X
press enter »
MK
EN

Сенатот на Американскиот Универзитет на Европа ФОН  е орган на управување и стручен орган кој го сочинуваат претставници од факултетите, од основачот на Универзитетот и од студентите. Студентите сочинуваат најмалку 10% од членовите на сенатот. Претставниците од факултетите ги избира Наставно-научниот совет. Секој факултет има најмалку еден претставник во сенатот. Ректорот е член на Сенатот по положба.

Проректорот, директорот на Универзитетот и генералниот секретар учествуваат во работата на Сенатот, без право на глас. Бројот и начинот на избор и разрешување на членовите на Сенатот, како и свикувањето и водењето на седниците на сенатот, се уредува со Статутот на Универзитетот и со деловникот за работа на Сенатот.

Мандатот на членовите на Сенатот од редот на наставниците и претставниците на основачот трае четири години. Мандатот на членовите на Сенатот од редот на студентите трае две години.

Сенатот на Универзитетот ги има следните надлежности:

 • донесува Статут на Универзитетот;
 • одлучува по прашања поврзани со наставната, научната, уметничката и високостручната и применувачката дејност на Универзитетот;
 • ги усвојува студиските програми на факултетите;
 • ги утврдува наставно-научните подрачја, како и наставните дисциплини застапени во студиските програми на факултетите;
 • предлага основање на нови насоки и организациони единици во состав на Универзитетот;
 • усвојува ставови и утврдува предлози до основачот за спојување, поделба, трансформирање или присоединување на насоки и факултети;
 • му предлага на основачот годишна, четиригодишна и повеќегодишна програма за работа и развој на Универзитетот;
 • дава мислења и поднесува предлози на Програмите за развој на високото образование и научна-истражувачка дејност во Република Македонија;
 • го усвојува годишниот извештај за работа на Универзитетот;
 • врши избор на редовни професори на факултетите;
 • доделува титула професор емеритус;
 • одлучува за доделување на титула почесен доктор на науки (Doctor honoris causa) и почесен професор на Универзитетот (Profesor honoris causa);
 • ги избира и разрешува ректорот на Универзитетот и проректорите;
 • го потврдува изборот на декан извршен од страна на ректорот;
 • дава мислење на ректорската конференција по нормативите и стандардите за вршење високообразовна дејност;
 • донесува правилници за критериумите и постапката за избор во наставно –научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања;
 • донесува правилници за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на факултетите;
 • донесува правилник за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска програма и од еден на друг факултет во рамките на Унивезритетот;
 • донесува правилник за издавање на дипломи, додаток на дипломи, стручниот, односно научниот назив и други документи за завршеи студии и за условите и постапката за одземање на издадена диплома;
 • донесува правилник за организирање на издавачката дејност;
 • усвојува одлука за условите за преминување од друг Универзитет, односно факултет надвор од Универзитетот на Факултетите во рамките на Универзитетот;
 • донесува програма за меѓународна соработка;
 • формира универзитетска комисија за самоевалуација;
 • усвојува деловник за работа на Сенатот;
 • избира членови од својот состав во ректорската конференција на приватните универзитети и на ректорската конференција на универзитетите на РМ;
 • формира комисии за одлучување по жалби, за прашања утврдени со закон, овој Статут и актите на Универзитетот;
 • одлучува за спорови во врска со вето од ректорот на одлуки донесени од ректорската управа;
 • по предходна согласност на основачот донесува одлуки за пристапување и истапување од членство во разни организации и асоцијации;
 • врши и други работи утврдени со закон, статут и со другите акти на Универзитетот.

Членови на сенатот се:​

•           проф. д-р Насер Етеми - претседател;

•           проф. д-р Стефан Буџакоски;

•           проф. д-р Оливер Илиев;

•           проф. д-р Тања Китановска Стојковска;

•           проф. д-р Радица Дишлиеска Граматикова;

•           проф.м-р Антонио Аранѓеловиќ;

•           проф. д-р Зинет Асани;

•           доц. д-р Татјана Срцева Павлоска;

•           доц. м-р Едона Арифи Садику.

 

Сенатот може да одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број членови, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови. За прашањата кои се однесуваат на статусните промени, изборот на органите на универзитетот и изборот на редовните професори,

Сенатот може да одлучува доколку на седниците присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број членови на сенатот, а одлучува со мнозинство од присутните членови.