Соопштение за Спорни студенти

Почитувани студенти кои имате статус на СПОРЕН СТУДЕНТ.

Ве известуваме дека согласно Законот за високо образование во моментов вашиот статус на студент е СПОРЕН.

Ве известуваме за следново:

1. Најдоцна до 1 декември 2019 е потребно да го направите следново:
- Да го проверите вашиот долг (доколку постои) во сметководство и истиот да го подмирите. 
- Да поднесете молба за испишување или молба за реактивација или пак за запишување на квадрат или куб.

2. По периодот од 1 декември, ќе се применуваат одредби од законот за високо образование и законот за финансиска дисциплина а вашиот предмет ќе биде даден на понатмошно постапување и извршување. 

3. Службите може да ги контактирате на следниов начин: 02 2 44 55 14 или 02 2 44 56 06

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?