X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Зунун Зунуни
Факултет за правни и политички науки

Функција: Политички
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

- докторат, универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, доктор на социолошки науки (2008 год.)

- магистерски студии, универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, магистер на историски науки (2004 год.)

- додипломски студии, универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје.

Проф. д-р Зунун Зунуни е редовен професор на универзитетот АУЕ-ФОН, активен учесник во поголем број домашни и меѓународни конференции, семинари и проекти од научен карактер.

Ментор и рецезент е на голем број магистерски, специјалистички и дипломски работи.

Проф. д-р Зунун Зунуни активно го зборува англискиот и италијанскиот јазик.

Предмети кои ги предава/л:

  1. Социологија,
  2. Социологија на право,
  3. Политичка историја на Македонија,
  4. Меѓународни односи и оргнизации,
  5. Алтернативно и мирно решавање на спорови,
  6. Методологија на политички науки,
  7. Политичка филозофија,
  8. Меѓународно комуницирање

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

  1. Социлогија,
  2. Миграции

Истражувачки интерес:

Проф. д-р Зунун Зунуни има учествувано на повеќе научни меѓународни и домашни проекти од областа на социологијата, глобалните миграции и менаџмeнтот:

- "In the Macedonian culture as well: leadership is the power of the person, not the gender", Ministry of Culture of R. Macedonia, Skopje, 2019

- Tet-a-tet With the Euro - Atlantic Values, Friedrich-Ebert-Stiftung offices of Skopje and Paris, 2013;

- Tet-a-tet With the Euro - Atlantic Values, Friedrich-Ebert-Stiftung offices of Skopje and Paris, 2012;

- Factory of Knowledge, FON University, Skopje, year - 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012…

Објавени трудови:

1. . З. Зунуни., Емиграционите движења од Македонија во Европа, Америка и Австралија, НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2019

2. З. Зунуни., Развојни трендови во селата на општина Маврово и Ростуша (1945-2010), НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2010 (рецензиран универзитетски учебник)

3. З. Зунуни., Монографија на општина Центар Жупа, Скопје 2012

СПИСОК НА ПОЗНАЧАЈНИ ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ со Open Access Journals (EBSCO) и Global Impact and Quality Factor:

1. Zununi Z., Jovcheska S., “Multinational and International Teams - Strategy for Performing Critical Organizational Projects”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.32, 2019

2. Zununi Z., Jovcheska S., “The Necessity of Professional Mentors for Successful Expatriate’a Adaptation on Their Retrieval to Their Home Countries” Knowledge, (International Journal Scientific and Applicative papers), 2019 (EBSCO, Global Impact & Quality Factor 1.322)

3. Zununi Z., Jovcheska S. “Brand Management and Intellectual Property”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.30, 2018

4. Zununi Z., Jovcheska S., “General Electric Company – Successful Strategy for Successful Performance in the International Market", Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.23/2015

5. Zununi Z.,Chudoska I.,  Jovcheska S., “Profile of Professional and International Managers”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.24, 2015

6.  Chudoska Blazevska I., “Globl Character of Economic Immigration”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.22, 2014

7. Zununi Z., Jovcheska S., “Planing Human Resources – Practice for Working of Modern and Successful Companies in a Global Level”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.21, 2014

8. Z. Zununi, Crossroads, The Macedonian Foreign Policy Journal, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, 2015 (во фаза на печатење)

9. Z. Zununi, “General Electric Company – успешна стратегија за успешен настап на меѓународниот пазар”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, 2015

10. Chudoska I., Zununi Z. “Global character of economic immigration”, International Magazine for social studies „Vizione” Number.22, Skopje: Visions Magazine -2014, p.393-400

11. Chudoska I.,Maliqi N., Zununi Z.“There is no Development without Knowledge – the Problem of Experts Outflow from the Balkan Countries” Presented on the International scientific conference ”New Knowledge for New Development”, MASA Macedonian Academy for Science and Arts, Skopje 7-8 October 2013

12. Chudoska I.,Maliqi.N.,Zununi Z. “International Economic Migration as a Global Phenomenon ” Presented on the International scientific conference “Migration and Labor Market” organized by University St.Cyril and Methodius”, Institute for Sociological political and juridical research, Krushevo, R.Macedonia, 19-20 October 2012;

13. Z. Zunini, “Shperngulja e popullsise nga rajoni i Mavroves dhe Rostushes per ne Turqi”, Studime Albanologjike, Instituti i trashegimise shpirterore e kulturore te shqiptareve, Skopje, 2012

14. З. Зунуни, “Почитување на  националната и организациска култура во организацијата предуслов за ефективност во работењето во тимови”, Instituti Per Trashigimi Kulturore Dhe Shpirterore te Shqiptareve, Skopje, 2011

15. З. Зунуни, “Иселувањето на жителите од Општина Маврово и Ростуша во Република Турција”, Instituti Per Trashigimi Kulturore Dhe Shpirterore te Shqiptareve, Skopje, 2011

16. З. Зунуни “Природно движење на вкупното население во селата кои денес припаѓаат во општина Маврово и Ростуша” Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.17, 2011

17. З. Зунуни “Migration of population-process that never stop”, Crossroads, The Macedonian Foreign Policy Journal, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, издание 9 бр. 2, 2011

18. З. Зунуни, “Стратегија за развој на образованието во земјите од Западен Балкан”, I Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2011

19. З. Зунуни “Europeization and Macedonian Emigration in the European Countries – Example of Italy”, Identity in the Era of Globalization and Europeanization, International Scientific Conference, St. Cyril and Methodius University, Skopje, 2011

20. З. Зунуни, “Имплементација на квалитетна социјална политика предуслов за побрз економски раст и развој на Р.Македонија”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.16, 2011

21. З. Зунуни, “Емиграционите движења од Македонија во Европа со посебен осврт во Италија”,  НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2011....