проф. д-р Зунун Зунуни Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Политички
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме:

Проф. д-р Зунун Зунуни

 

Кратко наративно био:

Образование:

- Доктор на Социолошки науки, Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје, 2008 год.

- Магистер на Историски науки, Институт за историја, Филозовски факултет Скопје 2004 год.

- Додипломски - Филозофскиот Факултет “Св. Кирил и Методиј” Скопје,  Институтот за историја.

Работно искуство:

Од 2009 година до денес работам како предавач - професор на АУЕ-ФОН, Скопје, а од 2019 сум избран за редовен професор на Факултетот за Правни и политички науки, АУЕ-ФОН.

Други активности во струката

Ативен учесник сум во поголем број домашни и меѓународни конференции, семинари и проекти од научен карактер.

Ментор и рецезент сум на голем број магистерски, специјалистички и дипломски работи.

Одлично го владеам италјанскиот јазик, а имам и добро познавање и од англискиот и рускиот јазик и поседувам основни компјутерски вештини.

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Социологија,

Социологија на право,

Политичка историја на Македонија, Меѓународни односи и оргнизации, Алтернативно и мирно решавање на спорови,

Методологија на политички науки, Политичка филозофија,

Меѓународно комуницирање

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Методологија и теорија во политичките науки и Општа социологија.

 

Истражувачки интерес:

Методологија и теорија во политичките науки и Општа социологија.

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги:

СПИСОК НА ПОЗНАЧАЈНИ ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
АКАДЕМСКА ПУБЛИКАЦИЈА – КНИГИ

1. . З. Зунуни., Емиграционите движења од Македонија во Европа, Америка и Австралија, НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2019 

2. З. Зунуни., Развојни трендови во селата на општина Маврово и Ростуша (1945-2010), НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2010 (рецензиран универзитетски учебник)

3. З. Зунуни., Монографија на општина Центар Жупа, Скопје 2012 (во фаза на печатење)

СПИСОК НА РЕЦЕНЗИРАНИ ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

1. Zununi Z., Jovcheska S., “Multinational and International Teams - Strategy for Performing Critical Organizational Projects”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.32, 2019
2. Zununi Z., Jovcheska S., “The Necessity of Professional Mentors for Successful Expatriate’a Adaptation on Their Retrieval to Their Home Countries” Knowledge, (International Journal Scientific and Applicative papers), 2019 (EBSCO, Global Impact & Quality Factor 1.322)
3. Zununi Z., Jovcheska S. “Brand Management and Intellectual Property”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.30, 2018
4. Zununi Z., Jovcheska S., “General Electric Company – Successful Strategy for Successful Performance in the International Market", Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.23/2015
5. Zununi Z.,Chudoska I.,  Jovcheska S., “Profile of Professional and International Managers”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.24, 2015
6.  Chudoska Blazevska I., “Globl Character of Economic Immigration”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.22, 2014
7. Zununi Z., Jovcheska S., “Planing Human Resources – Practice for Working of Modern and Successful Companies in a Global Level”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.21, 2014
8. Z. Zununi, Crossroads, The Macedonian Foreign Policy Journal, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, 2015 (во фаза на печатење)
9. Z. Zununi, “General Electric Company – успешна стратегија за успешен настап на меѓународниот пазар”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, 2015 
10. Chudoska I., Zununi Z. “Global character of economic immigration”, International Magazine for social studies „Vizione” Number.22, Skopje: Visions Magazine -2014, p.393-400
11. Chudoska I.,Maliqi N., Zununi Z.“There is no Development without Knowledge – the Problem of Experts Outflow from the Balkan Countries” Presented on the International scientific conference ”New Knowledge for New Development”, MASA Macedonian Academy for Science and Arts, Skopje 7-8 October 2013
12. Chudoska I.,Maliqi.N.,Zununi Z. “International Economic Migration as a Global Phenomenon ” Presented on the International scientific conference “Migration and Labor Market” organized by University St.Cyril and Methodius”, Institute for Sociological political and juridical research, Krushevo, R.Macedonia, 19-20 October 2012;
13. Z. Zunini, “Shperngulja e popullsise nga rajoni i Mavroves dhe Rostushes per ne Turqi”, Studime Albanologjike, Instituti i trashegimise shpirterore e kulturore te shqiptareve, Skopje, 2012
14. З. Зунуни, “Почитување на  националната и организациска култура во организацијата предуслов за ефективност во работењето во тимови”, Instituti Per Trashigimi Kulturore Dhe Shpirterore te Shqiptareve, Skopje, 2011
15. З. Зунуни, “Иселувањето на жителите од Општина Маврово и Ростуша во Република Турција”, Instituti Per Trashigimi Kulturore Dhe Shpirterore te Shqiptareve, Skopje, 2011
16. З. Зунуни “Природно движење на вкупното население во селата кои денес припаѓаат во општина Маврово и Ростуша” Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.17, 2011
17. З. Зунуни “Migration of population-process that never stop”, Crossroads, The Macedonian Foreign Policy Journal, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, издание 9 бр. 2, 2011
18. З. Зунуни, “Стратегија за развој на образованието во земјите од Западен Балкан”, I Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2011
19. З. Зунуни “Europeization and Macedonian Emigration in the European Countries – Example of Italy”, Identity in the Era of Globalization and Europeanization, International Scientific Conference, St. Cyril and Methodius University, Skopje, 2011
20. З. Зунуни, “Имплементација на квалитетна социјална политика предуслов за побрз економски раст и развој на Р.Македонија”, Visione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, n.16, 2011
21. З. Зунуни, “Емиграционите движења од Македонија во Европа со посебен осврт во Италија”,  НУБ “Св. Климент Охридски”, Скопје, 2011....

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?