лектор м-р Габриела Неделкоска Факултет за странски јазици

  • Образование:
  • Предмети:

Научни области: Културолошки аспекти на учење странски јазик; Културолошки аспекти на предавање странски јазик; Меѓујазично влијание

Службен маил: gabriela.nedelkoska@fon.edu.mk

Образование: 

Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2000.

Магистер по филолошки науки, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2014.

Професионално усовршување и активности во струката:

- Drama in the EFL Classroom Workshop  организирана од  ELTAM Special Interest Group на 25ти и 26ти ноември 2006.

- „Културата и јазикот“ собир организиран од Институтот за македонски јазик во Скопје, април 2008 година.

Exploiting Literature in Project Based Learning, Presenter: Janet Orr, ELTAM, 2011

- The Question of Grammar in the English Classroom, Presenter: Dr. Kelli Odhuu, ELTAM, 2011
- Leading your Class to English Language Awareness through Questioning, Presenters: Dr. Kelli Odhuu & Jacqueline Gardy, ELTAM, 2011
- Understanding & Applying the Concept of Multiple Intelligences,Presenter: Carla Manno, ELTAM, 2011
- Language Games for All Levels, Presenter: Kevin McCaughey, ELTAM, 2011

- Academic Writing Pre-conference ELTAM Workshop 2012, SKOPJE, October 25-26, 2012

(Faculty of Philology, English Department in collaboration with the British Council and ELTAM)

Dealing with difficult learners - new insights and practical tips on dealing with your most challenging students”,17 & 18 January 2013, Skopje, British Council

- Практиката во јазикот, јазикот во практиката -Конференција за применета лингвистика 2013, Факултет за странски јазици при Универзитетот ФОН, Скопје, 7 - 8 јуни 2013 година

Публикации:

А. Научни трудови

1. „Познавањето на јазиците на другите етнички заедници и неговото влијание врз перцепцијата на истите“; Зборник на трудови ед. Јазикот наш денешен, кн. 17, Институт за македонски јазик, Скопје, 2009.

2. „Карактеристики на мултилингвално усвојување“, во Годишниот зборник на ФОН.

3.  „Фактори кои ја условуваат појавата на лингвистички трансфер“ - Конференција за применета лингвистика 2013, Факултет за странски јазици при Универзитетот ФОН, Скопје, 2013 година

4. „Статистичкиот пакет SPSS во лингвистичките истражувања“ Меѓународен симпозиум - Електронските ресурси и филолошките студии, (со Виолета Анѓелкоска и Методија Анѓел­коски), Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2013.

Превод на монографија:

„Завод за превенција, лекување и рехабилитацина на кардиоваскуларни заболувања - Охрид“, Проф. д-р Миле Д. Миќуновиќ, Микена, Битола, 2002


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?