X
press enter »
MK
EN
доц. д-р Наташа Тодоровска
Факултет за правни и политички науки

Функција: Правен
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

- Доктор на правни науки од областа на казненото право на Школа за докторски студии, Правен факултет „Јустинијан Први,, Св. Кирил и Методиј, програма правни науки, потпрограма казнено право  (просечна оценка 9.77)
- Магистер на правни науки, насока правосудство, Факултет за правни науки, Фон Универзитет, Скопје, 2010 година  (просечна оценка 10.00)
- Правник специјалист по правосудство, насока правосудни студии, Факултет за правни науки, Фон Универзитет, Скопје, 2009 година (просечна оценка 10.00)
- Дипломиран правник,Факултет за правни науки, Фон Универзитет, Скопје, 2008 година (просечна оценка 10.00)
-Правен асистент, ДСЕПУ ,,Васил Антевски Дрен”, Скопје 2005 година (просечна оценка 5.00)

Нејзиниот академски ангажман е следен: од 2018 е Доцент од областа на казнено процесно право. Претходно од март 2017 до мај 2017 е избрана во Асистент од областа на казненото право Факултет за правни науки, Фон Универзитет. Нејзиниот соработнички ангажман од февруари 2014 до март 2017 е во звање Асистент од областа на казненото право Факултет за правни науки, Фон Универзитет додека од април 2011 до февруари 2014 помлад асистент од областа на правните дисциплини Факултет за правни науки, Фон Универзитет. Нејзините почетоци датираат од декември 2009 до  април 2011 како Демонстратор, Факултет за правни науки, Фон Универзитет. Нејзините активности во струката се следни:Simulation International negotiations ,, Cooperation in SEE-Free Trade Agreement (23-25/06/2006); International Summer University Macedonia, Course: International Humanitarian Law (10-28/07/2006);Introduction to International Humanitarian Law at Faculty of Law ,,Iustinian I,,-Скопје; (29.05.2007);International Summer University Macedonia Course Global Human Rights Instruments Grade: A (07-20/07/2008); Visa no way-виза нема шанси (декември 2008 година); Uniting for Peace in Vienna (21-24/09/2008);Трибина: Млади амбасадори и дипломатијата во Р. Македонија и Европа``(25.02.2008);Дебата на тема ,, Закон за менаџирање на конфискуван имот во македонија,, поповод FLARE кампања ,,Season of legality,,(25.04.2009);Oрганизатор на дебата на тема: ,, За или против легализација на марихуаната,,( 03-04.12.2010); Oрганизатор и едукатор на дебата на тема: ,, Учество на младите во институциите во РМ,, ( 17.05.2011);Инструктор на Импровизирано судење 2005-2006-Факултет за правни науки ФОН Универзитет (11-14.06.2006). Секретар на проектот Македонија без дрога од 2007 година одобрен од Министерство за образование и наука на РМ;Импровизирано судење 2006-2007 (Јуни 2007) во својство на инструктор на студентите од втора година Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;Носител, реализатор и организатор Импровизирано судење 2008-2009 (декември 2008) Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; со финален производ: Практикум по Казнено право со осврт на откривањето на казнени дела и стадиумите на Казнената постапка“, Објавено во Скопје, Декември 2008 година, ФОН Универзитет;Носител и организатор на Импровизирано судење 2009-2010 (јуни 2010), Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2010-2011, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2011-2012, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (зимски), 2012 година;Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (летни), 2012 година;Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (зимски), 2013 година;Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (летни), 2013 година;Реализатор на практична обука по предметот Детективска тактика во природни услови (летни), 2014 година; Заменик на раководител на научно истражувачкиот проект од областа на Казненото право и Криминалистиката ( бр. 14-215/4 од 19.02.2014); Носител и реализатор на проектот Импровизирано судење 2014 година, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;Носител, реализатор и предавач на проектот Импровизирано судење 2015 година, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; Носител, реализатор и предавач на проектот Импровизирано судење 2017 година, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; Учество на тркалезна маса: Жената жртва на семејно насилство, АУЕ ФОН 2020 година, Член на здружение за казнено право и криминологија на Република Македонија и Член на Здружение на правници Република Македонија.

Предмети кои ги предава/лa:

Казнено процесно право, Криминалистичка тактика 2,  Казнено право – применета програма, Компаративно казнено процесно право, Посебни казнени постапки.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Казнено процесно право, Компаративно казнено процесно право

Истражувачки интерес: 

Нејзините истражувачки интереси опфаќаат теми и прашања поврзани со казнената постапка со осврт на доказните средства и заштита на правата на обвинетиот во постапката.

Објавени трудови: 

Научни трудови:

 1. “Studying the Personality of the Offender,” (Specialist Thesis), Faculty of Law, FON University, Skopje, 2009;
 2. “Procedure for Determining Guilty of the Offender” (Master Thesis), Faculty of Law, FON University, Skopje, 2010;
 3. "Penal Status of Protected Witnesses in Fighting Serious Crimes" (Doctoral Dissertation), Faculty of Law Iustinianus Primus;
 4. Interethnic balance attainment in Republic of Macedonia as a successful pattern for social and economic growth, Thematic collection XVIII science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011/, coauthor
 5. Analysis of the negative factors which are restricting the social progress in the prism of cultural development, Thematic collection XVIII  science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011, coauthor;
 6. The eradication of drug trafficking in the EU  through  the countries of the western Balkans,  Humanities and Social Sciences Review  ISSN: 2165-6258 :: Volume 01 :: Number 04 (2012), Copyright © 2012 by University Publications.net , coauthor;
 7. Coordinated security cooperation in the Western Balkans - condition for faster integration processes, coauthor, International Conference, EUROREGIONS
Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R. Macedonia, 2013, http://ispn.org.mk/wp-content/uploads/2013/10/EUROREGIONS-abstract.pdf, coauthor;
 8. The status of organized crime in the process of globalization - special focus on drug trafficking, International Conference, Promoting Human rights recent developments, Skopje, R. Macedonia, 2013,
 9. http://eprints.ugd.edu.mk/10931/1/Zbornik%20na%20trudovi_MIT%20(1).pdf ;
 10. Criminal law protection of the economic system of the Republic of Macedonia, International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013, Skopje, Republic of Macedonia, 04-06.10.2013, coauthor;
 11. CORUPTION AND POLITICAL CONNECTIONS, VIZIONE
20/2013, The Association of Intellectuals “Democratic Club” – Shkup,  coauthor;
 12. Basic Tendencies of Penal Legislation Reforms, Scientific Work, School of Doctoral Studies, “Ss. Cyril and Methodius” University, Faculty of Law Iustinianus Primus, April 2013;
 13. The role of the security system of the EU in the process of reconciliation in the Western Balkans, Academic conference “Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo?” Panel 3- EU and Western Balkans – Regional Political and Security issues, 31.10-03.11.2013, Kopaonik, Serbia, coauthor;
 14. Criminal law Status of Protected Witnesses - Comparative Analysis, Scientific Paper, School of Doctoral Studies, University Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Law, Justinian I, October, 2013;
 15. USE VS. ABUSE OF SPECIAL INVESTIGATIVE MEASURES IN DETECTING SEVERE FORMS OF CRIME IN REPUBLIC OF MACEDONIA, The International Scientific Forum, ISF 2013, (12-14 December), Tirana, Albania;
 16. “Protected Witness in the Penal Code of the Republic of Macedonia” - Horizonti Scientific Magazine, 2014 (Series A - Social Sciences and Humanities);
 17. Practical Problems in Applying Special Investigative Measures, Scientific Paper, School of Doctoral Studies, Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Law Justinian I, May, 2014;
 18. Analysis of criminal policy in the Republic of Macedonia on adoption of rules of penalties, International scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2016, http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/Vodinelic%20II%20del.pdf ;
 19. Preventive-repressive system in the prevention of organized crime, Vizione, 26/2016, https://drive.google.com/file/d/0BxZD7QA_5LVLYkc1TVhBdEJFaGc/view ;
 20. Analysis of the application of the detention measure with reference to the Public Prosecutor's Office in the Macedonian Penal Code, Centrum 6/2016,
 21. http://www.centrum.mk/wp-content/uploads/2016/12/296-314.pdf ;
 22. Analysis of reformed criminal procedure legislation, Vizione, 27/2017;
 23. Тhe collaborator of justice in the Macedonian criminal legislation, Vizione, 28/2017;
 24. The protection of the witness as a risk for the rights of defense in the criminal procedure, International journal of rule of law, transitional justice and human rights, Year 8, Volume 8, ISSN 2232,
 25. https://www.academia.edu/35450263/INTERNATIONAL_JOURNAL_OF_RULE_OF_LAW_TRANSITIONAL_JUSTICE_AND_HUMAN_RIGHTS_Year_8_Volume_8 ;
 26. Analysis of the protection of witnesses in modern criminal legislation, Vizione, 30/2018;
 27. Penal-material protection of witnesses in the Republic of Macedonia, Proceedings of the Ohrid School of Natural Law 2017, Skopje, 2018;
 28. INSTITUTIONAL COOPERATION AS A CHALLENGE FOR EFFICIENT IMPLEMENTATION OF THE APPROACH OF REDUCING DRUG SUPPLY, Vizione, 32/2019.
 29. SUCCESSFUL RESOCIALISATION AND REINTEGRATION OF IMPRISONED  PEOPLE – THE PREMISE FOR REDUCING THE RECIDIVISM, Journal of European and Balkan Perspectives ISSN: 2545-4854, Vol. II, 2019
 30. The role of the operational technical agency (ota) in the implementation of the communications interception measure, Vizione, 34/2019
 31. Analysis of the procedure for implementation of security measures in the Macedonian criminal legislation, Vizione,  35/2019
 32. The place of reconstruction in the macedonian criminal legislation, Centrum No. 13, 2020
 33. CRIMINAL PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL VIOLENCE, Centrum no.16, 2021

Книги и учебници:

 1. Македонија без дрога-прирачник, Прв приватен универзитет Фон, 2008 година;
 2. Практикум од казнено-правната област со осврт на откривањето на казнените дела и стадиумите на казнената постапка, Фон Универзитет, Скопје 2011 година (коавтор со проф. д-р Стефан Буџакоски) и
 3. Практикум од областа на казненото право и криминалистиката, Коста Абраш- Охрид, 2014 (коавтор со проф. д-р Стефан Буџакоски)
 4. Казнено процесно право-авторизирани предавања, 2018 година (коавтор со проф. д-р Стефан Буџакоски)
 5. Судско право, 2019 (коавтор со акад. Владо Камбовски)
 6. Казнено процесно право, 2020
 7. Доказни средства-криминалистички и казнено процесни аспекти, учебно помагало, 2021