X
press enter »
MK
EN

Финансии

Уплата на финансиски средства за студирање може да извршите на жиросметката на Американскиот универзитет на Европа-ФОН:

300-000-003-207-729 Депонент Комерцијална Банка

Листа на услуги:

 • Квадрат (повторно запишување на година) - пола школарина
 • Студиска програма - 2.500 денари
 • Семестрални трошоци - 1.500 денари
 • Испит од тековна година - 800 денари
 • Испит од претходна година - 2.000 денари
 • Диференцијални испити - 2.000 денари
 • Останати испити при трансфер - 2.000 денари
 • Прв колоквиум - 550 денари
 • Втор колоквиум - 550 денари
 • Дипломски труд со 3 години - 6.000 денари
 • Дипломски труд со 4 години - 8.000 денари
 • Специјалистички труд - 12.000 денари
 • Магистерски труд - 22.000 денари
 • Продолжување на рокот за изработка на трудот и одбрана - 1.500 денари
 • Делумно уверение -  2.000 денари
 • Дупликат уверение  - 1.500  денари
 • Диплома - Прв Циклус 3.000 денари, Втор Циклус 5.000 денари
 • Предвремена диплома - 15.425 денари
 • Потврда - 200 денари
 • Исписница - 2.000 денари
 • Реактивација - 37.020 денари
 • Продолжување на студентски стаж - 37.020 денари
 • Пријава за испит/ колоквиум - 50 денари
 • Тетратка за испит/колоквиум - 30 денари
 • Дневник за пракса - 100 денари
 • Комисиско полагање - 3.000 денари
 • Молба  - 100 денари
 • Казна за пречекорување на рокови (пријавување испити, колоквиуми, заверка на семестар) - 600 денари еднократен износ и по 100 денари од испит