X
press enter »
MK
EN

Годишната школарина за трансфер на факултетите во состав на Американскиот универзитет на Европа – ФОН, на прв и втор циклус на студии, во академската 2023/2024 година изнесува 1500 евра во денарска противвредност. Уплатата може да се изврши еднократно со 5 % попуст, на четири рати или 12 месечни рати  преку Халк Банка. 

Документи за упис, потребни да се достават на Универзитетот се:

  • Уверение за положени испити (од претходниот факултет);
  • Свидетелства од I (прва), II (втора), III (трета) и IV (четврта) година од  средно образование;
  • Додаток на свидетелство;
  • Диплома за завршено средно образование со положена Државна, односно Меѓународна матура;
  • Извод од матична книга на родените;
  • Уверение / Решение за државјанство;
  • Уплата на првата рата од школарината;
  • Две фотографии и
  • Потврда за уплатени 1500,00 денари семестрални трошоци.

Повеќе имформации може да се добијат на:

 Tелефон: 070/ 345 - 999  

Meилupisi@fon.edu.mk  или info@fon.edu.mk