проф. д-р Симе Арсеновски Факултет за информатика

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Информатички науки

Службен е-маил: sime.arsenovski@fon.edu.mk

БИОГРАФИЈА                                                                                                       

Проф. д-р Симе Арсеновски е роден 22.04.1967 година во с. Шопско Рударе, Кратово.Потесна област на неговиот научен интерес е примената на ИТ во образовните технологии, електронско учење, мултимедија, компјутерската графика, имплементацијата на модерните технологии и нивната импликација на општетствениот развој, електронската трговија и сл. Во својата работа соработувал со професори од сите домашни универзитети и од повеќе универзитети во странствo: London South Bank University, University of Graz, TEI Athens , Aix Mareille University, Vienna University , Catolic University of Luven, University of Macerata, University of Liverpool, University of Ljubljana, University of Belgrade, TU Dortmund, New Bulgarian University, University of Sarajevo, University of Nis итн. Има објавено голем број стручни и популарни публикации но и повеќе учебници од сите образовни нивоа. Во својот академски развој ги поминал сите академски инстанци од помлад асистент до редовен професор. Успешно раководел повеќе домашни и меѓународни комерцијални, научни и развојни проекти. Во својата кариера, ги вршел сите академски функции од кои актуелна е функцијата ректор на ФОН Универзитет во Скопје.

АКАДЕМСКИ РАЗВОЈ

1985-1990        дипломиран инженер по информатика (10 семестри), Военотехничка академија, Загреб, Хрватска

1998-2001        магистер на електротехнички науки (MSc), Системи за мултимедијално учење, Електротехички факултет, Скопје

2001-2003        доктор на технички науки  (PhD): Системи за напредно дистрибуирано учење, Електротехички факултет, Скопје

УНИВЕРЗИТЕТСКИ РАЗВОЈ И КАРИЕРА

2012- редовен професор

2007-2012 - вонреден професор

2003-2007 - доцент

2001-2003 - асистент

1995-2001 - помлад асистент

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ФУНКЦИИ

2014 -  ....Ректор, ФОН Универзитет

2013-2014  Проректор, ФОН Универзитет

2012-2013  Декан, Факултет за информатика, ФОН Универзитет

2008-2012  Проректор, ФОН Универзитет

2005-2008  Декан, Факултет за информатика, ЕУРМ

РАБОТНА КАРИЕРА

2008 - ....   ФОН Универзитет, Скопје

2005-2008  Европски универзитет, Скопје

2003-2005  Факултет за општествени науки, Скопје

1992-2003  Министерство за одбрана, Воена академија, Скопје

1990-1992  ССНО, Тузла

РАКОВОДЕЊЕ СО ГОЛЕМИ НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

2010 - Модернизација на образованието, Министерство за образование и наука на РМ, обука на над 2100 наставници во основно образование на тема образовни технологии (Edubuntu) и останато

2009 - Едубунту, Министерство за образование и наука на РМ, Министерство за информатичко општество на РМ, обука на над 4500 наставници во средното образование на тема образовни технологии (Edubuntu)

2009 - Едубунту на ТВ, Министерство за образование и наука на РМ, продукција на 40 ТВ емисии за Едубунту

РАКОВОДЕЊЕ И УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

2010-2013  “DL@WEB - Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions“, TEMPUS, University of Kragujevac, Serbia, 2010-2013, универзитетски координатор

2010-2012  Sime Arsenovski, Бесплатни веб ресурси за учење на лица со оштетен вид, 2011-2012, UNESCO

2010-2012  “iKNOW – Innovation and Knowledge Management, eStudent Information System”, TEMPUS, LSBU London, United Kingdom, 2010-2013, универзитетски координатор

2010-2014  “INTERFACE – Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining Higher-Education-Society Cooperation”, TEMPUS, University of Graz, Austria, 2010-2014, универзитетски координатор

2010-2011   Free resources for technology enhanced creative teaching in primary and secondary schools, 2010-2011, UNESCO

2008-2011   “VICES – Video Conferencing Educational Services” TEMPUS, University of Florence, 2008-2011, универзитетски координатор

2005-2006   “SMILE – Sustainable Multicultural InteroperabLe Environment – SMILE”, TEMPUS, TEI Athens, 2005-2006, универзитетски координатор

ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧЕБНИЦИ

 1. Симе Арсеновски, Ѓорѓи Какашевски, Linux Edubuntu & Open Office, Skopje, 2009, ISBN 978-608-4513-02-5
 2. Симе Арсеновски, Ѓорѓи Какашевски, Linux Edubuntu, издание на албански јазик, Skopje, 2009, ISBN 978-608-4513-03-2
 3. Симе Арсеновски, Иван Краљевски, Windows Vista Home Premium & Office 2007 Standard Edition, Скопје, 2008, ISBN 978-608-4513-00-1
 4. Симе Арсеновски, Ѓорги Какашевски, Ubuntu LINUX, Скопје, 2007, ISBN 978-9989-2074-9-5
 5. Симе Арсеновски, Програмски јазици, учебник за 3. година реформирано гимназиско образование, Просветно дело, Скопје, 2006, ISBN 9989-0-0513-3
 6. Симе Арсеновски, Компјутерска графика, универзитетски учебник, Европски универзитет, Скопје, 2006, ISBN 9989-184-16-X
 7. Симе Арсеновски, Менаџмент информациски системи, универзитетски учебник, Европски универзитет, Скопје, 2006, ISBN 9989-184-25-9
 8. Зоран Гацовски, Драган Михајлов, Симе Арсеновски, Структурно програмирање, универзитетски учебник, Европски универзитет, Скопје, 2006, ISBN 9989-184-19-4
 9. Симе Арсеновски, “Windows XP Professional Edition & Microsoft Office 2003 Student and Teacher Edition“, Скопје, 2005
 10. Симе Арсеновски, “Информатика за прва година”, 2002, учеб­ник за прва година во средните училишта во Република Македонија одобрен од Ми­ни­стерс­тво­то за образование и наука со Решение бр. 10-1798 од 19.07.2002 година, ISBN 9989-2073-0-5
 11. Симе Арсеновски, Марјан Гушев, “Информатичка технологија за прва година”, 2002, учеб­ник за прва година во средните училишта во Република Македонија одобрен од Ми­ни­стерс­тво­то за образование и наука со Решение бр. 10-1806 од 19.07.2002 година, ISBN 9989-2073-1-3
 12. Симе Арсеновски, Марјан Гушев, “Информатичка технологија за втора година”, 2002, учеб­ник за втора година во средните училишта во Република Македонија одобрен од Ми­ни­стерс­тво­то за образование и наука со Решение бр. 11-5209/1 од 30.09.2002 година, ISBN 9989-2073-4-8
 13. Симе Арсеновски, “Ин­фор­ма­ти­ка за шесто одделение”, 2002, учеб­ник за шесто одделение во основните училишта во Република Македонија одобрен од Ми­ни­стерс­тво­то за образование и наука со Решение бр. 10-2355/1 од 13.09.2002 година, ISBN 9989-2073-2-1
 14. Симе Арсеновски, “Ин­фор­ма­ти­ка за седмо одделение”, 2002 учеб­ник за седмо одделение во основните училишта во Република Македонија одобрен од Ми­ни­стерс­тво­то за образование и наука со Решение бр. 10-2354/1 од 13.09.2002 година, ISBN 9989-2073-3-X
 15. Симе Арсеновски, Марјан Гушев, Игор Неделковски, “Информатика за студенти”, 2002, ISBN 9989-9893-9-7
 16. Симе Арсеновски “Информатика”, 2002, ISBN 9989-9893-8-9
 17. Драган Михајлов, Симе Арсеновски, “Про­грам­ски јазик Ц – низ примери”, 2001,  учеб­ник за додипломските студии на Воената академија по предметот Информатика 2 одобрен од Наставно-научниот совет на Воената академија со Одлука бр. 04-20/77 од 17.07.2001 го­ди­на, ISBN 9989-57-114-7
 18. Симе Арсеновски, Драган Михајлов, “Информатика”, CD-ROM, 2001, мултимедијален учеб­ник за додипломските студии на Воената академија по предметот Информатика 1 одобрен од Наставно-научниот совет на Воената академија со Одлука бр. 04-20/75 од 17.07.2001 година
 19. Симе Арсеновски, “Информатика 2”, 2001, ISBN 9989-9893-6-2
 20. Симе Арсеновски, “Windows&Office 2000 Professional Edition”, 2000,
  ISBN 9989-9893-5-4
 21. Симе Арсеновски, “Информатика – PC hardware & software”, 1999, дополнителна литература одобрена за користење училиштата во Република Македонија со Решение на Републичкиот педагошки совет бр. 21-262/1 од 10.09.1999 година, ISBN 9989-9893-4-6
 22. Симе Арсеновски, “Информатика – PC hardware & software”, 1999, дополнителна литература одобрена за користење училиштата во Република Македонија со Решение на Републичкиот педагошки совет бр. 21-262/1 од 10.09.1999 година (изданиe на алабански јазик), ISBN 9989-9893-7-0
 23. Симе Арсеновски, “Windows&Office 97 Professional Edition”, 1998,
  ISBN 9989-9893-2-X
 24. Симе Арсеновски, “PC Основи”, 1998, ISBN 9989-9893-3-8
 25. Симе Арсеновски, “Word 97”, 1998, ISBN 9989-9893-1-1
 26. Симе Арсеновски, “Windows&Office 95 Professional Edition”, Скопје, 1997,
  ISBN 9989-9893-0-3

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

 1. Gacovski Z., S. Deskovski, S. Arsenovski (2014), “Classical and Fuzzy Control Method for a Platoon of Smart Cars”, ARPN Journal of Systems and Software, vol. 4, No. 1, pp.12-19, 2014.
 2. Siljanovski F., S. Arsenovski, Z. Gacovski (2013), “Evaluation of E-services at the Local Government Level (City of Skopje)”, In Proc. of 11-th International Conference ETAI, Ohrid (MK), pp. 207-212.
 3. M. Ivanovska, L. Djinevski, S. Arsenovski, “Computational Module as a Tool for Financial Viability Analysis in Decision Making Process in Private University Institutions”, ICT Innovations 2014, Ohrid, Macedonia, 12th – 14th Septeber 2014.
 4. Mihajlov M., Arsenovski S., Trpkovska M., 2013. Eye-tracking Recognition-based Graphical Authentication. In Proceedings of the 7th International Conference on Application of Information and Communication Technologies.
 5. S. Ristov, M. Gusev, L. Djinevski and S. Arsenovski, “Perfromance Impact of Reconfigurable L1 Cache on GPU Devices”, IEEE International Conference FEDCIS on 2013, Krakow, Poland, pp. 511-514.
 6. L. Djinevski, S. Arsenovski, S. Ristov and M. Gusev, Performance Drawbacks for GPU devices using Set Associative Cache, in MIPRO 2013, Proceedings of 36th Int. Convention on ICT, Opatija, Croatia, IEEE Conference proceedings, ISBN 978-1-4673-2577-6, 2013, pp.213-218.
 7. L. Djinevski, S. Arsenovski, S. Ristov, and M. Gusev, “Optimal Configuration of GPU Cache Memory to Maximize the Performance”, in ICT Innovations 2013, (Editors Vladimir Trajkovik and Anastas Mishev), Web proceedings, ISSN 1857-7288, pp.131-141.
 8. Gacovski Z., S. Arsenovski and F. Siljanovski, (2013). “Evaluation of E-services at the Local government level (city of Skopje)”. In Proc. of ETAI, XI International Conference, Ohrid (MK), pp. 101-105.
 9. Gacovski Z., G. Ilievski and S. Arsenovski, (2012). “Prediction of video materials offered to a user in a Video-on-demand system”. In Proc. of ICT Innovations 2012 Conference, Ohrid (MK), Web Proceedings.
 10. Gacovski Z., J. Kolic, R. Dukova and S. Arsenovski, (2012). “Data Mining Application for Real Estate Valuation in the city of Skopje”, In Proc. of ICT Innovations 2012 Conference, Ohrid (MK), Web Proceedings.
 11. Chungurski S., Angjelkoski M., Arsenovski S., “Using Macedonian Braille Pattern For Braille Devices, Applied On Braille 200 Embosser Primer”, 9th Conference for Informatics and Information Technology CIIT2012, Molika, Bitola, Macedonia, 19-22 April 2012.
 12. Gacovski Z., M. Angelkoski, S. Deskovski and S. Arsenovski (2011), “Fuzzy Control method for Trafic Light timing at Urban intersection”, In Proc. of ETAI, X International Conference, Ohrid (MK), pp. 113-116.
 13. J. Ramadani, S. Arsenovski, R. Nuredini, Data Mining on University Database, XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2011, Nis, Serbia.
 14. Kraljevski I., Stojanovic I., Chungurski S., Arsenovski S., “Time Encoded Signal Processing for Speech Quality Assessment”, A4.7, DOGS 2010, Iriski Venac, Serbia, 16-18 December 2010.
 15. Kraljevski I., Chungurski S., Stojanovic I., Arsenovski S., “Synthesized Speech Quality Evaluation Using ITU-T P.563”, 18th Telecommunication forum TELFOR 2010, IEEE, Belgrade, Serbia, November 18-25, 2010.
 16. Chungurski, I.Kraljevski, D. Mihajlov, S. Arsenovski, Evaluation of TTS-MK system for speech synthesis of Macedonian language, IE3-3, IEEE ETAI 2009, Ohrid, Macedonia.
 17. I. Kraljevski, S. Chungurski, S. Arsenovski, Z. Gacovski, Segmentation of speech sequences for Macedonian language, IE3-1, IEEE ETAI 2009, Ohrid, Macedonia.
 18. Kraljevski I., Chungurski S., Gacovski Z., Arsenovski S., “Perceived Speech Quality Estimation Using DTW Algorithm”, Telfor Journal, Vol. 1, No. 1, 2009.
 19. G. Kakasevski, M. Mihajlov, S. Arsenovski, S. Chungurski, Evaluating usability in learning management system moodle, 30th International Conference ITI Cavtat/Dubrovnik, IEEE, Croatia, June 23-26, 2008, p.613-618.
 20. Chungurski, S. Kraljevski, I. Mihajlov, D. Arsenovski, S., Concatenative speech synthesizers and speech corpus for Macedonian language, ITI 2008, 30th International Conference on Information Technology Interfaces, 2008. 23-26 June, Pages: 669-674, Dubrovnik, Croatia.
 21. Kraljevski, I., Chungurski, S., Mihajlov, D., Arsenovski, S. Semi-Automatic Speech Segmentation for Macedonian Language, ITI 2008, 30th International Conference on Information Technology Interfaces, 2008. 23-26 June, Dubrovnik, Croatia.
 22. Zoran Gacovski, Ivan Kraljevski, Sime Arsenovski, Project Assignment Problem Solved by Neuro-fuzzy Inference System, AI1, ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008 GH Metropol, Portoroz, Slovenia.
 23. Zoran Gacovski, Sime Arsenovski, Ivan Kraljevski, Multiple Criteria Decision-Making for Selection of Mobile Base Station Location, AI1, ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008 GH Metropol, Portoroz, Slovenia.
 24. Ivan Kraljevski, Slavcho Chungurski, Zoran Gacovski, Sime Arsenovski, Perceived Speech Quality Estimation Using DTW Algorithm, 16th TELFOR, 25-27 November 2008, Belgrade, Serbia.
 25. Zoran Gacovski, Sime Arsenovski, Ivan Kraljevski, Cveta Martinovska, Multiple Criteria Decision-Making For Selection Of Mobile Base Station Location, 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI'2007) 27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria.
 26. Kraljevski, I., Arsenovski, S., Chungurski, S., Kakashevski, G. DTW Speech Recognition Engine Used as Speech Quality Estimator in Packet and Mobile Networks, A-31, Information Technology Interfaces, 29th, 25-28 June 2007.
 27. Chungurski, S., Arsenovski, S., Kraljevski, I., Kakashevski, G., SCORM as a Base Standard for Building and Representing Educational Contents with e-Testing Support, ITI 2007. 29th International Conference, Volume, Issue, 25-28 June 2007 Page(s):293 – 298.
 28. Ivan Kraljevski, Sime Arsenovski, Slavcho Chungurski, Gorgi Kakashevski, Speech Quality Measurement In Mobile And Packet Switched Networks Using DTW Algorithm, ETAI07, T2-5, 2007.
 29. Славчо Чунгурски, Симе Арсеновски, Иван Краљевски, Ѓорѓи Какашевски, Прототип на податочен модел за scorm компатибилен образовен управувачки систем, I2-5, ETAI07, 2007.
 30. S. Chungurski, I. Kraljevski, S. Arsenovski, S. Samardziska, Information system for newspaper clipping,Naucno-strucni simpozijum, INFOTEH, Jahorina, 28-30 mart, 2007.
 31. S. Chungurski, S. Arsenovski, M. Mihajlov, SCORM Based System For Building Learning Objects, 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference, IEEE Conference, September 2006, Portoroz, Slovenia, www.ieee.si/erk06.
 32. Kraljevski, Z. Gacovski, S. Arsenovski, M. Mihajlov, (2005), Choosing Optimal Parameter Values for ANN Classificator in Voice Recognition System, 27th Int. Conf. Information Technology Interfaces ITI 2005, June 20-23, 2005, Cavtat, (CR).
 33. Ivan Kraljevski, Zoran Gacovski, Sime Arsenovski, Martin Mihajlov (2005), Performance Of DTW Speech Recognizer On Packet Switched Network, ETAI Conference, Ohrid (MK).
 34. Арсеновски С., Бихејвиористички тип на знаењата на учениците во Република Македонија и можност за нивна транзиција во конструктивистички тип, студија, Образовни рефлексии бр. 1, Биро за развој на образованието, 2005, Скопје.
 35. S. Arsenovski, I. Kraljevski, M. Mihajlov, I. Jolevski, Evaluation of SCORM Based Leraning System, Proceedings of the Fourt Conference on Informatics and Information Technology, CiiT 2003, Bitola, Dec. 11-14, 2003, стр. 185-199.
 36. Kraljevski, G. Nikolovski, S. Arsenovski, Animal Voice Classification Using Time Encoded Signals And Artificial Neural Networks, Poster Abstracts of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces ITI, June 16-19 2003, Cavtat, Croatia, pp. 45-46.
 37. Аrsenovski S., Loskovskа S., Mihаjlov D., Jolevski I., Development of ADL system, Proceedings of the 25th Internаtionаl Conference on Informаtion Technology Interfаces ITI, Cаvtаt, Croаtiа, June, 2003.
 38. С. Арсеновски, В. Стојчев, М. Михајлов, Илинденското востание во систем за електронско учење, Научен собир 100 години Илинден, МАНУ, Скопје, 6-8 мај 2003.
 39. S. Arsenovski, S. Loskovska, D. Mihajlov, I. Jolevski, SCORM based LS development, 6. International Simulation Conference: Military Training and Education, Brno, Chech Republic, April 28-30, 2003.
 40. Аrsenovski S., From Multimedia LS to SCORM based LS, 61. Meeting of NTG IT&ED WG, Bucharest, Romania, Mаy 11-16, 2003.
 41. Arsenovski, S., Mihajlov, D., Kraljevski, I. Development of the Interactive Multimedia Learning System in the Subject Computer Science in the High Schools, Proceedings of the 24th International Conference on InformationTechnology Interfaces ITI, A-31, Cavtat, Croatia, June 24-27, 2002.
 42. Kraljevski I., Mihajlov D., Arsenovski S., Determination of Farm Animals Condition by Their Vocalization, Proceedings of the 24th International Conference on Information Technology Interfaces ITI, A-7, Cavtat, Croatia, June 24-27, 2002.
 43. Арсеновски, С., Развој на систем за мултимедијално учење на предметот Информатика во Воената академија, Современа македонска одбрана, бр. 5, јуни 2002 година, страна 143-160.
 44. Arsenovski S., Mihajlov D, Universal methodology for the development of the multimedia learning systems and its implementation in the subject Computer Science in the high schools, 2nd CiiT Conference of Informatics and Information Technology, Molika, Бitola, 20 - 23 December 2001, Proceedings, стр. 165-180.

 

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?