проф. д-р Темелко Ристески Факултет за правни и политички науки - студии по правни науки

  • Образование:
  • Предмети:

Научни области:

А) Управно (административно) право, Јавна и државна администрација;

Б) Меѓународно хуманитарно право, Човекови слободи и права, Етика и деонтологија.

Службен маил: temelko.risteski@fon.edu.mk

Образование:

Доктор на правни науки, 1999;

Магистер на правно-политички науки, 1989;

Положен испит за чин мајор на правната служба на ЈНА 1983;

Положен правосуден испит, 1980;

Дипломиран правник, 1978;

Дипломиран офицер на Копнената војска (пешадија), 1972 (положени стручни испити и завршено образование за напредување во кариерата до чин генерал (завршена кариера во армијата со чин полковник).

Завршена гимназија – природно-математичка насока во Прилеп, 1968;

Професионално искуство:

1. командни работи во армијата (ЈНА);

2. референт за нормативна дејност во Правната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана во Белград;

3. стручен соработник во Врховниот воен суд во Белград;

4. самостоен  правен референт во дивизија на Копнената војска;

5. судија на воениот суд во Скопје, (истражен судија,  судија кривичен совет, судија во граѓански совет);

6. судија на воениот суд во Сплит со привремено седиште во Тиват;

7. началник на отсек за правни работи, стандард и станбена проблематика во Управата за организациско-мобилизациски и персонални работи на Генералштабот на АРМ;

8. помошник на деканот на Воената академија за персонални и правни работи и студентски прашања;

9. наставник на Воената акдемија во звањата виш предавач и доцент по предметите Основи на военото право, Меѓународно хуманитарно право на додиполомските студии и по предметите Управно право во одбраната, Казнено право во одбраната и Право на одбраната на Курсот за обучување на офицери правници;

10. научно-истражувачка работа во Оделението за стратегиски истражувања на Воената академија – Скопје;

11. раководна работа во Воената Академија – Скопје;

12. наставник на ФОН од звањата доцент до редовен професор.

 

Досегашни раководни функции:

1.командир на пратечки вод во Првиот пролетерски гардиски полк во Белград во чинот потпоручник;

2.  командир на питомечки вод во Пешадиската школа за резервни офицери во Билеќа во чиновите од поручник до капетан;

3. командир на пешадиска чета и вд. командант на баталјон - во воздухполовните бази во Приштина и Скопје во чинот капетан;

4. заменик на претседателот на Воениот суд во Скопје и воедно во чинот потполковник;

5. началник на Отсекот за правни работи, стандард и станбена проблематика во Управата за организациско-мобилизациски и персонални работи на Генералштабот на АРМ во чинот потполковник;

6. помошник на началникот на Установата за обука на воени старешини за персонални, правни и студентски прашања во Скопје, во чиновите потполковник до полковник (раководел со одделенијата  за кадровски и правни работи и за студентски прашања;

7. помошник министер за одбрана за кадровски и правни работи,  раководел со секторите за персонални  и за правни работи во Министерството за одбрана;

8. началник на Одделението за стратегиски истражувања на Воената академија, во чинот полковник;

9. раководител на Секторот за воени постдипломски студии на Воената академија во звањето доцент и во чинот полковник,

10.продекан за настава на Факултетот за детективи и обезбедување лица и имоти на при Универзитетот ФОН, Скопје.

11. Декан на Факултетот за правни науки при Универзитетот ФОН, 17, септември, 2012 година (актуелен)

 

Други активности во струката:

1.наставник во Пешадиската школа за резерни офицери во Билеќа по предметите Тактичка обука со тактика на партизанските и територијалните единици, Строева обука, Воени прописи со основи на военот право, и Пешадиско вооружување со настава на гаѓање – технички дел;

2. член на Постојаната испитна комисија на Генералштабот на ЈНА за чин мајор на правната служба за предметот Воени прописи;

3. претседател на Гарнизонската станбена Комисија во Гарнизонот Скопје;

4. член на Комисијата за рашавање на станбентие прашања на воените старешини во АРМ, при Министерството за одбрана,

5. член на Комисијата за подготвување на Нацртот и Предлогот нз Законот за Воената академија,

6.  претседател на Комисија  за подготуввање на нацрт Закон за измени и дополнувања на Законот за одбрана;

7. член на Комисијата за подготвување на Нацртот и на предлогот на Законот за служба во Армијата на Република Македонија;

8. член на повеќе Комисии за подготуввање на текстови на подзаконски акти (Статут на Воеаната акадмеија, Правилници за спроведување на Статутот, Правилник за оценување на воентие старешини, Правилник за решавање на станбените прашања на воените старешини и др.);

9. рецензент на повеќе книги и учебници;

10. учесник на повеќе курсеви за обучување на офицерите на Правната служба во својство на слушател,  Така, во декември 1986 година, во Разузнавачко-безбедносниот школски центар на ЈНА во Панчево, завршил курс за откривање и водење постапка за кривични дела против службената должност. Во мај 2000 година завршил курс за имплементација на меѓународното хуманитарно право во вооружените судири при Центарот за образование и обука на кадри на Партнерството за мир во Анкара. Во мај 2002 година завршил курс за управување и менаџмент со одбраната во организација на Мобилниот тим на Кралскиот воен колеџ на науките Схривенхејм при Универзитетот Кренфилд од Обединетото кралство на Велика Британија. Во август истата година го завршил курсот “Слободни и еднакви – Човековите права во модерното миротворство” во Центарот на ООН за поддршка на мирот, во Корнвалис, Нова Шкотска (Канада). Завршил  курсеви за јазично усовршување на англискиот и францускиот јазик  од прв до четврт степен на кои се стекнал со солидни познавања на овие јазици кои течно ги зборува и на кои правилно  пишува;

11. претседател на Организација на резервни вонеи старешини на Општина Аеродром, Скопје,

12. член на Статутарната комисија на Органиацијата на резервни воени старешини на Република Македонија

13. член на Комисијата за правен и политички систем на Демократската Алтерантива.

14.член на Советот за политички систем на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија.

15. член на повеќе невладини организации (Алумни асоцијацијата на студенти на Џорџ Маршал Центарот  за Европски  студии по безбедност од Гармишпартенкирхен - Германиија, Балкански Форум за безбедност, Органзиацијата на воени и полициски ветерани);

16. претседател на Конкурсната комисија на Воената академија и на Факутлетот за правни науки на ФОН.

17. претседател на Комисија за признавање на испити на Факултететот за правни науки.

18. претседател на комисија за самоевалуација на Факултетот за правни науки при Универзитетот ФОН.

19. член на Сенатот на Универзитетот ФОН, еден мандат.

20. претседател на комисија за самоевалуација на Универзитетот ФОН.

21. член на ректорската управа на Универзитетот ФОН.

 

Публикации:

А) Научни трудови во областа на правото:

1.”Samovoljno udaljenje iz oružanih znaga – uzroci i prevencija (kazneno-pravni i kriminološki aspekti) , Bilten pravne službe JNA, broj 1/83,

2. Kонтрола над органите на управата надлежни за работите во областа на народната одбрана, (правно-политички аспекти) Магистерски труд, Правен Факултет, Скопје, 1989.

3. “Правна поддршка на вооружените сили”, реферат на научниот симпозиум на тема “Одбранбено заштитниот систем на Република Македонија – состојби и перспективи”, Охрид 21 – 23 ноември 1996 год. Рефератот е објавен во истоимениот зборник на Филозофскиот факултет – Институт за одбрана, Скопје, 1998;

4. “Правните аспекти на раководењето и командувањето со вооружените сили”, реферат на научниот симпозиум по повод педесет годишнината на Филозофскиот факултет во Скопје, Скопје декември 1996 год. Рефератот е објавен во годишниот  зборник на Филозофскиот факултет во Скопје, 1997;

5. “Превенција на шумскиот криминалитет”, реферат на меѓународниот научен симпозиум по повод педесет годишнината на Шумарскиот факултет во Скопје, Скопје декември 1997 год. Рефератот е објавен во Зборникот на трудови Шумарскиот  факултет во Скопје, 1998 год;

6. Специфичностите на управанта функција во областа на одбраната, Докторска дисертација, Правен Факултет, Скопје, 1998.

7. “Начелата на организација и специфичностите на управната функција во областа на одбраната”, Министерство за одбрана “Современа македонска одбрана”, Скопје, број 1, 2000 година, стр. 163 – 177.

8. “Кривично-правната заштита на шумите и на животната средина во Република Македонија”, Јубилеен годишник, Шумарски факултет, Скопје, 2000 година, стр. 163 - 173;

9. “Тероризмот и кривичните дела против службените лица во вршење на службени дејства и работи на безбедноста”, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје 2002. год.стр. 131 – 138.

10. “Кривично-правната заштита на животната средина од загадувања”,” реферат на научниот собир “Загрозеност на Република Македонија од природни и технички катастрофи”,Скопје, јули 2002 година,  Зборник на трудови, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје 2002. год стр. 55 - 70;

11. “Казнено-правната заштита на здравјето на луѓето од заразни болести”, реферат во коавторство со д-р Владо Спиркоски на II конгрес на лекарите од превентивната медицина на Македонија, со меѓународно учество, Охрид, октомври 2002, Зборник на трудови Македонско лекарско друштво, Скопје, 2002 година стр. 591 - 601;

12. “Организационо-правните аспекти на военото раководење во Илинденското востание”, Научен собир “100 години Илинден” во организација на Македонската академија на науките и уметноститите”, Скопје, мај 2003, Зборник на трудови стр. 398 – 411.

13. “Примена на информатичката технологија во судско-медицинските вештачења”,  реферат во коавторство со д-р Владо Спиркоски на Конгресот на лекарите на Македонија, Охрид, јуни 2003. година, Трудот објавен во зборникот на Конгресот;

14. “Правните аспекти на роботизацијата”, реферат на научниот собир “Системи за далечинско управување,симулации и роботизација во Република Македонија” во организација на Научната установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје, ноември 2003. год;  Трудот е објавен во зборникот на  трудови од научниот собир, стр. 111-120.

15. “Pravo na zdravlje i uloga drzave u njegovom ostvarivanju”, реферат во коавторство со д-р Владо Спиркоски, објавен на Првиот хрватски конгрес за преветивнатa медицина и унапредување на здравјето, Загреб, ноември, 2003 година, Рефератот е објавен во зборникот на трудови на Конгресот;

16. “Слободата на тајноста на писмата и на другите облици на комуникација” Јавна дискусија за Нацрт – амандманот XIX на Уставот на Република Македонија, Скопје, октомври 2003, Зборник на трудови од јавната дискусија, Полициска  академија – Скопје, 2004 година, стр 71-79;

17. “Правото на заштита при работа како елемент на правото на здравје”,  реферат во коавторство со д-р Владо Спиркоски на I Македонски конгрес на медицина на трудот со меѓународно учество”, одржан во Струга од 17 до 19 јуни 2004 година. Трудот (абстракт) е објавен во зборникот на трудови од Конгресот;

18. “Глобалната автоматизација на технолошките процеси и нормативното регулирање во Република Македонија”, реферат на научниот собир “Автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси” во организација на Научната установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје, април 2004. год;  Трудот е објавен во зборникот на  трудови од научниот собир, стр. 75 -83.

19. “Правото на одбрана и редукцијата на вооружените сили на Република Македонија“ , реферат на научниот симпозиум  одржан во МАНУ на 15 и 16 2004 година на тема: “АСНОМ – 60 години потоа”,  зборник на трудови стр.461 – 474.

20. “Локалната самоуправа и новата законска нормативна регулатива во областа на градежништвото и урбанизмот”, реферат на научниот собир “Аспекти на урбаниот развој и современата градежна пракса во Скопје” во организација на Научната установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје, април 2004. год;  Трудот е објавен во зборникот на  трудови од научниот собир, стр. 179 – 192.

21. „Правото на информирање – природно право на  човекот“, реферат на научниот собир во организација на Правниот факултет  на Европскоот универзитет одржан во Штип на 25 и 26. март 2006 година на тема „Комуникации – медиуми – македонска транзиција“. Зборник на трудови, Скопје, јуни 2006, стр. 91 до 109.

22.„Материјано-правните основи на електронскиот катастар“, Научен симпозиум во организација на Научната установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје на, тема „Можности за имплеменатација на дигитален катастар и едношалтерски систем во Република Македонија април 2006. год;  Зборник на трудови, Скопје, октомври 2006 година. (коавторство со д-р Мирко Трипуновски  (прв автор).

23. „Морал друштва у транзицији и функционисање правног ситема Републике Македоније“. Реферат на научната конференција на тема  „Функционисање правног ситема Републике Србије“, одржана во Ниш на ден 18 мај  2006 година.  Зборник на трудови од Конференцијата стр. 37 – 49.

24. Регуларноста на изборите и кредибилоста на Република Македонија за членство во ЕУ и НАТО, Научен собир  на тема Парламентарнтие избори 2006 и македонските аспирации за членство во ЕУ и НАТО, во организација на Правниот факултет, Факултетот за детективи и безбедност и Факултетот за применети европски јазици при Европскиот универзитет – Република Македонија,  одржан на 22 и 23 јуни 2006 година, Зборник  на трудови, стр. 19 – 30.

25. Степенот на компатибилност на државната управа на Република Македонија со европските управни системи, Зборник на трудови од научниот собир во Организација на ФОН – Универзитетот и Институтот за политички, правни и социолошки истражувања од Скопје одржан во Гевгелија на 2 и 3 јуни 2007 година на тема „Република Македонија на патот кон НАТО и ЕУ – состојби и перспективи“, стр. 170 – 180.

26. Дигиталниот еколошки катастар во фунција на заштита на Еколошките права,  Proceedings, Scientific Conference with International Participation “Establisment of digital Ecological Cadastre in Macedonia as a Prerequisite for Suistainable Development”, Научна установа самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски, Скопје, 2007, стр. 212 -221.

27. Патолошките појави во нормативното регулирање на општествените односи во Републиа Македонија, Зборник на трудови, Прв приватен универзитет ФОН - Скопје 2008/09 година, стр. 39 – 56.

28. Правните аспекти на компатибилноста на националната инфраструктура на просторни податоци на Република Македонија, со инфраструктурите на земјите членки на Европската Унија,    Proceedings, International Scientific Conference “Importance of Developing National Data infrastructure of the Republic of Macedonia, based on Inspire Directive”, Научна установа самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски, Скопје, 2009, стр. 18 – 28.

29. Administrative Protection of the Confidentiality of Spatial Information in the Republic of Macedonia, Proceedings, International Conference  on Spatial Data Infrastructure – 2010, South – East European Asotiation on Geo Sciences, Fon University – Skopje, page 390-405.

30. Pravo na zdravlje kao prirodno ljudsko pravo, 2 Hrvatski Kongres Preventivne Medicine i Unapređenja zdravlja, Zagreb, 13-16 listopada, 2011.  Kako prv avtor ,vo koavtorstvo so drugi avtori. Abstraktot objaven vo zbornikot na abstrakti od kongresot

31. Pravna zaštita životnog okoliša, Prvi Hrvatski Kongres Zdravstvene Ekologije s međunarоdnim sudjelovanjem, Zagreb, 13-15 travnja, 2011 godine, prv avtor vo koavtorstvo so drugi avtori, Trudot objaven vo zbornikot na abstrakti od Kongresot, str. 23.

32. Collisions between Law on Forests and Environmental Legislation Related to tho the Public Administration in Macedonia, 13th International Simpozium on  Legal Apects of European Forest Sustainable Development, Kaunas, Lithuania, May 18-20 2011,  kako vtor avtor vo koavtorsktvo so ušte два avtori,  Proceedings p. 97-106.

33. The Right to Security as a Natural Human Right, International Scintific Conference, Security in the Post Connflict (Western) Balkans: Tranzition and Chalenges Faced by The Republic of Macedonia,  Ohrid, 27 – 28 May, 2011, Book of Abstracts, page 9-10,

34. Implementation the right to information in conditions of society in transition of the Republic of Macedonia, Panevropski Univerzitet, APEIRON, Banja Luka, 2011, pp. 219-230, I International Scientefic Conference on Power of Communication 2011, Temelko Risteski,Chavkoska B,

35. Социолошките истражувања во функција на нормативната регулатива, Меѓународна научна конференција на тема „Социологијата и предизвиците на глобалната ера“, Филозофски Факултет, Институт за Социологија, Охрид, 13-15 јуни 2011, Зборникот на трудови е во подготовка.

36. Тhe Right to Healthy Climate as a Function of the Right to Life, International Scientific Conference, 1st  Climate Change, Economic Development, Environment end Pеople Conference, Novi Sad, Serbia 14 – 16 september, 2011, page 183-195. (Прв автор во коавторство со три автори

37. Pravo na obrazovanje u funkciji sticanja znanja kao resursa razvoja, I međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, EDASOL – Economic Development and Standard of Living, Banja Luka, 2011, Zbornik radova, str. 467-477 (прв автор во коавторство со уште два автори).

38. Administrativno-pravna zaštita životnog okoliša u Republici Makedoniji, Znanstveni simnpozij s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Razvoj i okoliš - perspektive održivosti“, Zagreb 6 i 7 listopada 2011 godine, Абстракт на трудот објавен во зборникот на абстракти  од симпозиумот на страна 103. Прв автор во коавторство со уште еден автор. Зборникот на трудови е во подготовка.

39. Racionalno korišćenje prirodnih resursa u funkciji prava na zdrav životni okoliš, Znanstveni simnpozij s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Razvoj i okoliš - perspektive održivosti“, Zagreb 6 i 7 listopada 2011 godine.Втор автор во коавторство со уште еден автор. Абстракт на трудот објавен во зборникот на абстракти од симпозиумот.

40. The right to adequate standard of living as a natural human right and the role of state in its achievement, EDASOL 2012, proceedings, Economic development and Standard of living, Banja Luka, 2012. Proceedings, Temelko Risteski, Sejdefa Dzafche,

41. Thе right to education as a natural human right, Entrepreneurship, Belgrade, 2012, pp. 35-43. Temelko Risteski,

42.The Trade Union Right to Organise and its Exercise in the Republic of Macedonia, SEER, Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, n. 3. European Trade Union Institute, Brussels, 2012 p. 43 – 52. Temelko Risteski,

44. Police activities in function to achieve the right to security and freedom of citizens of the Republic of Macedonia, Security and Euroatlantic perspectives of the Balkans, police science and Police Profession (States and perspectives), International scientific Conference, 25-26 may 2012, Ohrid, 2012., Proceedings, Temelko Risteski, Sejdefa Dzafche. 

45. Ostvarivanje prava na informisanje u uslovima društva u tranziciji Republike Makedonije, I Međunarodni naučni skup, “Moć komunikacijie 2012”, Zbornik radova, str.219-231, prv koavtor so ušte dvajca koavtori.

46. The Right to Education as a Natural Human Right, Enterpreneurship, Belgrade, Vol. I, Number 1., page 35-43.

47. Freedom of Movement of People from the Western Balkan Countries Into the European Union -Where do We Go from Here, The Third International Scientific Conference, Capitalism in Transition, Belgrade, 2012, p. 67-77, втор коавтор со уште еден автор.

48. The Contemporary Role of the Trade Unions in the European Union in Comparison with Macedonia, Serbia and Croatia, The 4-th International Scientific Conference, Trade Union and Politics, Proceedings, p. 105 – 114, втор коавтор.

49. The Right to Trade Union’s Organizing and Its Exercising in the Republic of Macedonia, The 4-th International Scientific Conference, Trade Union and Politics, Proceedings, p. 124 – 132, прв коавтор со уште двајца коавтори.

50. Тhe Trade Union Right to organize and Its Exercise in The Republic of Macedonia, SEER, Journal for Labor And Social Affairs in Eastern Europe, European Trade Union Institute, Brussels, Belgium, 2012, page 353-363, прв коавтор со уште двајца автори.

51. Nationalism as Moral Deviation and Its Characteristics in the Balkans, International Scientific Conference, “The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro- Atlantic Integration, Ohrid, 2013, Volume II, p. 391-402, прв коавтор со уште двајца коавтори.

52. Realisation of the Right to Health and Safety at Work in  the Republic of Macedonia, SEER, Journal for Labor And Social Affairs in Eastern Europe, European Trade Union Institute, Brussels, Belgium, 2012, page 353-363, прв коавтор со уште еден коавтор.

53. Administrative Measures for Protection of Living Environment in the Republic of Macedonia, European Scientific Journal, February, 2014, Special Edition, Vol. 2, p. 160-171. (прв коавтор со уште тројца автори).

54. TV reklame i ljudsko pravo na obeveštenost o kvalitetu roba i usluga, III Međunarodni naučni skup, “Moć komunikacijie 2014”, Zbornik radova, str.323-335, прв коавтор соуште еден коавтор.

55. Control Ower the Police in the Republic of Macedonia. Thematic Conference Proceedings of International Significance, Archibald Reiss Days, 2014, page 19-29.          

Б. Научни трудови во областа на одбраната, политичките науки и други области.

1. “Uzroci i prevencija povređivanja pripadnika Armije”, Vojno delo, Beograd, broj 4/84;

2. “Армијата на Република Македонија во политичкиот систем на Републиката”, реферат поднесен  на научниот собир  АСНОМ – Педесет години македонска држава (1944 -1994), во организација на Македонската  академија на науките и уметностите и Институтот за национална историја – Скопје. Рефератот е објавен во истоимениот зборник на МАНУ;

3. “Цивилната контрола над военото образование” Министерство за одбрана “Современа македонска одбрана”, Скопје, број 3, 2001 год. стр. 57-68.

4. “Топографските карти и военото раководење и командување во војна”, реферат на Научниот собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија, во организација на Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје, 2001 год. Зборник на трудови, стр. 65-80.

5. “Можности за примена на ГИС во борбените организациски состави на Копнената војска”, реферат на научниот собир “Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности” во организација на Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје,  Збoрник на трудови,  – Cкопје 2002. год, стр 67 - 81;

6. “Превенција на загрозувањата на Скопје од поплави предизвикани со воени и паравоени дејства по браните на хидроакумулациите со помош на ГИС,” реферат на научниот собир “Можности за воспоставување на географски информациски систем на град – Скопје”, Скопје, април 2002 година,  Зборник на трудови, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје 2002. год. Стр. 59 – 77;

7. “The terrorism in the Republic of Macedonia and general perspective of the country regarding the combating it“, реферат на семинарот на тема: “Combating Terrorism – NATO  and Transatlantic Dimension“ одржан во Букурешт во јули 2002 година во организација на Институтот за одбранбени и политички студии и воена историја  на Република Романија и објавен во зборникот на реферати од семинарот. стр. 154 – 157.

8. “Стандардизација на вооружувањето и воената опрема во функција на интероперативноста со НАТО”, реферат во коавторство со доцент д-р Стојан Кузев на Првиот симпозиум од областа на експлозивните материи, вооружувањето и воената технологија со меѓународно учество, Охрид, септември 2002, Зброник на трудови Воена академија “Генерал Михаило Апостолски – Скопје, 2002, стр.675 – 686.

9. “Соработката меѓу Република Македонија и Република Турција на планот на военото образование”, реферат на меѓународниот научен собир “Македонско-турсктие односи во светлината на Ататурковата порака “Mир во земјата – Мир во светот”, одржан во Битола на 18 и 19 октомври 2002 година во организација на Здружението за македонско-турско пријателство – Битола, Зборник  на трудови стр. 118 - 130

10. “Употреба на биолошките борбени средства за терористички цели во современи услови”, реферат во коавторство со д-р Владо Спиркоски на Конгресот на инфектолозите на Македонија, Охрид, јуни 2003, година. Трудот (абстракт) е објавен во зборникот на абстракти од  Конгресот стр. 34;

11. “Употреба на биолошките борбени средства низ историјата”, реферат во коавторство со д-р Владо Спиркоски на Првиот балкански конгрес за историја на медицината во организација на Македонската асоцијација за историја на медицината, Охрид, Октомври 2003, Трудот (абстракт) објавен во Зборникот на конгресот;

12 “NATO membership and the perspectives of the Republic of Macedonia to protect security and the right to liberty  and security of person”, реферат на меѓународната научна конференција на тема Расширувањето на НАТО и зацврстувањето  на националната безбедност и заштитата на безбедноста на личноста” одржана на 9 и 10 септември 2004 година во Софија, Република Бугарија,  Зборник на трудови стр.553 – 567.    

13. “Тhe utilization of the pesticides for terrorist’s aims”, 8 – th HCH and Pesticides Forum for Central European and Eastern European, Caucasus and Central Asia Countries, Sofia, Bulgaria, 26 – 28 May 2005. Aбстракт на трудот објавен во Зборникот на абстракти од Форумот.

14. „Здравствено-организациските мерки во Република Македонија за заштита од биотероризам“, во коавторство со д-р Владо Спиркоски, „ХХ Симпозиум за усовршување на лекарите по општа медицина на Република Македонија“ - Скопје 16 и 17 јуни 2005 година  Абстракт  на трудот објавен во зборникот на абстракти од Симпозиумот, стр 114.

15. „Општествените кризи и здравјето“, во коавторство со д-р Владо Спиркоски, „ХХ Симпозиум за усовршување на лекарите по општа медицина на Република Македонија“ – Скопје 16 и 17 јуни 2005 година.  Абстракт  на трудот објавен во зборникот на абстракти од Симпозиумот, стр 115.

16. „Еко – катастар и неговата имплементација врз животната средина во Република Македонија“Научен симпозиум во организација на Научната установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски” – Cкопје на, тема „Можности за имплеменатација на дигитален катастар и едношалтерски систем во Република Македонија април 2006. год;  Зборник на трудови, Скопје, октомври 2006 година -коавторство со д-р Мирко Трипуновски  (втор коавтор).

17. Општеството во транзиција во Република Македонија и здравјето на луѓето, 3. Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество, Охрид 4 – 7 октомври 2006, година,  коавторсство со д-р Владо Спиркоски и Мирко Трипуновски (втор автор), Зборник на апстракти страна 95.

18. Моралот на општеството во транзиција и здравјето на луѓето, 3. Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество, Охрид 4 – 7 октомври 2006, година,  коавторсство со д-р Владо Спиркоски, Мирко Трипуновски и др. (прв автор), Зборник на апстракти страна 95.

19. Животниот стандард како економска категорија и здравствената состојба на населението во Република Македонија, 3. Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество, Охрид 4 – 7 октомври 2006, година,  коавторсство со д-р Владо Спиркоски, Мирко Трипуновски и др. (втор автор), Зборник на апстракти страна 96.

20. Аспирациите на Република Македонија за членство во Европската унија и одбраната на Републиката, реферат на научниот собир одржан во Делчево во организација на Советот на меѓународната манифестација „Гоцеви Денови“ на тема „Националното, регионалното и глобалното во идниниата на Република Македонија како членка на Европската унија“ Трудот објавен во зборникот на трудови од собирот, Делчево, 2007 стр. 91 - 107

21. Procjena efekata u životnom okolišu u Europskoj uniji, Makedoniji i Hrvatskoj Znanstveni simnpozij s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Razvoj i okoliš - perspektive održivosti“, Zagreb 6 i 7 listopada 2011 godine. Втор автор во коавторство со уште еден автор. Абстракт на трудот објавен во зборникот на абстракти од симпозиумот на стр. 50. Зборникот на трудови е во подготовка.

22. Moral of the Society in Transitoin and Environment in the Republic of Macedonia, Internationa Scientific Conference “Capitalism in Transition,  Belgrade, June 2012, Proceedings, p. 143 – 151. Temelko Risteski,

В. Стручни трудови

1. “Законитоста и одбраната“, Одбрана број 4 од 1994 година;

2.“Статусна положба на припадниците на АРМ“, Одбрана број 5 од 1994 година;

3. “Издавање уверенија и потврди“, Одбрана број 6 од 1994 година;

4. “Нормативно регулирање на системот на одбраната“, Одбрана број 7 од 1994 година;

5. “Платите и стручната подготовка“, Одбрана број 9 од 1994 година;

6. “Правото на информираност и заштитата на воената тајна“, Одбрана број 10 од 1994 година;

7. “Ефикасност во управната постапка“, Одбрана број 12 од 1994 година;

8. “Разгледување и препишување на списи“, Одбрана број 13 од 1994 година;

9. “Воената обврска кај нас и во светот“, Одбрана број 15 од 1995 година;

10. “Правни советници во вооружените сили“, Одбрана број 16 од 1995 година;           

11. “Професионализацијата на АРМ“, Одбрана број 16 од 1995 година;

12. “Во служба на правото“, Одбрана број 19 од 1995 година;

13. “Појаснување на подзаконските прописи“, Одбрана број 20 од 1995 година;

14. “Чиновите во војската – мотивирачки фактор“, Одбрана, број 23 од 1996 година;

15. “Поплаките во Армијата“, Одбрана, број 22 од 1996 година;

16. “Дисциплинска бариера“, Одбрана број 28 од 1997 година;

17. “Самоволно оддалечување“, Одбрана, број 32 од 1997 година;

18. “Злоупотреби во службата“, Одбрана, број 35 од 1998 година;

19. “Статусни прашања на воените лица во САД“, Одбрана, број 36 од 1998 година;

20. “Дисциплинска заштита на вооружените сили на САД“, Одбрана, број 37 од 1998 година;

21. “Прогрес на воената нормативна регулатива во светот“, Одбрана, број 38 од 1998 година;

22. “Заштита на интересите на воените лица во австриската војска“, Одбрана, број 39 од 1999 година;

23. “Воената правна служба во САД“, Одбрана, број 40 од 1999 година;

24. “Кривично-правна заштита на воената службена должност“, Одбрана, број 43 од 1999 година;

25. “Заштитник на правата“, Одбрана, број 45 од 1999 година;

26. “Воената одбранбена стратегија на АРМ и партиципацијата во НАТО“, Одбрана, фебруари 2000 година;

27. “Неизвршување наредба“, Одбрана број 29 од 1997 година;

28. “Законот и правата“, Одбрана број 30 од 1997 година;

29. “Владеење на правото“, Одбрана број 25 од 1996 година;

30. “Војската и транзицијатаз во областа на правото“, Одбрана број 26 од 1996 година;

31. “Правната заштита на највисоките државни личности“, Одбрана број 21 од 1996 година;

32.“Служењето на воениот рок – Одбраната на прво место“, Одбрана, јули 2000 година;

33.“Визија за модерен статус во службата“, Одбрана, септември 2000 година;

34. “Нов закон - модерна управа“, Одбрана, октомври 2000 година;

35. “Начела за ефикасна управа“, Одбрана, ноември 2000 година;

36. “Модерен статус на државните службеници“, Одбрана, декември 2000 година;

37.  „Наместо напред – назад – Воената академија во рамките на високото образование на АРМ“, Одбрана,  јануари 2001. година.

38. „Прво должности а потоа права“, Одбрана, фебруари, 2001 година.

39. „Иднината на военото образование“, Одбрана, март 2001;

40. „Кривично-правна заштита на државата од тероризам”, Одбрана, од јуни 2001 година;

41. „Врз нови темели“ – системот на одбраната и Законот за одбрана, Одбрана,  август, 2001. година.

42. „Раководење со одбраната“, Одбрана, септември, 2001 година. 

43. “Надлежностите на Генералштабот на АРМ”, Одбрана, од  октомври 2001 година;

44.„Управната функција на Министерството за одбрана“, Одбрана, ноември, 2001. година;

45. „Врховното командување со вооружените сили“, Одбрана, декември, 2001. година;

46. “Собранието на Република Македонија и одбраната”, Одбрана, од јануари 2002 година;

47. “Владата на Република Македонија и одбраната”, Одбрана, од фебруари 2002 година;

48.„Законот за одбрана во практиката - Двојната одговорност на првиот човек  на АРМ“, Одбрана, март, 2002, година.

49. „Законот и цивилната контрола над военото образование“, Одбрана, април, 2002. година.

50. „Платите на припадниците на АРМ и Законот за служба во АРМ“, Одбрана, јуни 2002. година,

51. “Правото на  штрајк во АРМ”, Одбрана, од јули 2002 година;

52. “Нова фаза во развојот на одбранбениот систем (по повод донесувањето нз Законот за служба во АРМ)”, Одбрана, од октомври 2002 година;

53. “Воената дисциплина во АРМ”, Одбрана, од  ноември 2002 година;

54. “Дисциплинските мерки во АРМ”, Одбрана, од  декември 2002 година;

55. “Дисциплинската постапка во АРМ”, Одбрана, од фебруари, март и април 2003 година;

56. “Прекубројноста во АРМ”, Одбрана, од март и април 2003 година;

57. „Стратешка определба – Новини во военото образование и во обуката во АРМ“, Одбрана. Април 2003, (коавторство со  Симе  Арсеновски и Славко Ангелевски)

58. “Уставот, Законот и употребата на Армијата”, Одбрана, од ноември 2003 година;

59. “Образованието и приемот на служба во АРМ“, Одбрана, септември 2003 година;

60. “Платите во АРМ“, Одбрана, октомври 2003 година;

61. “Платата и мотивацијата на вработените“, Одбрана од јули 2004. година;

62. “Заштита на правата на припадниците на АРМ“, Одбрана од октомври ноември и декември 2004. година.

 

Монографии:

1.„Пет години Воена академија“, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски, Скопје, 2000. Во коавторство со уште три автори, како втор коавтор.

Други книги:

За потребите на додипломските  студии на  Воената академија ги  подготвил и објавиил следниве скрипти:

1.Основи на управното право, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, 1998. год.

2.Основи на казненото право, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, 2000. год.

3.Основни поими на правото, Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, 2000. год.

Подготвил предавања по предметите Административно право, Семејно и наследно право, Граѓанска и администратинва постапка,  Пенологија и Јавна и државна администрација, во електронска форма, за потребите на студентите на Универзитетот ФОН.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?