проф. д-р Флорие Мифтари Факултет за економски науки

  • Образование:
  • Предмети:

Научна област:  Финансии

Службен е-маил: florije.miftari@fon.edu.mk

Образование

Октомври 2003- Јануари 2009

Универзитет во  Приштина ,  Економски Факултет , Р Косово               

   “Фискална децентрализација и локален економски развој„     Звање : Доктор на економски науки.

Октомври  1998- декември 2002

   “Св.Кирил и методиј”  Скопје , Економски факултет, Р. Македонија

Магистарски труд :   “Финансирање на локалната  Самоуправа во Р. Македонија„

Звање: Магистер на економски науки од областа намонетарна економија.     

Октомври  1986- септември  1990

Универзитет во  Приштина ,   Економски Факултет , Р. Косово

Звање: Дипломиран економист.

 

        Проекти:

 Проект:  “Make decentralizations works” организитано од  World Learning, BNJVV, 2005 год.

Проект „ Подршка на процесот на децентрализацијата- интегрирана техничка помош, подржано од УСАИД, август-септември 2006, мај 2007 и февруари-април 2008.

Проект:  “Евидентирање и управување со општинскиот имот”- проект на ГТЗ и ЗЕЛС.

Проект:  „Фабрика на Знаење„ организиран од ФОН Универзитетот Скопје на координатор на тимови 2010.

Проект:  „Фабрика на Знаење„ организиран од ФОН Универзитетот Скопје, координатор на тимови 2011.

Проект:  „Фабрика на Знаење„ организиран од ФОН Универзитетот Скопје, координатор на тимови 2012.

Проект:  „Фабрика на Знаење„ организиран од ФОН Универзитетот Скопје, координатор на тимови 2013.

Проект:  „Фабрика на Знаење„ организиран од ФОН Универзитетот Скопје, координатор на тимови 2014.

Проект: „Фабрика на Знаење„ организиран од ФОН Универзитетот Скопје, координатор на тимови 2015.

Научни и стручни трудови: ​

Doc. Dr. Florije Miftari , Prof dr. Mirko Tripunoski “Market Financing of Budget Deficit- Cost and Yiel: Case of Macedonia, the 6th International Scientific Conference “Economy and Politics”, 06.06.2014 Belgrade  Serbia.

Doc. Dr. Florije Miftari , Prof dr. Mirko Tripunoski "Public-Private Partnership as an incentive instrument of local economic development in  R. of Macedonia ", 4th International Conference of Economic Sciences “Quality of live, sustainability and Locality”  9-10 May 2013 Kaposvar Hungary.

Doc. Dr. Florije Miftari, Prof. dr. Mirko Tripunoski “The  impact of the Local Government in the rural and local development with particular emphasis on the Republic of Macedonia”,  International Scientific Conference, Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies  REDETE 2012, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, October 25-27, 2012.

Doc. Dr. Florije MiftariMunicipal bonds –there application in R. of Macedonia,  Седма меѓународана средба на Институтот Alb-Shkenca , Скопје 29 - 31 август 2012.

Doc. Dr. Florije Miftari “Zhvillimi i procesit të decentralizimit fiskal ne Republiken e Maqedonise”, списание  Vizione бр. 16/2011.

“Тетово- економската состојба и развојот”, УЈИЕ  2008,  Тетово,група автори .

“ Евидентирање и управување со општинскиот имот ” GTZ, i ZELS, публикуван во  www.zels.org.mk

Работно искуство:

Септември 2009- во моментот:   професор на  Прв приватен универзитет   ФОН Скопје.

Фебруари-2009:      Визитинг професор во Државниот Универзитет во    Тетово.

Мај  2004- септемвери 2009:   Раководител на Секторот за буџет, финансии и локален економски развој.

Ноември  1997- мај 2004:    Советник за локален економски развој во општина  Тетово.

Ноември  1990- ноември 1997:    Финансиски раководител во  ДОO  “Маркет-Експорт„  и “Глобал Маркет„  ,Тетово.       


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?