Известување за редовност на настава

Почитувани студенти,

Согласно законот за високо образование и статутот на ФОН Универзитет, ве известуваме дека сите РЕДОВНИ студенти на прв циклус на студии имаат обврска да ги посетуваат предавањата и вежбите.

Студентите кои согласно евиденцијата на професорите и асистентите имаат повеќе од три непосетени часа или вежби во овој семестар, нема да имаат право да полагаат на прв и втор колоквиум и ќе треба да се упатат директно на испит во Јунска сесија.

 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?