доц. д-р Наташа Тодоровска Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Доцент, Правен
 • Образование:
 • Предмети:

Образование: Доктор на правни науки од областа на казненото право

 Предмети: Вовед во правото

                     Казнено право

                     Казнено процесно право

                     Казнено право – применета програма,

                     Компаративно казнено процесно право

Научни области: Казнено – правна област

Службен е-маил: natasa.todorovska@fon.edu.mk

Образование

 • Доктор на правни науки од областа на казненото право на Школа за докторски студии, Правен факултет „Јустинијан Први,, Св. Кирил и Методиј, програма правни науки, потпрограма казнено право  (просечна оценка 9.77)
 • Магистер на правни науки, насока правосудство, Факултет за правни науки, Фон Универзитет, Скопје, 2010 година  (просечна оценка 10.00)
 • Правник специјалист по правосудство, насока правосудни студии, Факултет за правни науки, Фон Универзитет, Скопје, 2009 година (просечна оценка 10.00)
 • Дипломиран правник,Факултет за правни науки, Фон Универзитет, Скопје, 2008 година (просечна оценка 10.00)
 • Правен асистент, ДСЕПУ ,,Васил Антевски Дрен”, Скопје 2005 година (просечна оценка 5.00)

Државни испити:

Положен правосуден испит,  декември 2015

Професионално искуство:

 1. декември 2009 - април 2011, Демонстратор, Факултет за правни науки, Фон Универзитет
 2. април 2011-февруари 2014 помлад асистент од областа на правните дисциплини Факултет за правни науки, Фон Универзитет
 3. февруари 2014 - март 2017- Асистент од областа на казненото право Факултет за правни науки, Фон Универзитет
 4.  март 2017- Асистент од областа на казненото право Факултет за правни науки, Фон Универзитет

Други активности во струката

 • Simulation International negotiations ,, Cooperation in SEE-Free Trade Agreement (23-25/06/2006);
 • International Summer University Macedonia, Course: International Humanitarian Law (10-28/07/2006);
 • Introduction to International Humanitarian Law at Faculty of Law ,,Iustinian I,,-Скопје; (29.05.2007);
 • International Summer University Macedonia Course Global Human Rights Instruments Grade: A (07-20/07/2008);
 • Visa no way-виза нема шанси (декември 2008 година);
 • Uniting for Peace in Vienna (21-24/09/2008);
 • Трибина: Млади амбасадори и дипломатијата во Р. Македонија и Европа`` (25.02.2008);
 • Дебата на тема ,, Закон за менаџирање на конфискуван имот во македонија,, поповод FLARE кампања ,,Season of legality,,(25.04.2009)
 • Oрганизатор на дебата на тема: ,, За или против легализација на марихуаната,,( 03-04.12.2010);
 • Oрганизатор и едукатор на дебата на тема: ,, Учество на младите во институциите во РМ,, ( 17.05.2011);
 • Инструктор на Импровизирано судење 2005-2006-Факултет за правни науки ФОН Универзитет (11-14.06.2006);
 • Секретар на проектот Македонија без дрога од 2007 година одобрен од Министерство за образование и наука на РМ;
 • Импровизирано судење 2006-2007 (Јуни 2007) во својство на инструктор на студентите од втора година Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • Носител, реализатор и организатор Импровизирано судење 2008-2009 (декември 2008) Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; со финален производ: Практикум по Казнено право со осврт на откривањето на казнени дела и стадиумите на Казнената постапка“, Објавено во Скопје, Декември 2008 година, ФОН Универзитет;
 • Носител и организатор на Импровизирано судење 2009-2010 (јуни 2010), Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2010-2011, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2011-2012, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (зимски), 2012 година
 • Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (летни), 2012 година
 • Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (зимски), 2013 година
 • Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (летни), 2013 година
 • Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (летни), 2014 година
 • Заменик на раководител на научно истражувачкиот проект од областа на Казненото право и Криминалистиката ( бр. 14-215/4 од 19.02.2014)
 • Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2014 година, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • Носител, реализатор и предавач на проектот Импровизирано судење 2015 година, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • Носител, реализатор и предавач на проектот Импровизирано судење 2017 година, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • Член на здружение за казнено право и криминологија на Република Македонија и
 • Член на Здружение на правници Република Македонија.

Конференции и стручни дебати:

 1. Conference The Western Balkans on the road to  European Community, Serbia, 2011
 2. International Conference foe Academic Disciplines, International journal of art I Sciences, Conference at the American University of Rome, 2012
 3. 67 meeting of lawyers, organized by the Association of Lawyers of the Republic of Macedonia, 2012
 4. International conference,  EUROREGIONS
Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R. Macedonia,
 5. International Conference, Promoting Human rights recent developments,, 2013
 6. International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013, Skopje,2013
 7. 69 meeting of lawyers, organized by the Association of Lawyers of the Republic of Macedonia, 2013
 8. Еднодневно советување на тема ,, Мобингот според новиот Закон за заштита од вознемирување на работно место”, Здружение на правници на Република Мекдонија, 2013
 9. Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo? Panel 3- EU and Western Balkans – Regional Political and Security issues, Kopaonik, Serbia
 10. The International Scientific Forum, ISF 2013, (12-14 December), Tirana, Albania
 11. Конференција: “Екстерното тестирање на студентите: предизвиците и можностите”, Скопје, 2014
 12. Семинар на тема: Новиот Закон за кривична постапка и кривичната одговорност на правните лица, Стопанска комора на Македонија, 02/2014
 13. Criminal profiling, Course of study in criminal profiling, 02/2014
 14. International scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2014
 15. Научно стручен семинар ,, Безбедност за све”, Златибор, Србија 2015 година
 16. Сертификат за успешно реализиран курс по Criminology & Profiling, International open academy, Јануари, 2017
 17. Охридска школа на природното право: Демократија и владеење на правото, Ману, Охрид,2017 година
 18. International Summer School Sarajevo 2017, Transitional Justice as a response to emerging challenges in South-East Europe. Association ,,Pravnik,, and Konrad Adenauer Stiftung, Sarajevo, Bosna and Herzegovina, 2017

 

Признанија и благодарници:

- Пофалница за покажан највисок успех (10,00) од генерација 2005/2006 година на Факултет за правни науки, (02.10.2006 година);

- Уверение од Претседател на Управен Одбор м-р Фијат Цаноски за најдобар студент од генерација 2007/2008 година, на Факултетот за правни науки,(02.10.2008 година);

- Уверение за првенец на генерација на Факултет за правни науки, Фон Универзитет (27.05.2009 година);

 • Првенец на генерација на Факултет за правни науки, втор циклус на студии 2009/2010 година, просек 10,00 (28.03.2012);
 • Сертификат за успешно реализиран проект  ,, Фабрика на знаење” помеѓу Фабрика Карпош АД Скопје и Универзитет Фон во академската 2012/2013 година;
 • Благодарница за придонес во развојот на единицата при Министерството за внатрешни работи АЛФА, 2013;
 • Благодарница за особен придонес во реализција на научно истражувачки проект од областа на казненото право и криминалистиката, 2014 година и
 • Благодарница за посебен придонес во ребрендирање на Универзална сала како дел од проектот ,,Фабрика на знаење” во организација на Фон Универзитет, 2014 година.

Публикации:

А) Научни трудови

 • ,,Проучување на личноста на сторителот на казненото дело, (специјалистички труд) Факултет за правни науки, ФОН Универзитет, Скопје, 2009 година,
 • ,,Постапка за утврдување на вина на сторител на казнено дело,, (магистерски труд) Факултет за правни науки, ФОН Универзитет, Скопје, 2010 година,
 • ,,Казненоправен статус на заштитените сведоци во борбата со тешките форми на криминалитет,,(докторска дисертација), Правен факултет Јустинијан Први
 • Inherethic balance attainment in republic of Мacedonia as a successful pattern for social and economic growth, Thematic collection XVIII science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011/, coauthor
 • Аnalysis the negative factors which are restricting the social progress in the prism of cultural development, Thematic collection XVIII  science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011, coauthor;
 • The eradication of drug trafficking in the EU  through  the countries of the western Balkans,  Humanities and Social Sciences Review  ISSN: 2165-6258 :: Volume 01 :: Number 04 (2012), Copyright © 2012 by UniversityPublications.net , coauthor
 • Coordinated security cooperation in the Western Balkans - condition for faster integration processes, coauthor, International Conference, EUROREGIONS
Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R. Macedonia, 2013, http://ispn.org.mk/wp-content/uploads/2013/10/EUROREGIONS-abstract.pdf, coauthor
 • The status of organized crime in the process of globalization - special focus on drug trafficking, International Conference, Promoting Human rights recent developments, Skopje, R. Macedonia, 2013;
 • Criminal law protection of the economic system of the Republic of Macedonia, International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013, Скопје, Р.Македонија, 04-06.10.2013 година, coauthor
 • CORUPTION AND POLITICAL CONNECTIONS, VIZIONE
20/2013, The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup,  coauthor;
 • Основни тенденции на реформите на казненото законодавство, научен труд, Школа за докторски студии, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен Факултет Јустинјан Први, април 2013;
 • The role of the security system of the EU in the process of reconciliation in the Western Balkans, Academic conference „Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo? Panel 3- EU and Western Balkans – Regional Political and Security issues, 31.10-03.11.2013, Kopaonik, Serbia,coauthor;
 • Казнено – правен статус на заштитени сведоци-компаративна анализа, научен труд, Школа за докторски студии, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен Факултет Јустинјан Први, октомври, 2013;
 • USE VS. ABUSE OF SPECIAL INVESTIGATIVE MEASURES IN DETECTING SEVERE FORMS OF CRIME IN REPUBLIC OF MACEDONIA, The International Scientific Forum, ISF 2013, (12-14 December), Tirana, Albania;
 • Заштитениот сведок во казненото законодавство на Република Македонија,,- научно списание Хоризонти, 2014 година (серија А- општествени и хуманистички науки);
 • Практични проблеми при примена на посебните истражни мерки, научен труд, Школа за докторски студии, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Правен Факултет Јустинјан Први, мај, 2014;
 • Analysis of criminal policy in the Republic of Macedonia on adoption of rules of penalties, International scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2016;
 • Preventive-repressive system in the prevention of organized crime, Vizione, 26/2016;
 • Анализа на примената на мерката притвор со осврт на јавното обвинителство во македонското казнено законодавство, Centrum 6/2016;
 • Analysis of reformed criminal procedure legislation, Vizione, 27/2017;
 • Тhe collaborator of justice in the Macedonian criminal legislation, Vizione, 28/2017.
 • The protection of the witness as a risk for the rights of defense in the criminal procedure, International journal of rule of law, transitional justice and human rights, Year 8, Volume 8, ISSN 2232;
 • Procedural protection of witnesses in the criminal procedure in Republic of

Macedonia, Vizione, 29/2018

Монографии:

1./

Универзитетски учебници

 1.  

Други книги

1. Македонија без дрога-прирачник, Прв приватен универзитет Фон, 2008 година;

2.Практикум од казнено-правната област со осврт на откривањето на казнените дела и стадиумите на казнената постапка, Фон Универзитет, Скопје 2011 година (коавтор) и

3. Практикум од областа на казненото право и криминалистиката, Коста Абраш- Охрид, 2014 (коавтор).

Познавање на странски јазици:

 • Cambridge English Certificate

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?