Запиши се!

АУЕ-ФОН оваа академска година нуди систем на рано пријавување за Прв циклус на студии.

Школарината за упис изнесува 1350 евра или 4500 евра во денарска противредност за странски студенти за една академска година. Уплатата може да се изврши еднократно со 5% попуст, на две рати по семестар или 12 месечни рати преку Халк Банка.

Документи за упис, кои е потребно да ги доставите на Универзитетот се:
- Свидетелства од I (прва), II (втора), III (трета) и IV (четврта) година од средно образование;
- Додаток на сведетелство;
- Диплома за завршено средно образование со положена Државна, односно Меѓународна матура;
- Извод од матична книга на родените;
- Уверение / Решение за државјанство;
- Уплата на првата рата од школарината;
- Две фотографии и
- Потврда за уплатени 800,оо денари семестрални трошоци.

Кандидатите кои се странски државјани се запишуваат на студии под исти услови. Кандидатите кои средното образование го стекнале во странство треба да имаат решение од Министерството за образование и наука за признавање на образовна квалификација стекната во странство (нострификација). Кандидатот ги доставува и документите врз основа на кои е извршено признавањето, во оригинал и нотарски заверен превод на македонски јазик. Странските државјани кои за прв пат се запишуваат на прв цилкус студии на македонски јазик, односно албански или англиски јазик доставуваат и потврда за познавање на јазикот на ниво најмалку Б2. Во случај кандидатите кои се странски државјани да не поседуваат потврда за познавање на јазик, истите можат да се запишат само на Програмата за јазична и академска подготовка или испитот за јазична проверка да го полагаат на АУЕ - ФОН.

За повеќе инфо тел: 076225544, маил: upisi@aue.edu.mk

Потребна ти е финансиска поддшка за горенаведената школарина? Кликни на полето финансиска поддршка!

Внеси ги податоците:(продолжи кон сајтот на АУЕ ФОН)

Запиши се!

АУЕ-ФОН оваа академска година нуди систем на рано пријавување за Втор циклус на студии.

Школарината за упис изнесува 1800 евра во денарска противвредност. Уплатата може да се изврши еднократно со 5 % попуст, на две рати по семестар или 12 месечни рати преку Халк Банка.

Документи за упис, кои е потребно да ги доставите на Универзитетот се:
- Диплома / Уверение за завршен прв циклус студии;
- Извод од матична книга на родените;
- Уверение / Решение за државјанство;
- Уплата на првата рата од годишната школарина;
- Две фотографии;
- Потврда за уплатени 800,оо денари семестрални трошоци и
- Кандидатите за запишување на студиската Програма за дизајн и мултимедија, покрај наведените документи доставуваат и Портфолио.

Кандидатите кои се странски државјани се запишуваат на студии под исти услови. Кандидатите кои средното образование го стекнале во странство треба да имаат решение од Министерството за образование и наука за признавање на образовна квалификација стекната во странство (нострификација). Кандидатот ги доставува и документите врз основа на кои е извршено признавањето, во оригинал и нотарски заверен превод на македонски јазик. Странските државјани кои за прв пат се запишуваат на Втор цилкус студии на македонски јазик, односно албански или англиски јазик доставуваат и потврда за познавање на јазикот на ниво најмалку Б2. Во случај кандидатите кои се странски државјани да не поседуваат потврда за познавање на јазик, истите можат да се запишат само на Програмата за јазична и академска подготовка или испитот за јазична проверка да го полагаат на АУЕ - ФОН.

За повеќе инфо тел: 076225544, маил: upisi@aue.edu.mk

Потребна ти е финансиска поддшка за горенаведената школарина? Кликни на полето финансиска поддршка!

Внеси ги податоците:(продолжи кон сајтот на АУЕ ФОН)

Запиши се!

АУЕ-ФОН оваа академска година нуди систем на рано пријавување за Прв циклус на студии.

Школарината за упис изнесува 1350 евра за една академска година. Уплатата може да се изврши еднократно со 5 % попуст, на две рати по семестар или 12 месечни рати преку Халк Банка.

Документи за упис, кои е потребно да ги доставите на Универзитетот се:
- Свидетелства од I (прва), II (втора), III (трета) и IV (четврта) година од средно образование;
- Додаток на сведетелство;
- Диплома за завршено средно образование со положена Државна, односно Меѓународна матура;
- Извод од матична книга на родените;
- Уверение / Решение за државјанство;
- Уплата на првата рата од школарината;
- Уверение или исписница за положени испити (од претходниот факултет);
- Две фотографии и
- Потврда за уплатени 800,оо денари семестрални трошоци.

Кандидатите кои се странски државјани се запишуваат на студии под исти услови. Кандидатите кои средното образование го стекнале во странство треба да имаат решение од Министерството за образование и наука за признавање на образовна квалификација стекната во странство (нострификација). Кандидатот ги доставува и документите врз основа на кои е извршено признавањето, во оригинал и нотарски заверен превод на македонски јазик. Странските државјани кои за прв пат се запишуваат на Прв цилкус студии на македонски јазик, односно албански или англиски јазик доставуваат и потврда за познавање на јазикот на ниво најмалку Б2. Во случај кандидатите кои се странски државјани да не поседуваат потврда за познавање на јазик, истите можат да се запишат само на Програмата за јазична и академска подготовка или испитот за јазична проверка да го полагаат на АУЕ - ФОН.

За повеќе инфо тел: 076225544, маил: upisi@aue.edu.mk

Потребна ти е финансиска поддшка за горенаведената школарина? Кликни на полето финансиска поддршка!

Внеси ги податоците:(продолжи кон сајтот на АУЕ ФОН)

Финансиска поддршка!

Универзитетот имајќи ја во предвид цекокупната состојба со пандемијата и намалената платежна моќ овозможува поддршка на заинтересираните апликанти. Финансиската поддршка овозможува апликантите да добијат финансиска поддршка преку намалување на износот на школарината од 50-100%. Потполнете ја апликацијата и ќе бидете контактирани!

Внеси ги податоците:(продолжи кон сајтот на АУЕ ФОН)

Студирај и работи!

Универзитетот АУЕ-ФОН, ДОГОВОРИ ИДНИНА со топ 100 компании и овозможува студентите да работат и да студираат. Сакате да работите и да студирате? Пополнете ја апликацијата и ќе бидете контактирани!

Внеси ги податоците:(продолжи кон сајтот на АУЕ ФОН)