X
press enter »
MK
EN

Финансии

Уплата на финансиски средства за студирање може да извршите на жиросметката на Американскиот универзитет на Европа-ФОН:

300-000-003-207-729 Депонент Комерцијална Банка

Листа на услуги:

Пријавување на колоквиум: 460 денари

Пријавување на испит од тековна академска година: 630 денари

Пријавување на испит од заостаната академска година: 1510 денари

Пријавување на диференцијален испит: 1510 денари

Одбрана на дипломски труд (се уплаќа при пријавување во архива): 3080 денари

Одбрана на специјалистички труд  (се уплаќа при пријавување во архива):  9255 денари

Одбрана на магистерски труд  (се уплаќа при пријавување во архива):  18510 денари

Издавање на делумно уверение: 1000 денари

Потврда за редовен статус на студент: 100 денари

Исписница од универзитетот: 1000 денари