Визија

Динамичен напредок и овозможување на стимулирачка средина за учење, како и континуирано пренесување на знаењето во служба на мудроста и човештвото.

 

Мисија

АУЕ е институција во која се негуваат вредностите на либералниот и глобален концепт на образование, а на својата студентската заедница и овозможува критичкото мислење, приспособливост, почитување на различностите и одржливост согласно агендата на Обединетите Нации - 2030.

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?