асс. м-р Самир Салиевски Факултет за правни науки

  • Образование:
  • Предмети:

Научни области: Криминалистика, Криминологија, Казнено право

Службен е-маил: samir.salievski@fon.edu.mk

Образование:
Магистер на правни науки

Професионално искуство:
1. Асистент од областа на правните науки и безбедноста
2. Професор во средно образование

А) Научни трудови во областа: Право на ЕУ

 

1. “Хармонизација на казнено-правните законици на земјите-членки на ЕУ и меѓународна соработка во борбата против меѓународниот тероризам”

Б) Научни трудови во областа : Пенологија
1. “Смртната казна како санкција- за или против”
 

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?