проф. д-р Благоја Спиркоски Факултет за економски науки

  • Функција: Проректор
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме:

Проф. д-р Благоја Спиркоски

 

Кратко наративно био:

Во 1981 година  се вработувам на Економскиот факултет - Прилеп како асистент по предметот политичка економија и применета економија, а подоцна и за наставник по предметот применета економија, во наставно звање доцент, вонреден професор и редовен професор во 2002 година.

Познавањето на англискиот јазик му овозможи да имам повеќе студиски престои во странство, како што беа престоите во Велика Британија, Јапонија, САД, Унгарија, Словенија, Холандија, Грција и други земји. Студискиот престој на Државниот универзитет од Аризона во САД (1996 година) како визитинг професор, го користев да се запознаам со современите достигнувања во областа на макроекономијата, менаџерската економија и инвестициите.

Од ТЕМПУС – Програта во Република Македонија бев именуван како национален експерт за оценка на проектите од оваа програма и, по тој повод, во 1999 и 2001 година престојував во Торино, Италија. Истовремено, тој активно учествува и во три меѓународни проекта на ТЕМПУС – програмата во чии рамки, за потребите на проектите, престојувал во Велика Британија, Холандија, Грција и Белгија.

Покануван бев да учествува, како експерт, при изработката на документот “Развој на човечките ресурси во Западен Балкан” на Економскиот и социјалниот комитет на Европската унија во Брисел.

Бев биран за продекан на Економскиот факултет Прилеп, сенатор и потпреседател на Универзитетскиот сенат на “Св. Климент Охридски” Битола, како и за член на Интеруниверзитетската конференција во периодот од 1999 до 2003 година, а од 2005 до 2006 година бев актуелен член на Советот за наука при Министерството за образование и наука на Република Македонија.

Од учебната 2007/2008 година бев вработен на Универзитетот ФОН Скопје, како редовен професор, биран по третпат во звање редовен професор по предметот основи на економија. Во учебната 2014/2015 година реализира настава како визитинг професор и на Балканскиот Универзитет Скопје. 

 

Сертификати:

  1. Цертификат за евалуација на вредноста на претпријатијата со општествен капитал , издаден од Coopers & Lybrand, 15.07.1994
  2. Цертификат за успешно завршени „Study Course in Macroeconomics for Eastern European Countries at Economic Research Institute from 25 September to 24 October 1995“ во организација на JICA – Јапонија

       3. Сертификат за признавање и постигнувања на Првата заедничка конференција за економски и                              демократски реформи во централна и источна Европа, Охрид 06-19.07.1996 организирана од  Florida                  state University of Florida USA and Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Како наставник на ФОН Универзитетот Скопје изведував и изведувам настава по повеќе предмети, и тоа: основи на економија, применета економија, макроекономија, јавни финансии, економика на јавен сектор, економија на инвестиции, економски развој, стратегиски менаџмент, маркетинг стратегии, политика на цени, корпоративни финансии, и инвестиционен менаџмент 

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Моите истражувачки интереси, опфаќаат теми и прашања од следниве области, и тоа: применетата економија, макроекономската анализа, јавните финансии и деловната економија и менаџментот

 

Истражувачки интерес:

Мој научно-истражувачки интерес е од областа на проблемите на националната економија, актуелни макроекономските прашања за економската политика и јавните финансии во РС Македонија, како и проблеми во управувањето со деловните организации

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

Во досегашната наставна и научна дејност имам објавено голем број на трудови, а како позначајни се: 27 научни статии во списанија и зборници, 20 статии на научни конференции во земјата и странство,  5 издадени книги од кои четири учебници, 3 стручни трудови,  учествувал со 10 свои излагања на советувања и семинари, учествувал во 8 научноистражувачки и стручни проекти.

Објавени научни статии во списанија и зборници
1. Научноистражувачки и развојни активности во сложените организации на здружен труд, со посебен осврт на СОЗТ "Југотутун" - Скопје", магистарски труд, Економски факултет - Скопје, 1985 година, стр. 157;
2. "Формирање на целите и начелата на кадровската политика во ОЗТ", Годишник на Економскиот факултет - Прилеп, 1983 година, стр. 151-162;
3. "Организирање на научноистражувачките и развојните активности во ЗТ", Зборник на трудови на ДНУ од Прилеп, 1986 година, стр.33-40;
4. "Организациона структура на научноистражувач-ките и развојните организации", Годишник на Економскиот факултет - Прилеп, 1986 година, стр.115-128;
5. "Стоковното производство во социјализмот и општествената сопственост - прилог за нивна некоегзистентност", Годишник на Економскиот факултет - Прилеп, 1989 година, 110-120;
6. "Кризата и реформите на социјалистичките земји", ДНУ - Прилеп, 1990 година, стр. 97-105;
7. "Пролегомена за животниот пат на капиталот", Годишник на Економскиот факултет - Прилеп, 1990 година, стр. 185-191;
8. "Трудот во теоријата на демократските фирми", Годишник на Економски факултет - Прилеп, 1991 година, стр. 21-29;
9. "Работничко-акционерска сопственост", ДНУ - Прилеп, 1991 година, стр. 23-29;
10. "Приватизацијата на општествените и државните претпријатија во постсоцијалистичките земји", Годишник на Економскиот факултет- Прилеп, 1992 година;
11. "Преструктуирања и трансформации на сопстве-носта и демократските фирми - во теоријата и практиката", докторска дисертација одбранета на Економски факултет Прилеп, 1993 год., стр.375;
12. "Некои аспекти за местото на применетата економија во системот на економските науки", Годишник на Економскиот факултет - Прилеп, 1995 година, стр. 23-27;
13. "Финансиската партиципација и демократската организација на фирмите", Сојузот на синдикатите на Македонија, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, зборник на трудови: "Работничката партиципација – искуства, проблеми и перспективи", стр. 82-90, 1996 година;
14. "Значењето на мултинационалните корпорации во глобализацијата на економијата", Годишник на Економскиот факултет - Прилеп, 1997 година;
15. "The Economy in the Republic of Macedonia in 1997", South East Europe Review, Nans Bockler, Volume 1, Number 1, February 1998, p.49-57;
16. Работничко акционерство и менаџментот во Република Македонија, Годишник на Економски факултет Прилеп 1999 година, стр. 9-18;
17. ”Партиципацијата на вработените во Република Македонија и Сојузна Република Германија", FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Канцеларија Скопје и Економски институт Скопје, Зборник на трудови „Социјално пазарно или пазарно стопанство - искуства на Германија и  Македонија“, 1999 година, стр.70-94;
18. Инвестирање во доходни недвижности, Годишник на Економски факултет Прилеп, 2000 година, стр. 1-16;
19. Fiscal Rules and Fiscal Responsibility for Fiscal Stability, 253-263 pp, UDC 336.221/225 (4-672EY), Vizione Nr. 20/2013, ISSN 1409-8962, 2013, Shkup;
20. Radica Dishlieska & Prof. Blagoja Spirkoski: Restraints and Prospects for the Process of Securitization in Republic of Macedonia, 253-263 pp, UDC 336.221/225 (4-672EY), Vizione Nr. 20/2013, ISSN 1409-8962, 2014, Shkup;
21. Blagoja Spirkoski and Radica Dishlioska - Twin Deficit and Case of Republic of Macedonia, 313-326 pp, UDC 336.719.2 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 22/2014, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2014, ISSN: 1409-8962- printed form, ISSN: 1857-9221-electronic form, Skopje;
22. Samoil Malcheski, Blagoja Spirkoski, Vesna Ilieva, Risto Malcheski: “Macroeconomics analysis of the macedonian real GDP, employment, real average net salaries and labour productivity in 2000-2013 period”, М + Seminar, Sofia, pp. 50-61;
23. Ass. Prof. Radica Dishlieska PhD & Prof. Blagoja Spirkoski PhD., Financial System Development and Economic Growth in the Eastern European Countries, Knowledge – International Journal Scientific Papers, Vol.24, July, 2018, pp.71- 80;
24. Prof. Blagoja Spirkoski PhD & Ass. Prof. Radica Dishlieska PhD, Historical Overview of the Employee’s Shareholders in the Republic of Macedonia, Knowledge – International Journal Scientific Papers, Vol.24, July, 2018, pp.101- 107;
25. Blagoja Spirkoski PhD and Radica Dishlieska PhD, Are fiscal consolidation and sustainable growth rates feasible simultaneously in the Republic of Macedonia, 295-305 pp, UDC 336.02 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
26. Radica Dishlieska PhD and Blagoja Spirkoski PhD., Consequential effects of Budget Deficit on Economic Growth of the Republic of Macedonia, 389-398 pp, UDC 336. 143. 232: 338 .121 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
27. Radica Dishlieska PhD and Blagoja Spirkoski PhD., The Impact of Interest Rate Margin on the Profitability of Three Major Commercial Banks in the Republic of Macedonia, 435-448 pp, UDC 336. 71 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
Учество на научни конференции во земјата и странство 
1. "Приватизацијата на општествените претприја-тија во Република Македонија", Меѓународна конференција во организација на Дњепропетровската академија на тема: "Приватизација, претприемаштво и кадровски менаџмент во периодот на премин на пазарна економија" Дњепропетровск - Украина, 26-27.05.1994 година;
2. "Приватизацијата и промените во економската структура на земјите во транзиција", Меѓународен научен симпозиум во организација на Универзитетот "Св. Климент Охридски" од Битола на тема: "Структурните промени и развојот на земјите во транзиција", Пелистер - Битола, 21-23.06.1995 година, стр. 1-11;
3. "Macroeconomic stabilization program of the Republic of Macedonija", Japan International Cooperation Agency, October, 1995, pp.1-7;
4. "Влијанието на демографските и економските фактори во политичките процеси на земјите во транзиција”, Прва заедничка конференција меѓу The Florida State University od Tallahassee, Florida и Универзитетот "Св. Климент Охридски" од Битола, Охрид, 05.07.-19.07.1996 година, стр. 1-9;
5. "The employee shareholders and management in Republic of Macedonija", The VI- International Employee Ownership Conference, Lake Balaton, Hungary, 09.01 - 12.01.1997, pp. 1-8;
6. Dimko Kokaroski & Blagoja Spirkoski:"Future Trends in Macedonia. Stabilization and Devoloping Prospects in Transition Economies: Specific Applications to Macedonia", "1997 Eastern European Summer Program" The Florida State University od Tallahassee, Florida in Dubrovnik, Republic of Ctoatia, 06.06-14.06.1997, pp. 1-10;
7. "Некои аспекти за развојот на Република Македонија - дополнителната акумулација и економскиот развој на Република Македонија", Втора заедничка конференција меѓу The Florida State University od Tallahassee, Florida и Универзитетот "Св. Климент Охридски" од Битола, Охрид, 16-26.06.1997 година;
8. “The Role of the International Financial Institutions in Stabilization and Development of Economics in Transition: The Case of Macedonia”, International Conference: Recent Developments and problems in the Transition Economies”, Faculty of Economics Skopje, 25-27 March, 1999;
9. Глобализацијата или неоколонијализмот на земјите во транзиција со посебен осврт на Република Македонија, Научен симозиум на тема: “Современите процеси на економскиот развој во земјите на Југоисточна Европа” во организација на Економски факултет - Прилеп, 6-7.12.2000 година, Прилеп;
10. Некои макроекономски аспекти на економскиот развој на Република Македонија, Меѓународен симпозиум на тема: Регионалната соработка и економскиот развој, Економски факултет - Прилеп, Прилеп, 2003, 177-184 стр.;
11. Економската иднина на Република Македонија како мала замја во процесите на глобализација, Сојуз на економисти на Македонија, Скопје, 2004 година, 109-120 стр.;
12. The macroeconomics policy and business in Republic of Macedonija, International Science Conference “Business and Globalization”, Faculty of Economics Prilep, 197-206 pp, Ohrid 19-20.10. 2007;
13. „Влијанието на дискреционата фискална политика врз макроекономската политика на Република Македонија“, Научен собир на тема „Економскиот систем, економската политика и развој“ во организација на МАНУ  и Економски факултет Скопје, 2011;
14. Spirkoski Blagoja & Radica Dishlieska, Macedonian public debt before, during and after global and debt financial crisis, Scientific Conference: "Тhe Great Recession and crisis of neoliberal economics”, organized by EDUKONS University, Sremska Kamenica, Republic of Srbija, May 2013, Proceedings of EDUKONS UNIVERSITY for social science, Book 5, Univerzitet Edukos - Naucno-istrazivacki centar, Sremska Kamenica, UDK: 330.11(082), ISBN: 978-86-87785-52-6, pp. 9-21;
15. Blagoja Spirkoski & Radica Dishlieska, Credit Risk and Loan Loss Reserving, case of Macedonian Banks, International scientific conference: Kowledge Capital of the Future, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, print Knowledge International Journal Scientific and applicative papers Vol.7, Institute of knowledge management, Skopje, 2014, pp.24-29, ISBN 978-608-65653-7-4, COBISS.MK-ID 97382922;
16. Radica Dishlieska & Prof. Blagoja Spirkoski:  Using Knowledge Mamagement within Small and Medium – Size Enterprises, International scientific conference: Kowledge Capital of the Future, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, print Knowledge International Journal Scientific and applicative papers Vol.4, Institute of knowledge management, Skopje, 2014, pp.89-93, ISBN 978-608-65653-8-1, COBISS.MK-ID 97384202;
17. Blagoja Spirkoski & Dane Josifovski: Imact of the Active and Passive Measures in Overcoming Unemployment among Young Graduates in the sity of Skopje, International scientific conference: Kowledge Capital of the Future, Bansko, Bulgarija, 2015, print Knowledge International Journal Scientific and applicative papers Vol.9, Institute of knowledge management, Skopje, 2015, pp. 138-142, ISSN 1857-92;
18. Blagoja Spirkoski & Emilija Dimitrievska: “Credit Risk in the Three Largest Banks in the Republic of Macedonija”, International scientific conference: Kowledge Capital of the Future, Agia Triada, Greece, 2015, print Knowledge International Journal Scientific and applicative papers Vol.10.1, Institute of knowledge management, Skopje, 2015, pp. 213-217, ISSN 1857-92;
19. Blagoja Spirkoski & Radica Dishlieska: “Risk Assessment and Price of Lease for an Apartment in Skopje”, International Conference: Kowledge Capital of the Future, Topic Knowledge for Capabilities & Skills, 04-06. December, Bansko Bulgaria, print Knowledge International Journal Scientific and Applicative Papers Vol.11/1, Institute of knowledge management, Skopje, 2015, pp.200-2005, ISSN 1857-92;
20. Blagoja Spirkoski & Radica Dishlieska: “Fiscal consolidation of the Repablic of Macedonia without delay”, International Conference: Kowledge Capital of the Future, Topic Knowledge for Capabilities & Skills, 04-06. May, Budva, Monte Negro, print Knowledge International Journal Scientific and Applicative Papers Vol.11/1, Institute of knowledge management, Skopje, 2015, pp.200-2005, ISSN 1857-9
Издадени книги и учебници
21. Економската демократија и демократските фирми, Економски факултет Прилеп, 1995 година, 243 страници;
22. Вовед во применета економија, Книгоиздавателство “Феникс”, Скопје, 1998 година, 522 страници;
23. Применета економија – книга прва, Друштво за наука и уметност Прилеп, Прилеп, 2002 година, 310 страници;
24. Вовед во применета економија, учебно помагало, ФОН, Скопје, 2018, 287 страници;
25. Деловна економија, учебно помагало, ФОН, Скопје, 2018, 305 страници;
Објавени стручни трудови: 
1. "Финансиската партиципација и работничко-акционерската сопственост", Сметковоствено-финансиска ревија, Скопје, бр. 11-12, 1993 година, стр. 21-28;
2. "Еден прилог за приватизацијата на општествениот капитал во земјоделството на Република Македонија", Годишник на Економскиот факултет - Прилеп, 1993/94 година;
3. "Општа методолошка постапка за приватизација на претпријатијата со општествен капитал", Правник, број 22 од 16.02.1994 година;
Учество на советувања и семинари:
1. "Преструктуирањето на претпријатијата - основна претпоставка за успешна приватизација", советување во организација на Економскиот факултет -Прилеп и Стопанска комора на Р.Македонија, на тема: "Сопственичките преструктуирања и управувањето и раководењето во претпријатијата", Прилеп, 1993 година, стр.12-15;
2. "Можности и перспективи на работничкото акционерство во Република Македонија", Меѓународна конференција во организагија на Сојузот на синдикатите на Македонија, Агенцијата за трансформација на претпријатијта со општествен капитал и Job Ownership Ltd од Лондон на тема: "Вклученоста на работниците во привативацијата и меѓународното искуство за работничкото сопствеништво", Скопје, 18-19.01.1996 година;
3. "Менаџментот и работниците во претпријатијата со работничко акционерство" семинар во организација AIESEC - Локален комитет Прилеп и Економскиот факултет на тема: "Менаџментот и менаџерската професија", Прилеп, 15-16.04.1997 година, стр. 1-7;
4. "Economic Review of the Republic of Macedonia", Wirtschaftliche Kooperation mit und unter den Staaten Sudosteuropas, Hans Bockler Stiftung & Friedrich Ebert Stiftung, 5.-10. Oktober 1997, Bled, Slowenien, pp. 1-12;
5. "Потенцијални жаришта на макроекономската нерамнотежа во Република Македонија", тркалезна маса/научен собир во организација на Пристоп плус во соработка со Владата на Република Македонија, Светска банка-седиште Скопје и Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на тема: Посттранзициони перспективи на Република Македонија, 05-06 јуни 1998, Охрид.
6. Некои аспекти на приватизацијата, конкуренци-јата и државната регулатива во Република Македонија, Советување во организација на Сојузот на економистите на Македонија на тема: Конкуренцијата во македонското стопанство, 12.01.2001 година, стр. 1-8;
7. Некои аспекти на влијанието на туризмот врз мултипликаторот на БДП во Македонија, Меѓународносоветување на тема: Мултипликативните ефекти на развојот на туризмот, во организација на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, 21-24.11.2001 година, стр.1-8;
8. Креирање на институционален капацитет за отворање нови работни места во реалниот сектор на Република Македонија, Сојуз на економистите на Македонија, Охрид, 30.06.2005 - 01.07.2005 година;
9. Новата економија и импликациите врз развојот на малите земји, советување на тема: Предизвиците на новата економија, Економски факултет - Прилеп, Охрид, 2005;
10. Why are Postcrisis Fiscal Rules and Fiscal Responsibility important for Macroeconomic Stability? International Conference – Economski fakultet Prilep, 2010;
Учество во научноистражувачки и стручни проекти
11. "Потреби од кадри во Југозападна Македонија во периодот од 1981 до 1990 година", студија изработена од Економскиот факултет - Прилеп, 146 страници, 1985 година, член на истражувачкиот тим и секретар на проектот;
12. "Просторен план на Општина Прилеп", учество со делот: "Детерминантите на идниот стопански развој на Општина Прилеп”;
13. "Организациона поставеност и функционирање на Секторот за развој и инвестиции" - дел од Студијата за организација на работењето на Работната организација - заеднички служби во РЕК "Битола", во коавторство со проф.  д-р Божидар Герамитчиоски;
14. Development of Human Resources in the Western Balkans, European Communities – Economic and social Committee, Brussels, 11 April 2001, participant kako ekspert;
15. Feasibility Study for a Continuing Management Education, Project No: CME – 03119 – 97, Tempus;
16. Modernization of Public Administration and Public Policy in FIROM Project No: S – JEP -14359 – 99, Tempus;
17. Restructuration de programmes d’etudes on Biotechnologies, Project No: S-JEP 12-127 97, Tempus.
18. “Програма за развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија до 2010 година”, Министерство за образование и наука - Скопје, 2006 година, член на експертскиот тимот;

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?