X
press enter »
MK
EN

Реализација на проектот

Универзитетски координатор
проф. д-р Симе Арсеновски

Оперативен директор
доц. д-р Иван Краљевски

Советник
проф. д-р Ристо Малчески

Програмски асистент
асс. Ѓорѓи Какашевски

Информациски систем
асс. м-р Славчо Чунгурски

Документација
дем. Биљана Спирева

Креативен тим

проф. д-р Ристо Малчески
проф. д-р Симе Арсеновски
проф. д-р Оливер Илиев
проф. д-р Зоран Гацовски
доц. д-р Иван Краљевски
доц. д-р Александар Димовски
асс. м-р Славчо Чунгурски
асс. Ѓорги Какашевски
асс. Симона Самарџиска
асс. Блерта Превала
асс. Ивана Стојановска
асс. Рубен Нуредини
асс. Јасмин Рамадани
асс. Емилија Камчева
дем. Биљана Спирева
дем. Тодорка Банова
дем. Марија Вучковиќ
дем. Фисник Шабани
дем. Наим Сулејмани


Инструктори

Адријана Ѓурова
Александар Димовски
Анета Панчевска
Аница Петковска
Африм Ќерими
Бесмира Кроси
Билјана Ѓорѓеска
Билјана Индова
Билјана Јованова
Билјана Спирева
Блерим Бајрами
Блерта Превала
Бобан Јакимовски
Божана Гокчева
Бурим Хидри
Бурим Шабани
Вагнер Нуши
Валентин Чачор
Валентина Каранфиловиќ
Виктор Трајковски
Виолета Костова
Владо Симеонов
Вотим Ала
Горан Арсовски
Горан Јовановиќ
Далибор Антевски
Димитри Кумбароски
Димче Трифунов
Ѓорги Какашевски
Драгица Терзиќ
Дритан Џеладини
Елена Костовска
Елизабета Левеска
Елизабета Мијалчева
Емилија Васевска
Емилија Камчева
Емилија Костурски
Емилија Најдова
Енез Јашари
Жаклина Лазаревска
Жаклина Милошева
Зоран Апостоловски
Зоран Гацовски
Зоран Трифунов
Иван Краљевски
Ивана Стојановска
Ивица Весов
Игор Димовски
Ирена Пејчиновска
Исмаиљ Адеми
Јагода Јанкоска
Јане Цаноски
Јасмина Денковска
Јасминка Димовска
Јасминка Ѓоргиевска
Јулија Гајдаџиева
Јулијана Петреска
Каролина Неделковска
Кети Хаџи-Илоска Спировска
Лизана Зиба
Лирим Бектеши
Маја Глигорова
Маја Лозановска
Маргарита Ангелкоска
Марија Вучковиќ
Менка Ѓореска
Методија Анѓелкоски
Мирјана Докоска
Муамер Доко
Нада Ангелакова
Наим Мисини
Наташа Коскоска
Наташа Ставревска
Оливер Илиев
Павлина Атанасова
Пена Соколоска
Петре Јованов
Рада Мазганска
Ристо Малчески
Роза Арсова
Роза Стаменковска
Рубен Нуредини
Сања Јовановска
Сашо Антиќ
Симе Арсеновски
Симона Самарџиска
Славица Грујовска-Митиќ
Славчо Чунгурски
Слаѓана Јовановиќ
Снежана Софијанова
Соња Фиданова
Соња Шилкоска
Стојан Рендевски
Сузана Тасева
Сунај Етеми
Тодорка Банова
Фаница Николоска
Фуат Ибиши
Цветанка Иванова


Демонстратори

Ајет Реџепи
Александар Саздевски
Александар Симеонов
Амеди Басри
Андријана Томовска
Анета Стојчевска
Анкица Наумовска
Арбен Мурати
Аџиреџа Јехона
Благица Новевска
Благица Миладинова-Давиткова
Блерим Синани
Бутим Бафтијари
Валентина Чеботарева
Веваит Алими
Весна Здравковска
Весна Николова
Виолета Ѓоргиева
Габриела Стаменковска
Гзиме Имери
Горан Манев
Горан Ивановски
Гордан Стојановски
Дане Чакалова
Даниела Крстева
Данијела Стојановска
Дешира Имери
Ѓоко Тодоров
Ѓорги Мијалов
Драган Данев
Елизабета Стоилкова
Елизабета Стоименова- Кронева
Емил Тавчиоски
Емилија Анастасовска
Еркан Ајдини
Ефтим Гаштеовски
Зеди Фејзулаи
Зеќир Зеќири
Зоран Мисајлески
Зоран Ѓоргиев
Зоран Србиноски
Ибраими Мусхаб
Илинка Глигорова-Јосифовски
Иса Реџепи
Јасмин Рамадани
Јасминка Дурдубакова
Јехона Салиу
Катерина Аневска
Ксенија ХаџиТосева-Аврамчева
Ленче Накова
Лидија Петрова-Иванова
Лидија Самарџиска
Љуба Георгиева
Љупка Михаилова
Љупка Наџинска
Марa Јовевска
Марија Пупиноска-Гогова
Миланка Гаревска
Милкица Диванисова
Мимоза Трајковска
Мируше Амети
Муџаити Ерѓул
Наим Махмуди
Наташа Поповски
Наташа Стевановска
Небојша Трпковски
Никола Несторов
Николчо Спасов
Павлина Ќаева
Полина Божиновска
Раде Кренков
Рамиз Иљази
Риза Етеми
Сашо Недески
Севдали Селмани
Селами Тахир
Сермет Изаири
Слаѓан Станковиќ
Соња Ташева
Соња Данева
Софија Тошева
Стево Анастасовски
Суза Блажевска
Сузана Трајкова
Тања Петровска
Тодор Димов
Трајанка Атанасова
Убавка Цибрева
Уран Садику
Фросина Манева
Халим Халими
Хасибе Мисини
Цветко Видоевски
Џание Исеини
Шпенди Исмаили
Шпетим Џелили