X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Ирена Ашталкоска
Факултет за економски науки

Функција: Економски
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Дипломира на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” на 13.01.2005 година, со што се стекнува со звање дипломиран економист од областа на менаџментот. На постдипломски студии на Економскиот факултет во Скопје на насоката менаџмент се запишува во учебната 2005/2006 година, каде предвидените испити од наставната програма ги положува со среден успех 9,22. Магистрира на 10.11.2009 година, со што се стекнува со звање магистер по економски науки од областа на менаџментот. Во Октомври 2011 година ја пријавува својата докторска дисертација на тема: “Улогата и значењето на процесот на управување со перформансите на вработените за зголемувањето на развојните потенцијали на организациите”. Докторира на 18.12.2013 година и се стекнува со звање доктор на економски науки. На Првиот приватен Универзитет ФОН работи од декември 2003 година. Во 2005 година е избрана за помлад асистент, а во 2010 година како асистент по група предмети од областа на економијата и менаџментот. Во февруари 2014 година е избрана за доцент на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитот во Скопје по група предмети од областа на менаџментот. Во ноември 2018 година е избрана во звање вонреден професор на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитот во Скопје, во научната област бизнис менаџмент и управување со перформанси. Акредитирана е за ментор на магистерски трудови и е ментор во изработка на повеќе дипломски, специјалистички и магистерски трудови, претседател и член на комисии за оцена и одбрана на истите. Исто така активно е вклучена и во неколку стручни комисии на Факултетот за економски науки. Претседател е на комисијата за самоевалуација. Има учествувано во научно - истражувачки и стручни проекти од национален и меѓународен карактер, меѓу кои: 01.09.2016-03.12.2016 – “Менаџмент вештини (лидерство, приврзаност на вработените, менаџмент на промени)” Едукатива плус, Македонија 12.05.2016-01.10.2016 – “Пат кон вработување – развој на нови вештини и знаења за невраотени лица”, Еразмус+, Центар за обука C.E.S, Скопје, Македонија 1.09.2009-30.06.2010 “Модернизација на образованието во Македонија”, Универзитет ФОН, Скопје 01.09.2010-30.06.2017 - “Фабрика на знаење” Универзитет ФОН, Скопје 21.05.2019 Бизнис форум Stronger Local Businesses for the Global Market Challenge, Подобрување на соработката и интеракцијата помеѓу клучните актери во процесот на развој на економската конкурентност во Република Македонија, Стопанска комора, Скопје

Предмети кои ги предава/ла:

Како наставник на ФОН Универзитетот Скопје изведува настава по повеќе предмети, и тоа: основи на менаџмент, менаџмент на мал бизнис, теорија на одлучување, менаџмент на човечки ресурси, менаџмент информациони системи, иновација и развој на нови производи и услуги, лидерство, менаџмент на промени, бренд менаџмент и управување со резултати.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Во текот на своето работно искуство била ментор на повеќе теми од областа на менаџментот на човечки ресурси, лидерство, бренд менаџмент именаџмент на перформанси.

Истражувачки интерес:

Научно-истражувачкиот интерес претежно е насочен кон следните области: менаџмент, менаџментот на човечки ресурси, лидерство и менаџмент на перформанси.

Објавени трудови:

1. “The impact of strategic human resource management on organizational performance” KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol. 35.1 Institute of knowledge management, Bansko, Bulgaria, December, 13-15.12.2019, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.327-332

2. “The impact of leadership styles on employee turnover in the organization” KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol. 31.1 Institute of knowledge management, Budva, Montenegro, May, 2019, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.265-271

3. “The role of leadership in managing organizational changes” KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol. 25 Institute of knowledge management, Agia Triada, Greece, August, 2018, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp. 65-71

4. “The negative effect of employee turnover in business operations in the organization” VIZIONE International magazine for social sciences, Open access journal EBSCO (2014), ISSN: 1409-8962 – print form, ISSN: 1857-9221 electronic form, UDC:005.32: 331.101.3]: 336.71 (497.7), p.343-354, , Skopje July, 2018

5. “Role and support of the state for innovation as a factor for the development of the economy” XIV International May Conference on Strategic Management – IMCSM18 May 25 – 27, 2018, Bor, Serbia, An international publication for theory and practice of Management Science, Book of proceedings, University of Belgrade, Srbija, 2018, accepted in the EBSCO Host base, ISBN 978-86-6305-082-2, p. 498-506

6. “The role and impact of organizational culture on organizational performance in the Republic of Macedonia” KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol. 23.1 Institute of knowledge management, Budva, Montenegro, May, 2018, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.261-267

7. “The importance of talent management in corporate governance” KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol. 23.1 Institute of knowledge management, Bansko, Bulgaria, December, 15-17.2017, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.261-267

8. “The impact of teamwork on organizational success” KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol. 18.1 Institute of knowledge management, , ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.61-67, Skopje, 2017

9. “The impact of conflict management on organizational performance” VIZIONE International magazine for social sciences, Open access journal EBSCO (2014), ISSN: 1409-8962 – print form, ISSN: 1857-9221 electronic form, UDC:005.32: 331.101.3]: 336.71 (497.7), p.309-321, Vizione 25/2016, Skopje 2017

10. “The impact of process of managing results on the profitability of organizations” XIII International May Conference on StrategicManagement - IMKSM 2017, Book of proceedings, Technical Faculty in Bor, Srbija, Maj 19-21, 2017, accepted in the EBSCO Host base, ISBN 978-86-6305-042-6, p. 313-320

11. “The impact of planning the performance of the employees on organizational performance in the small and medium enterprises”, IMPACT: International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM), ISSN(P): 2347-4572; ISSN(E): 2321-886X, Vol. 4, Issue 11, Impact Factor: 2.9867, ICV Factor: 59.44; NAAS Rating: 3.09, IBI Factor: 2.7; Nov 2016, pp. 47-54

12. “E-banking as a prerequisite for improving market positioning of companies in Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V15.3 Institute of knowledge management, Bansko, Bulgarija, 2016, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015), pp.945-952

13. “The link between the alignment of the individual goals with the organizational goals and organizational performance”, XII International May Conference on StrategicManagement - IMKSM 2016, Book of proceedings, University of Belgrade, Srbija, 2016, accepted in the EBSCO Host base, ISBN 978-86-6305-042-6, p. 438-446

14. “The use of ict as a tool for improvement of the communication between the local government and the citizens”, International Scientific Conference on “POWER OF COMMUNICATION 2016”, Proceedings, Pan-European University Apeiron, Banja Luka, 2016, ISBN ISBN 978-99955-91-90-8, p.197-210

15. “The relationship between job satisfaction of employees and success of organizations in the Republic of Macedonia” KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V11/2 Institute of knowledge management, 2016, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015), pp.132-137

16. “The dependence of the municipal services on the foreign aid funding sources in the region”, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers V12/1 Institute of knowledge management, Bansko, Bulgarija, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015), 2016, pp.151-157

17. “The meaning of motivation of human capital in banks in the Republic of Macedonia”, VIZIONE International magazine for social sciences, Open access journal EBSCO (2014), ISSN: 1409-8962 – print form, ISSN: 1857-9221 electronic form, UDC:005.32: 331.101.3]: 336.71 (497.7), p.309-321, Vizione 25/2016, Skopje

18. “Structure of sources of funding as a factor for competitiveness of the business entities from Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers V11/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015),p.213-219

19. “The application of different methods of funding and their effects on the financial sustainability of the civil society organizations”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V10/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92 Global impact and quality factor 1,025 (2015)

20. “Relationship between career development of employees and financial performance of organizations”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V10/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015)

21. “The role and importance of assessing employee performance on the success of organizations in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers V9 Institute of knowledge management, Skopje, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015),pp.131-137

22. “The future of banking institutions under conditions of digitalization”, Journal of Process Management - New Techologies - JPMNT-International, Republic of Srbia, ISSN: 2334-7449 (Online), as Special Edition Vol. 7. November 2014, Index Copernicus Journals Master List 2012, ICV 2012: 4.09, pp 101-104, reprinted from International scientific conference: KNOWLEDGE –CAPITAL OF THE FUTURE, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, Knowledge International Journal Scientific and applicative papers, Vol.7, Institute of knowledge management, Skopje, 2014, ISBN 978-608-65653-7-4, COBISS.MK-ID 97382922, pp.108-112

23. “The impact of employees dedication and their commitment to work in banks on increasing their financial performance in the Republic of Macedonia”, Journal of Process Management - New Techologies – JPMNT - International, 2014, Republic of Srbia, ISSN: 2334-7449 (Online), as Special Edition Vol. 4. November 2014, Index Copernicus Journals Master List 2012, ICV 2012: 4.09, pp 166-170, reprinted from International scientific conference: KNOWLEDGE –CAPITAL OF THE FUTURE, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, Knowledge International Journal Scientific and applicative papers, Vol.4, Institute of knowledge management, Skopje, 2014, ISBN 978-608-65653-8-1, COBISS.MK-ID 97384202, p.154-159

24. “The impact of strategic human resource management on organizational performance”, Conference of strategic management, University of Belgrade, Srbija, 2014, accepted in the EBSCO Host base, ISBN: 978-86-6305-019-8 p. 227-237

25. “The impact of performance planning of employees on the competitiveness of organizations in crisis conditions” ,UniversityEducons, 2014 , UDK: 338.124.4:330.11, ISBN: 978-86-87785-52-6, p. 321-328

26. “Crisis as a factor for appearance of conflicts between labor force in organizations and strategies to overcome them”, UniversityEducons, 2013, UDK: 338.124.4:330.11 ISBN: 978-86-87785-45-8, p.129-135

27. “Forein direct investment as a factor for raising the level of living standard”, International ScientificConference on economic development and standard ofliving “EDASOL 2012 - Economic development and Standard of living”,Pan-European University Apeiron, Banja Luka, 2012, ISBN 978-99955-49-93-0, p.18-26

28. “How corporate culture can influence financial performance of banks”, May conference on strategic management, University of Belgrade, Bor, Srbija, 2012, ISBN: 978-86-80987-96-5, p.929-934

29. “Frustration of working as a problem of human resources management”, UTMS Journal of Economics, 2012, Print ISSN: 1857-6974, Electronic ISSN: 1857-6982, p.193-198

30. “Support in the development of small and medium enterprises”, International Conference for Strategic Management, Zajecar, Serbia, 2011, ISBN: 978-86-80987-85-9, p.620-628

31. "A regular human potential in companies as a comparative advantage over competitors," International Scientific Conference - Knowledge as capital for the future, ISBN: 97899-295-4-8, Ohrid, 2009

32. "The problems that set the fluctuation of the workforce in the human resource management", International Scientific Congress, University of Tourism and Management, Skopje, 2009, p.272-281 Books: · “Performance management”, Faculty of Economics, First Private University - FON, Skopje 2015 · Водич за иновации и претприемништво, Project “Taking the road to employment – developing new skills and knowledge for unemployed persons, 2016.