X
press enter »
MK
EN
доц. д-р Јасмина Трајкоска Наумоска
Факултет за правни и политички науки

Функција: Политички
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Проф. Јасмина Трајкоска Наумоска е Доцент на Факултетот за правни и политички науки при Универзитетот АУЕ-ФОН. Како асистент/соработник на Факултетот за политички науки и дипломатија работи од 2010-2016. Од 2016 година работи како доцент од областа на политички систем, граѓанско општество, политички партии и интересни групи. Докторирала на Факултетот за правни науки – Јустинијан Први при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на тема “Меѓуетничките конфликти во Европската Унија денес и економските последици од нив”. Истражувањата за магистерските студии ги обавува на ФОН-Универзитет, на Факултетот за политички науки и дипломатија на тема “Дипломатските методи во разрешување на меѓуетничките конфликти на територијата на поранешна Југословенска федерација”. Од 2016- 2017 е заменик претседател, а од 2017 генерален секретар на Здружението на политиколози на Р. Северна Македонија. Во 2016 година е основач на ДИЈАЛОГ- Центар за делиберативна демократија во Прилеп.

До сега има работено на домашни и меѓународни проекти, како што се: во 2015, автори Али Пајазити, Илбер Села, Јасмина Трајкоска, “Мултикултурализмот во Република Македонија, Студија на случај Куманово”, Институт за меѓународни и политички студии (Поддржан од Секретаријат за спроведување на Рамковен Договор- Влада на Република Македонија), во 2018 Проектен координатор на проект: Проценка на влијание на регулативата за употреба на јазиците, финансиран од ЕУ, а во имплементација на Институтот за демократија “Социетас Цивилис”- Скопје и Центарот за Економски Анализи, во 2020 авторки Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска Наумоска, авторки на студијата: Емиграциите на генерацијата “Независна Македонија” - ДИЈАЛОГ – Центар за делиберативна демократија Прилеп, Проект: Испразнето гнездо.

Предмети кои ги предава/лa:

 1. Наука за политиката
 2. Политички систем
 3. Политички партии и интересни групи
 4. Политичка партиципација
 5. Изборно право и изборни системи

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Инструментот пратенички прашања како важна алатка за  контрола на извршната власт од страна на законодавната власт, начинот на кој оваа aлатка се користи во Собранието на Република Македонија;

Граѓанска и политичка партиципација на неформалните актери во развој на културната дипломатија на Р. Северна Македонија во земјите на Европа.

Истражувачки интерес:

Истражувачки интерес опфаќаат теми од областите на Компаративни политички системи, граѓанско општество и политичка партиципација, анализа на јавни политики, делиберативна демократија, меѓу-етнички конфликти.

Објавени трудови:

 1. Maj 2020, Јасмина Трајкоска Наумоска и Јосипа Ризанкоска, KNOWLEDGE international Journal Vol. 38  Annoying buzzers or productive bees? The role of civil society organizations in the policy making processes in North Macedonia.
 2. Мај 2019. Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска, Journal of Liberty and International affairs Vol.5.No.1, Explaining public support for the Law on the use of languages in Macedonia, достапно на: http://e-jlia.com/index.php?page=paper details&id=15_1&fbclid=IwAR2UQ0d5etTprpK2JLvBY-7yRanySfr0UziMD_U3kGIzhR7OHSjR_ryFLP8
 3. Февруари 2019, Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска, Southeaster Europe 43.1: BRILL, A Social Movement in the First Person Singular: The Colours of the  “Colorful Revolution in North Macedonia”, DOI:10.1163/18763332-04301001
 4. Септември 2018, Јасмина Трајкоска, KNOWLEDGE-International Journal, Vol 26.1, Inter-ethnic relations in the European Union and the concept of European civil society. ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X
 5. Март 2018, Јасмина Трајкоска и Јосипа Ризанкоска, KNOWLEDGE-International Journal, Vol 22.3, ‘Ethnocetrism and party politics: are political parties devoted to the project of building multicultural Macedonian society on the path to EU?’. ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X
 6. 2017, Јосипа Ризанкоска и Јасмина Трајкоска, Политичка мисла бр.53, „Шарената револуција “ и движењето „За Заедничка Македонија“симбол на будењето на партиципативната граѓанска култура или показател на длабока партиска поделеност во македонското општество? Студија на случај Прилеп достапнo на: http://www.kas.de/wf/doc/kas_50677-1522-61-30.pdf?171114135722