доц. д-р Арлинда Кадри Шахиновиќ Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Доцент, Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Научни област: Семејно право, Наследно право, Меѓународно јавно и Меѓународно приватно право

Службен е-маил: arlinda.kadri@fon.edu.mk

 

Име и презиме:  Доц. др Арлинда Кадри Шахиновик

Наставно научно звање: Доцент

Кратко наративно био:

- Доктор на правни науки од областа на граѓанско право, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2016, докторската дисертација на тема "Брачните пречки во Римското и современото семејно право" - Магистер на правни науки, насока Европско право и правото на Европска Унија, 2009, магистерскиот труд на тема "Брачни пречки"на Првиот приватен Универзитет-ФОН - Дипломиран правник,насока Европско право и паравото на Европска Унија-Скопје, 2007 година - Академскиот ангажман го започнувам во 2007 година како помлад асистент на Универзитет ФОН. Од 2010 ангажирана сум како соработник од областа на правните науки на Факултетот за правни науки во состав на Фон Универзитет во звање Асистент. Во 2016 година сум избрана за наставник од областа на правните дисциплини со звање Доцент. Академскиот ангажман го започнувам во 2005 година на Универзитетот ФОН. Од 2005 до 2009 година ангажирана сум како соработник од областа на правните науки на Факултетот за правни науки во состав на ФОН-Универзитет во звање Асистент. Во 2009 година сум избрана за наставник од областа на правните дисциплини со звање доцент, а во април 2014 за наставник од областа на меѓународното право, во звање вонреден професор. Од овој период, па се до денес, имам наставен ангажман меѓународно- правна научна област по предметите Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право, Арбитражно право и Меѓународно трговско право на Факултетот за правни и политички науки во состав на ФОН Универзитет. Учествувам во работата на повеќе работни групи на Универзитетот Учествував на повеќе меѓународни конференции, активно вклучена во неколку стручни комисии на факултетот за правни науки при Фон Универзитетот, учества во проекти.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

1. Римско право

2. Семејно право

3. Наследно право

4. Судско право

5. Вовед во правото

6. Административно право

7. Задолжителна правна пракса

8. Вонпарнично и извршно право

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови Семејно право, Наследно право

Истражувачки интерес:

Моите истражувачки интереси опфаќаат теми или претежно се насочени кон прашања поврзани со семејното право и наследното право

Објавени трудови: 

1. Arlinda Kadri Shahinoviq,’ International law for regulating with an international element’ International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 27, ISSN ; 1409- 8962, UDC 316,33,32, pg. 141, 2017/, Open Access Journals, ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor, First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962

2. Arlinda Kadri Shahinoviq,’ Prava I obvrski na stranite so stranski element’ “Centrum 5” 1857-8640, UDC; 3 (497.7;4-672 EU), pg, 77, 2017, Center for Understanding and Institutional Cooperation (CUIC)

3. Arlinda KAdri Shahinoviq, ‘Semejstvoto vo sovremenoto pravo’ Centrum 6, ISSN; 1857-8640, UDC ; 347.61/.64(4), pg, 34, 2016, Center for Understanding and Institutional Cooperation ( CUIC)

4. Arlinda Kadri Shahinoviq, ‘Решавање на меѓународни спорови по мирен пат’ Науќно списание Centrum 7, ISSN; 1857-8640, UDC; 341. 62; 341.631/.632, pg.30,2017, Center for Understanding and Institutional Cooperation ( CUIC)

5. КАдри Шахиновик Арлинда, Шерифи Казиме, -Правата на етниќките заедници во Република Македонија, International Journal Scientific Papers Knowledge, Vol. 26.6, стр. 6 1807-1812, 2018 година

6. Шерифи Казиме, Кадри Шахиновик Арлинда, Глигорова Анита,- Арбитражната комисија и дисолуција на југословенската федерација’ – International Journal Skientific Papers Knowledge, Vol. 35.5 str. 1593-1598, 2019.

7. Kadri Shahinoviq Arlinda, Asani Zineta ( 2019) ‘ Reduction of the functions of the modern family’, Magazine of social Sciences ‘Vizione’, 33/2019, Skopje, p.p. 211, ISSN;1409-8962, ISSN, 1857-9221, August 2019

8. Asani, Z., Kadri Shahinoviq, A of North Macedonia’, Centrum – 12/2019 – UDC; 347.235;340.13 (497.7), p.p 278-295, ISSN 1857-8640, ISSN 1857- 9395, Center for Understanding and Institutional Cooperation (CUIC)

9. Силјаноска.З , Кадри Шахиновик А., ‘Економската важност на корпоративното управување во Европската Унија и нејзината улога во процесот на конвергенција’-International Journal Scientific Applicative Papers, Institute of knowledge management Skopje, Macedonia, Budva, 23-26.05.2018.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?