во даночните работи во услови на глобализација, Зборник на трудови, конференција: Регионална економска соработка во процесот на глобализација"  Економскиот факултет, Државниот Универзитет Тетово, декември, 2013, Тетово.
 4. Sejdefa Dzafce, Uspostavljanje vladavine prava kao jedan od preduslova za prevazilaženje društvene krize u Republici Makedoniji, , EDASOL 2012, Economic development and Standard of living, Banja Luka, 2013,(koavtor)
 5. Sejdefa Dzafce, Police activities in function to achieve the right to security and freedom of citizens of the Republic of Macedonia, Security and Euroatlantic perspectives of the Balkans, police science and Police Profession (States and perspectives), International scientific Conference, 25-26 may 2012, Ohrid, 2012. (coauthor)
 6. Sejdefa Dzafce, Pravo na obrazovanje u funkciji sticanja znanja kao resursa razvoja, Economic Development and Standard of Living, International Scientific Conference, Banja Luka, 2011, Zbornik radova, str. 467-477. (coauthor)
 7. Sejdefa Dzafce, The right to a healthy climate as a function of the right to life, Proceedings of 1 Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference,  International Scientific Conference, CCEDEP 2011, 14-15. September 2011, Novi Sad,  page 183-195. (coauthor)
 1. Sejdefa Dzafce, (coauthor), The right to security as natural human right, Security in the post-conflict Balkans: Transition and challengers faced by the Republic of Macedonia, International scientific Conference, Tom II, page 182-193, Skopje, 2011. (coauthor)
 2. Sejdefa Dzafce, Flat Tax: the Case of Republic of Macedonia, Kopaonička škola prirodnog prava, 12-17 decembra 2009, Kopaonik, Pravni Život, broj 11/2009, Beograd, 2009. (coauthor)
 1. Сејдефа Џафче, Колизиони норми во меѓународното даночно право, Правник, број 233, Скопје, 2011.
 2. Сејдефа Џафче, Одбегнување двојно оданочување на македонски работници,  Деловно право, година XII, бр.25, Скопје, 2011. (coauthor)
 3. Sejdefa Dzafce, Tendencies processes of developmental and approaches of the Macedonian tax law in the area of direct taxes in the European Union, Vizione br.17/2011, Skopje, 2011. 
 4. Сејдефа Џафче, Договори за одбегнување на меѓународното двојно оданочување склучени од страна на Република Македонија, Правник, број 214, Скопје, 2010.
 5. Сејдефа Џафче, Трендови на прифаќање на рамниот данок во светот, Правник, број 212, Скопје, 2009.
 6. Сејдефа Џафче, Стечајна постапка или смрт на претпријатието Македонија vis a vis Европската Унија, Правник, број 211, Скопје, 2009.
 7. Сејдефа Џафче, Факторинг работење во меѓународната и домашната практика, Правник, број 192, Скопје, Април 2008.
 8. Сејдефа Џафче, Концепти на оданочување на компаниите: класичен систем или систем на полна интеграција, Годишник на ФОН Универзитетот, Скопје, 2009.
 9. Сејдефа Џафче, Даночното право на Република Македонија во постапка на усогласување со даночното право на Европската Унија, Зборник на трудови: Република Македонија на патот кон НАТО и Европската унија, состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Скопје, 2007.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?