Факултет за правни и политички науки

Правни науки:

Акредитации:

Политички науки и дипломатија:

Акредитации:

Правни студии

Правничката професија е една од најстарите и  најреномираните професии во секое општество. Нејзината слава е заслужена бидејки е поврзана со знаење и заштита на основните вредности на кои почива општеството : правдата и човековите права . Таа го конципира и политичкиот систем и сиот правен сообраќај на секое општество од неговиот Устав до целината на законодавството.

Заради тоа интересот за студирање на правните науки секогаш е огромен кај студентите . Правничката професија е поврзана со широк спектар на занимања во државата , меѓународната заедница и организации , деловниот свет и невладините организации . Правосудниот систем( судството ,обвинителство , адвокатура и др) е конципиран и остваруван од правниците и нивното знаење и чувство за одговорност и правда . 

Политички науки и дипломатија

Политолошката професија е во исклучителен подем во демократските држави па и во Република Северна Македонија  . На политичките студии и дипломатија во состав на Факултетот за Правни и политички науки на Американскиот Универзитет на Европа-ФОН се конципирани најновите компаративни програми за студирање за овие науки кои се покриени со исклучително квалификуван наставен , научен и образовен кадар .  Студиите развија најдобра во државава меѓународна мрежа на соработка со рангирани факултети во областа и им овозможуваат на студентите чести студиски престои во демократските европски земји и универзитети . Политичките студии работат интезивно на неколку долгогодишни проекти со репрезентативни партнери од ЕУ земјите и регионот во кој нашите студенти се вклучени долж студирањето . Студиите создаваат можност за вработување во државната администрација, правосудниот систем , меѓународните организации , невладините организации , бизнисот , политичките организации и др .     

Цели на факултетот

Цел на факултетот за правни и политички науки при АУЕ-ФОН и на двете студии правни и политички  на своите студенти им овозможува најдобри услови за нивно квалитетно студирање  преку обезбедување на квалитетен научен и образовен кадар , најдобри студиски програми по стандардни научни дисциплини и секојдневна комуникација и интерактивност  со наставничкиот и соработничкиот кадар . Оваа цел факултетот ја остварува и преку супериорна организациска и просторна подготвеност. Во наставниот процес на студентите им се овозможува да учествуваат во научно истражувачка работа на проекти и   пракса во институции и компании .

Факултетот за правни и политички науки е стандизиран со т.н. Болоњска декларација за кредит трансфер системот на студирање со што им е овозможено на студентите да се вклучуваат доколку сакаат и во наставата на други универзитети во државата   и надвор од неа.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?