ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

                                                    СООПШТЕНИЕ

 

           СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВА ВО ПЕРИОДОТ ОД 14.10.2019 – 18.10.2019 ГОД.

           ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТ СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ ( СО ВНЕСЕНИ ПРЕДМЕТИ, ПРОФЕСОР, КРЕДИТИ ) И УПЛАТА ЗА ТАКСЕНА МАРКА ВО ВРЕДНОСТ ОД 50,00 ДЕН.
          ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕ СЕМЕСТАР СТУДЕНТОТ ТРЕБА ДА  ИМА УПЛАТЕНО ДЕЛ ОД ШКОЛАРИНАТА  (СПОРЕД ПРЕТХОДНО ПОТПИШАНИОТ ДОГОВОР)  ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

          СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕМА ДА ДОСТАВАТ СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ ЌЕ ИМ БИДЕ ОНЕВОЗМОЖЕНО ПОСЕТУВАЊЕ НА НАСТАВА И ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИ.
 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?