Центар за кариера и алумни

Еден од најкарактеристичните атрибути на Универзитетот ФОН е перманантната грижа за професионалниот развој и кариера на студентите и алумните на ФОН. Спојувајќи го формалното со неформалното образование, а во соработка со јавниот и приватниот сектор во државата, Центарот за кариера и алумни, ФОН универзитет, секојдневно вложува во подобрување на личниот и професионален развој на студентите.

Базиран врз институционализиран систем, Центарот за кариера и алумни, ФОН универзитет, преку високо-квалитетни и ефективни туторски програми и обуки, студентите ги става во фокусот на вниманието се со цел остварување на мерливи резултати и стекнување на потребни компетенции за нивна конкурентска предност на пазарот на труд.
Дел од активностите кои ги спроведува Центарот за кариера и алумни, ФОН универзитет, се:

  • Кариерно советување и туторски програми
  • Обуки и тренинзи
  • Летни школи и конференции
  • Соработка со компании и практична работа за студенти
  • Препораки за вработување
  • Стипендирање
  • Градење и зацврстување на односите со алумните на ФОН
  • Доживотно учење
  • Саем за кариера и алумни

Саемот за кариера и алумни кој е во организација на Центарот за кариера и алумни, ФОН универзитет, е место каде студентите се во дирекна комуникација со работодавачите и можност за обезбедување на релевантни информацци во однос на планирањето на нивната идна кариерата и професионален развој. Саемот дава можност студентите да најдат работа, соодветна пракса, стажирање, да земат учество во проекти, семинари, обуки, истражувања, да бидат регистрирани и вмрежени во база на податоци на работодавачите.

КАКО И ЗОШТО ДА СЕ БИДЕ ДЕЛ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА КАРИЕРА И АЛУМНИ, ФОН УНИВЕРЗИТЕТ?!

Центарот за кариера и алумни, ФОН универзиитет, ги задоволува потребите на студентите и алумните на ФОН, но истовремено тој е отворен и за секој кој сака да ги користи неговите услуги, и тоа како за луѓето од образовниот систем (средношколци, студенти, професори, обучувачи), така и за луѓето од приватниот и јавен сектор (директори, менаџери, вработени). Центарот нуди лепеза на услуги прилагодени на специфичните потреби на неговите корисници, кои се спроведуваат од тим на професионалци и обучени студенти, за што Центарот соработува со инстутуциите од јавниот, приватниот, образовен и не-профитен сектор. Преку отворената канцеларија на универзитетот ФОН, веб-страната и медиумските промоции, Центарот за кариера и алумни е корисен не само за студентите на ФОН универзитет, туку и за секој оној кој веќе го препозна како вистинско место за свој личен професионален развој и кариера.

ТЕСТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ИНТЕРЕСИ

Со овај тест врз основа на вашите одговори на неколку прашања се пресметува која професија ви одговара токму вам

Тест за утврдување интереси

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?