Историјат

Овој универзитет е основан во 2003 година како Факултет за општествени науки. Во 2005, со воведувањето нови академски области, станува ФОН Универзитет.

Значителен подем во својот развој бележи во 2020 кога ФОН прераснува во  Американски Универзитет на Европа. Тоа во голема мера се должи на поддршката на процесот на новини во делот на управувањето и покровителството од страна на американскиот Фонд- Титаниум Капитал (US Fond Titanium Capital) како и неговиот тим во кои има нобеловици и меѓународно признати научници.

Американскиот универзитет на Европа (АУЕ-ФОН) е прв приватен универзитет во Република Северна Македонија.

АУЕ-ФОН за македонските студенти ќе овозможи американска наставна програма до глобална платформа на либерален концепт на образование.

Истовремено, ќе претставува центар за привлекување на регионални и меѓународни студенти заинтересирани да го осознаат овој концепт на либерално високо образование, како и посебноста и убавините на Република Северна Македонија. Бидејќи образованието нема граници, така тие не постојат ниту за AUE - FON.

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?