Акти

Следи преглед на најзначајни акти врз основа на кои се регулираат студиите на Американкиот Универзитет на Европа-ФОН.

 • Одлука за усогласување на начинот на спроведување на општите акти на Универзитетот за време на траење на вонредната состојба и мерките за спречување на појава, внесување, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивањето на Корона вирус COVID-19 (преземи документ)
 • Правилник за студирање според ЕКТС (преземи документ)
 • Правилник за специјалистички труд (преземи документ)
 • Правилник за магистерски студии (по стариот систем) (преземи документ)
 • Етички кодекс на АУЕ-ФОН  (преземи документ)
 • Правилник за дисциплинска одговорност на студентите на АУЕ-ФОН (преземи документ)
 • Правилник за издавачка дејност на АУЕ-ФОН (преземи документ)
 • Правилник за полагањее и оценување испити (преземи документ)
 • Правилник за прв и втор циклус на студии (преземи документ)
 • Правилник за докторски студии (трет циклус) (преземи документ)
 • Правилник за условите и постапката за доделување на звање Proffesor emeritus и негови права (преземи документ)
 • Правилник за единствените критериуми и постапката за избор во наставно - научни, наставно - стручни и соработнички звања на ФОН Универзитетот (преземи документ)
 • Самоевалуација 2018 (преземи документ)
 • Правилник за академска мобилност на ЕУ - Еразмус (преземи документ)
 • Упатство за изработка на семинарска работа и есеј,  дипломска работа и магистерски труд (преземи документ)
 • Упатство за остварување практична настава (преземи документ)
 • Извештајот за работата на ректорот за академска 2018/2019 година (преземи документ)
 • Деловник за работа на сенатот (преземи документ)
 • Одлука за  дополнување на одлуката за усогласување на начинот на спроведување на општите акти на Универзитетот за време на траење на вонредната состојба и мерките за спречување на појава, внесување, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивањето на Корона вирус COVID – 19 (преземи документ)

Акти донесени согласно Законот за високото образование од 2018 година

 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?