Prof. Dr.sc Zunun Zununi Faculty of Law & Political Science

  • Function: Political
  • Subjects:
  • Education:

Образование:
Доктор на Социолошки науки, Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје, 2008 г
Магистер на Историски науки, Институт за историја, Филозовски факултет Скопје 2004 г
Дипломиран на Филозофскиот Факултет св„ Кирил и Методиј„ Скопје, на институтот за историја.

Научни области
А) Социологија
Б) Историја

Моментален наставен ангажман
1. Политичка партиципација
2. Меѓународно комуницирање
3. Менаџмент со информаци и знаење

Професионално искуство
2009 -2012 - Наставник по предметот Менаџмент на човечки ресурси на факултетот за политички науки на ФОН универзитет
2010 – 2012 – Наставник по предметот Политичка историја на македонија на факултетот за политички науки на ФОН универзитет
2010 – 2012 – Наставник по предметот Менаџмент со информаци и знаење на факултетот за политички науки на ФОН универзитет
2011- 2012 – Наставник по предметите Македонска политичка сцена, Политичка партици пација, Меѓународно комуницирање на факултетот за политички науки на ФОН универзитет

Досегашни раководни функции

Други активности во струката
1. Учество на конференци од меѓународен карактер,во Бања Лука на меѓународна научна конференција посветена на животниот стандард и економскиот развој на земјите од западен балкан 2011 г
2. Учество на конференција посветена на идентитетот на емигрантите во Европа ерата на глобализација УКИМ 2011г

Публикации

А) Научни трудови во областа
1. Имплементација на квалитетна социјалната политика предуслов за побрз економски раст и развој на Р Македонија, Visione,International Journal of Ekonomics, Politics and Sociologi, n 16, 2011
2. Migration of population – process that never stop> Krossroads, de Macedonian Foreign Policy Journal, Ministri of Foreign Affaris of the Republik of Macedonija, izdanie 9 br 2- 2011g
3. Емиграционите движења од Македонија во Европа со посебен осфрт на Италија, Скопје 2011 (во фаза на печатење)

Б) Научни трудови во областа
1.Почитување на националната и организациската култура во организацијата предуслов за ефективност во работењето во тимови, Instituti per Trashigimi Kulturore Dhe Shpirterore te Shpiptareve , Skopje 2011
2. Природното движење на вкупното население во селата кои денес припаѓаат во општина Маврово и Ростуша, Visione,International Journal of Ekonomics, Politics and Sociologi, n 17, 2011

Монографиии
1. Развојни трендови во селата на општина Маврово и Ростуша (1945- 2010) НУБ„ св Климент Охридски„ Скопје 2010
2. Монографија на општина Центар Жупа, Скопје 2012 (во фаза на печатење)


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?