Линкови за тестирање

Почитувани апликанти за магистерски студии на ФОН Универзитет.

Тестирањето започнува во 19:00 по македонско време и од регистрација во on-line системот на располагање ќе имате 20 минути да ги одговорите прашањата.

Тестот се доделува со прашања по случаен избор од 300 прашања по факултет, со рандомизирани одговори. Препишувањето или обидот за препишување и групно решавање на тестовите или од повеќе емаил адреси е невозможен. Напомена: Системот ја зачувува секоја IP адреса.

Секое прашање носи по 2,5 поени. По одговарање на прашањето, немате право да се вратите назад и да направите корекција.

Внимателно одберете за кој факултет и за кој тип на  стипендија согласно со тоа што сте се пријавиле (стипендија за магистерски студии на ФОН Универзитет или пак на ФОН со можност за двојна диплома со ЦИФЕ од ФРАНЦИЈА или UMEF Универзитетот од Швајцарија) се тестирате и потоа притиснете на линкот кој е поврзан со вашиот тест.

 

Стипендии за магистерски само на ФОН Универзитет

Правни и политички науки

Доколку сте завршиле Правни науки притиснете на овој ЛИНК

Доколку сте завршиле Политички науки притиснете на овој ЛИНК

Економски науки

Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Информатика

Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Дизајн и мултимедија

Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Факултет за странски јазици

Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Детективи и безбедност

Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Спортски менаџмент

Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Архитектонски факултет

Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Стипендии за магистерски ФОН Универзитет и UMEF Универзитетот од Швајцарија.

Правни и политички науки

Доколку сте завршиле Правни науки притиснете на овој ЛИНК

Доколку сте завршиле Политички науки притиснете на овој ЛИНК

Економски науки

Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Стипендии за магистерски ФОН Универзитет и ЦИФЕ од Франција

САМО ЗА АПЛИКАНТИ НА ПРАВНО ПОЛИТИЧКИ НАУКИ - Тестот се наоѓа на овој ЛИНК

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?