X
press enter »
MK
EN

Статут на Американскиот универзитет на Европа-ФОН

Акти донесени согласно Законот за високото образование од 2018 година

Следи преглед на најзначајните акти врз основа на кои се регулираат студиите на Американкиот универзитет на Европа-ФОН.